آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 8,050,551 91,728,216,727 Rls. 2,558,384 $
2 5 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 6,938,926 75,251,570,088 Rls. 2,299,268 $
3 7 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 6,570,925 73,341,295,193 Rls. 2,166,912 $
4 5 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 5,608,750 55,871,887,437 Rls. 1,707,382 $
5 12 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 4,457,095 55,608,156,539 Rls. 1,489,869 $
6 4 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 4,951,545 54,040,596,206 Rls. 1,663,299 $
7 7 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 5,057,572 52,886,178,085 Rls. 1,566,115 $
8 11 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 4,319,269 51,767,257,413 Rls. 1,404,620 $
9 9 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 4,483,935 48,334,625,272 Rls. 1,370,392 $
10 4 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,599,770 45,732,261,136 Rls. 1,407,493 $
11 6 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,663,782 42,598,335,578 Rls. 1,284,776 $
12 2 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,952,103 31,252,298,918 Rls. 963,496 $
13 8 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,523,760 28,252,840,203 Rls. 822,813 $
14 2 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,852,610 19,726,823,525 Rls. 608,121 $
15 6 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,824,008 19,021,678,416 Rls. 571,376 $
16 8 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,245,664 13,431,739,776 Rls. 390,208 $
17 7 1396 بندر امام خميني اندونزي 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 959,651 10,175,992,775 Rls. 298,285 $
مجموع کل
769,021,753,287 ريال
مجموع کل
22,572,809 دلار