آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
  [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 5 91,635,795 Rls. 2,480 $
402 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 79 86,402,504 Rls. 2,664 $
403 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 440 82,460,838 Rls. 2,406 $
404 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 74 80,980,400 Rls. 2,488 $
405 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,294 77,860,866 Rls. 2,401 $
406 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 831 75,861,910 Rls. 2,334 $
407 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 11 71,762,880 Rls. 2,172 $
408 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 340 71,669,896 Rls. 2,199 $
409 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 64 69,015,942 Rls. 2,126 $
410 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 55 63,764,960 Rls. 1,824 $
411 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 1,000 63,653,230 Rls. 1,806 $
412 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 52 58,005,666 Rls. 1,730 $
413 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 540 53,691,246 Rls. 1,449 $
414 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 815 53,339,448 Rls. 1,644 $
415 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 300 52,171,644 Rls. 1,608 $
416 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 8 49,615,770 Rls. 1,530 $
417 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 755 47,125,375 Rls. 1,375 $
418 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 1,020 45,343,179 Rls. 1,323 $
419 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 50 40,259,388 Rls. 1,145 $
420 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 27 38,048,091 Rls. 1,058 $
421 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 648 37,250,356 Rls. 1,145 $
422 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 26 32,232,552 Rls. 913 $
423 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 65 29,791,416 Rls. 804 $
424 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 751 29,132,050 Rls. 850 $
425 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 198 27,077,440 Rls. 832 $
426 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 120 21,244,986 Rls. 655 $
427 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15 20,620,385 Rls. 636 $
428 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 201 18,951,030 Rls. 542 $
429 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 172 17,897,082 Rls. 483 $
430 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 116 17,559,450 Rls. 540 $
431 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 348 16,725,224 Rls. 488 $
432 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11 15,708,000 Rls. 449 $
433 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 36 15,510,690 Rls. 478 $
434 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11 14,626,890 Rls. 451 $
435 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 840 14,522,940 Rls. 448 $
436 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 60 14,339,360 Rls. 434 $
437 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 126 13,501,112 Rls. 416 $
438 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 228 13,483,350 Rls. 415 $
439 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 81 13,253,059 Rls. 355 $
440 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9 12,890,148 Rls. 384 $
441 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 100 12,135,675 Rls. 328 $
442 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 100 11,723,520 Rls. 317 $
443 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 1 11,680,877 Rls. 360 $
444 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 100 11,173,980 Rls. 302 $
445 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 46 10,322,270 Rls. 318 $
446 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 15 9,571,201 Rls. 295 $
447 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 225 8,807,189 Rls. 272 $
448 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 260 7,684,799 Rls. 237 $
449 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5 6,813,672 Rls. 193 $
450 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4 6,542,585 Rls. 202 $
451 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 734 6,351,556 Rls. 196 $
452 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 1 3,598,098 Rls. 111 $
453 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي ,چند لايه 26 1,841,113 Rls. 57 $
مجموع کل
1,777,233,083 ريال
مجموع کل
52,668 دلار