آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 5,211 3,104,941,209 Rls. 92,907 $
102 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,366 3,068,213,744 Rls. 93,816 $
103 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 6,372 3,053,880,200 Rls. 93,841 $
104 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 34,959 2,884,137,900 Rls. 88,620 $
105 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,700 2,773,267,864 Rls. 85,521 $
106 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 89,276 2,757,597,730 Rls. 85,061 $
107 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 6,900 2,692,558,692 Rls. 82,606 $
108 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 93,984 2,390,120,400 Rls. 72,058 $
109 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,556 2,389,763,694 Rls. 68,348 $
110 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 67,665 2,378,074,192 Rls. 73,194 $
111 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 99,838 2,366,960,050 Rls. 73,009 $
112 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 92,560 2,353,928,852 Rls. 70,968 $
113 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 19,300 2,267,370,395 Rls. 68,108 $
114 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 7,442 2,250,133,666 Rls. 61,241 $
115 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 3,194 2,233,239,800 Rls. 59,688 $
116 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 12,203 2,214,344,328 Rls. 63,330 $
117 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 11,460 2,107,061,352 Rls. 64,977 $
118 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 14,150 2,070,093,117 Rls. 58,826 $
119 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 11,177 2,044,707,480 Rls. 60,981 $
120 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 16,840 2,032,019,395 Rls. 62,621 $
121 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 18,665 1,985,666,529 Rls. 61,241 $
122 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 14,733 1,984,197,545 Rls. 60,755 $
123 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 91,508 1,907,111,727 Rls. 55,902 $
124 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 12,930 1,882,863,281 Rls. 54,657 $
125 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 19,800 1,813,731,075 Rls. 48,789 $
126 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 15,048 1,812,651,300 Rls. 52,660 $
127 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 17,511 1,799,186,688 Rls. 53,836 $
128 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 6,012 1,771,725,595 Rls. 47,002 $
129 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 5,978 1,736,406,199 Rls. 48,557 $
130 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 8,510 1,689,437,940 Rls. 52,132 $
131 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 751 1,685,841,830 Rls. 50,640 $
132 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 45,703 1,680,088,146 Rls. 51,810 $
133 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 19,800 1,675,596,209 Rls. 49,637 $
134 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 10,691 1,647,175,177 Rls. 47,110 $
135 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 26,243 1,608,217,406 Rls. 49,612 $
136 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,660 1,590,898,500 Rls. 49,014 $
137 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 1,187 1,579,574,448 Rls. 48,298 $
138 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 12,800 1,468,736,148 Rls. 44,749 $
139 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 61,748 1,463,877,125 Rls. 45,056 $
140 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 10,042 1,460,544,480 Rls. 42,812 $
141 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 9,895 1,436,946,000 Rls. 44,341 $
142 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,790 1,204,040,134 Rls. 36,867 $
143 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 30 1,199,567,079 Rls. 34,128 $
144 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 1,766 1,111,426,680 Rls. 31,482 $
145 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 17,690 1,095,136,152 Rls. 33,809 $
146 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 2,787 1,065,905,505 Rls. 30,326 $
147 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 18,000 961,360,873 Rls. 25,774 $
148 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 24,003 954,765,519 Rls. 28,129 $
149 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 400 896,878,080 Rls. 25,201 $
150 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,405 884,279,900 Rls. 25,048 $
151 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33079030 ک ک ک موم موبر 927 875,495,650 Rls. 26,980 $
152 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 2,105 863,705,375 Rls. 25,944 $
153 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 53062000 نخ کتان چندلا(تابيده )ياکابله 5,143 855,370,128 Rls. 26,327 $
154 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 6,800 847,505,972 Rls. 24,112 $
155 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 23,756 826,031,754 Rls. 25,099 $
156 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 25,943 801,732,133 Rls. 23,990 $
157 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 227 787,217,277 Rls. 21,693 $
158 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,642 780,285,492 Rls. 20,700 $
159 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 550 775,012,700 Rls. 23,899 $
160 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,661 758,571,541 Rls. 20,124 $
161 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,835 754,764,002 Rls. 21,119 $
162 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 10,963 694,592,969 Rls. 19,424 $
163 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,300 675,467,100 Rls. 20,790 $
164 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,846 667,150,520 Rls. 18,925 $
165 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 150 644,557,890 Rls. 18,338 $
166 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 7,000 616,318,836 Rls. 18,158 $
167 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,146 612,360,623 Rls. 18,140 $
168 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 2,033 593,972,725 Rls. 18,305 $
169 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 85 543,209,010 Rls. 15,454 $
170 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 73181410 پيچ خودکارا زجنس ا ستنلس استيل ،حديدشده 990 530,093,340 Rls. 16,342 $
171 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 830 526,796,130 Rls. 14,922 $
172 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 1,102 522,768,256 Rls. 14,808 $
173 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,086 454,345,055 Rls. 12,705 $
174 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 4,475 419,341,560 Rls. 12,840 $
175 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 719 400,244,200 Rls. 12,279 $
176 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 498 381,412,064 Rls. 11,544 $
177 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,075 269,320,320 Rls. 7,145 $
178 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 560 267,104,790 Rls. 7,360 $
179 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 2,044 247,555,368 Rls. 7,383 $
180 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,540 241,764,003 Rls. 7,441 $
181 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 368 240,976,750 Rls. 6,826 $
182 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 333 236,878,200 Rls. 6,372 $
183 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 415 227,756,340 Rls. 7,018 $
184 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 919 219,521,664 Rls. 6,139 $
185 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 262 188,986,320 Rls. 5,823 $
186 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 117 184,270,352 Rls. 5,634 $
187 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 500 183,784,614 Rls. 5,229 $
188 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 120 161,956,368 Rls. 4,383 $
189 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 267 159,723,620 Rls. 4,900 $
190 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 12 138,462,532 Rls. 3,939 $
191 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 284 107,474,148 Rls. 3,006 $
192 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 107 101,085,214 Rls. 2,891 $
193 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 650 97,435,675 Rls. 2,621 $
194 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 129 81,722,550 Rls. 2,315 $
195 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 301 66,950,950 Rls. 2,050 $
196 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 132 54,144,606 Rls. 1,436 $
197 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 91 51,246,220 Rls. 1,572 $
198 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 76 45,838,240 Rls. 1,413 $
199 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85361020 فيوزا ستوا نه ا ي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 29 38,264,940 Rls. 1,029 $
200 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 49 31,012,660 Rls. 878 $
مجموع کل
115,337,806,076 ريال
مجموع کل
3,416,859 دلار