آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 306 180,034,785 Rls. 5,149 $
202 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 31 132,692,175 Rls. 3,795 $
203 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 1,200 123,182,400 Rls. 3,594 $
204 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 20 108,811,080 Rls. 3,112 $
205 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 84 94,326,151 Rls. 2,752 $
206 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 2,354 61,757,020 Rls. 1,904 $
207 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 6 38,899,855 Rls. 1,135 $
208 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 39 36,980,567 Rls. 1,079 $
209 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 15 35,384,580 Rls. 1,012 $
210 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 35 35,111,318 Rls. 1,024 $
211 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 71 24,845,430 Rls. 711 $
212 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 25 20,460,981 Rls. 597 $
213 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 5 13,128,658 Rls. 375 $
214 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2 12,338,280 Rls. 360 $
215 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 73269060 گلوله فولادي به شكل منظم كروي و كاليبره نشده ازاهن يا فولاد 126 11,538,450 Rls. 330 $
216 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1 11,307,681 Rls. 323 $
217 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 5 2,716,780 Rls. 78 $
مجموع کل
943,516,191 ريال
مجموع کل
27,330 دلار