آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 1,550,000 11,528,287,750 Rls. 355,329 $
102 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 472,340 11,121,283,087 Rls. 325,994 $
103 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 496,826 10,634,438,290 Rls. 323,127 $
104 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 29221920 مت?ل د? اتانول آم?ن 200,000 10,416,231,000 Rls. 321,112 $
105 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 617,950 10,326,033,485 Rls. 318,331 $
106 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 757,780 10,316,936,738 Rls. 316,428 $
107 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 638,820 9,934,485,693 Rls. 299,919 $
108 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 36,000 9,604,396,800 Rls. 259,200 $
109 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 445,968 9,553,755,524 Rls. 290,291 $
110 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 493,780 9,237,902,881 Rls. 281,455 $
111 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 677,270 8,967,426,413 Rls. 276,127 $
112 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 491,900 8,788,932,646 Rls. 265,585 $
113 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 481,030 8,481,923,101 Rls. 259,712 $
114 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 653,335 8,360,014,060 Rls. 253,857 $
115 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 421,870 8,327,199,962 Rls. 227,805 $
116 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 564,070 8,326,150,487 Rls. 256,671 $
117 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 490,700 8,185,596,993 Rls. 249,975 $
118 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 680,470 8,150,049,773 Rls. 251,250 $
119 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 746,042 7,916,121,651 Rls. 239,592 $
120 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 424,480 7,899,978,603 Rls. 241,893 $
121 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 620,300 7,623,869,155 Rls. 235,030 $
122 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 294,565 7,610,098,791 Rls. 204,710 $
123 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 502,750 7,421,015,355 Rls. 228,768 $
124 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 616,510 7,381,468,416 Rls. 227,563 $
125 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 484,496 6,670,777,066 Rls. 188,952 $
126 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 346,920 6,243,935,544 Rls. 170,037 $
127 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 342,670 5,857,928,804 Rls. 176,608 $
128 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 299,918 5,853,438,794 Rls. 180,561 $
129 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 411,000 5,819,271,726 Rls. 173,443 $
130 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 427,260 5,610,936,862 Rls. 172,989 $
131 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 298,850 5,368,258,987 Rls. 147,931 $
132 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 419,147 5,278,489,039 Rls. 161,555 $
133 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 248,180 5,206,996,330 Rls. 152,631 $
134 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 444,444 5,127,116,023 Rls. 144,065 $
135 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 75,940 5,041,240,315 Rls. 142,795 $
136 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 251,180 4,866,265,872 Rls. 133,125 $
137 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 190,594 4,723,621,160 Rls. 144,418 $
138 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 322,270 4,592,045,211 Rls. 141,477 $
139 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 299,830 4,459,041,777 Rls. 133,424 $
140 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 246,820 4,307,593,610 Rls. 132,803 $
141 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 100,000 4,253,943,345 Rls. 115,111 $
142 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 283,117 4,202,932,085 Rls. 113,058 $
143 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 246,460 4,077,163,134 Rls. 121,998 $
144 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 293,323 3,860,891,455 Rls. 107,104 $
145 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 100,000 3,795,175,425 Rls. 110,254 $
146 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 186,390 3,679,111,577 Rls. 100,649 $
147 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 666,901 3,552,669,720 Rls. 109,596 $
148 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 283,848 3,471,866,832 Rls. 106,988 $
149 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 259,117 3,360,299,210 Rls. 95,602 $
150 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 1,280 3,257,305,920 Rls. 95,040 $
151 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 235,101 2,798,204,951 Rls. 86,263 $
152 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 151,900 2,531,717,300 Rls. 77,411 $
153 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 247,964 2,494,148,161 Rls. 76,897 $
154 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 126,110 2,491,653,636 Rls. 72,700 $
155 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 181,440 2,324,669,156 Rls. 71,687 $
156 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 116,270 2,120,485,752 Rls. 59,298 $
157 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 122,970 2,034,328,986 Rls. 62,100 $
158 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 46,000 2,033,480,000 Rls. 62,690 $
159 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 119,600 1,991,904,034 Rls. 60,991 $
160 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 20,000 1,990,800,000 Rls. 54,462 $
161 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 152,678 1,982,707,200 Rls. 57,600 $
162 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 109,370 1,968,463,134 Rls. 53,606 $
163 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44079100 ک ک از بلوط (گونه Quercus) 57,932 1,856,217,639 Rls. 51,506 $
164 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 115,960 1,825,357,669 Rls. 54,619 $
165 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 292 1,821,612,240 Rls. 52,920 $
166 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 127,790 1,803,568,765 Rls. 55,600 $
167 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 78,570 1,758,870,220 Rls. 47,156 $
168 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 17,000 1,618,400,000 Rls. 46,286 $
169 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 18,000 1,590,120,000 Rls. 49,002 $
170 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 5,199 1,551,985,511 Rls. 44,387 $
171 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 2,458 1,426,121,301 Rls. 40,787 $
172 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 87,360 1,413,184,500 Rls. 43,422 $
173 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 16,000 1,413,120,000 Rls. 43,564 $
174 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 73269060 گلوله فولادي به شكل منظم كروي و كاليبره نشده ازاهن يا فولاد 4,600 1,403,541,384 Rls. 40,952 $
175 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 15,000 1,333,800,000 Rls. 40,840 $
176 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 36,000 1,279,510,752 Rls. 38,726 $
177 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 119,783 1,239,154,053 Rls. 38,200 $
178 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 92,877 1,190,566,496 Rls. 36,690 $
179 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 4,704 1,060,811,527 Rls. 30,339 $
180 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 76,339 1,030,892,400 Rls. 31,800 $
181 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 63,500 914,171,467 Rls. 26,797 $
182 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 58,920 839,554,733 Rls. 25,866 $
183 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 60,200 802,660,988 Rls. 23,778 $
184 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 34,770 778,362,194 Rls. 20,868 $
185 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 61,240 737,994,265 Rls. 22,758 $
186 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 1,621 736,565,841 Rls. 21,491 $
187 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 27030010 پيت ماس 190,883 621,228,723 Rls. 19,088 $
188 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 13,200 599,398,800 Rls. 18,480 $
189 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 20,000 529,777,800 Rls. 16,337 $
190 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 2,188 472,438,500 Rls. 12,750 $
191 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,200 426,816,000 Rls. 13,069 $
192 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 9,520 422,730,880 Rls. 11,440 $
193 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 850 399,717,431 Rls. 11,663 $
194 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,960 392,140,800 Rls. 12,089 $
195 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 7,200 363,007,800 Rls. 10,200 $
196 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,240 319,872,000 Rls. 9,148 $
197 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 1,480 306,721,009 Rls. 8,772 $
198 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,200 291,522,000 Rls. 8,984 $
199 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 16,400 249,418,711 Rls. 6,921 $
200 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 14,970 204,845,109 Rls. 6,285 $
مجموع کل
402,440,254,295 ريال
مجموع کل
11,971,223 دلار