آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 683 30,376,880 Rls. 862 $
202 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 4 28,905,221 Rls. 822 $
203 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 41 26,184,200 Rls. 803 $
204 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 40 21,934,800 Rls. 676 $
205 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 27 16,084,580 Rls. 493 $
206 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 26 14,257,620 Rls. 439 $
207 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 18 11,315,430 Rls. 321 $
208 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 14 7,677,180 Rls. 237 $
209 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 14 7,481,200 Rls. 230 $
210 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 13 4,752,540 Rls. 146 $
211 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 8 4,386,960 Rls. 135 $
212 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 17 4,114,660 Rls. 126 $
213 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 24 2,624,708 Rls. 75 $
214 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3 1,496,240 Rls. 46 $
215 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 03051000 ک آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان 2 759,843 Rls. 23 $
216 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 2 759,843 Rls. 23 $
217 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2 759,843 Rls. 23 $
218 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 29372990 ک ک ک ساير 2 759,843 Rls. 23 $
مجموع کل
184,631,591 ريال
مجموع کل
5,503 دلار