آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 514,244 9,419,008,320 Rls. 290,567 $
102 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 153,680 9,209,564,509 Rls. 283,210 $
103 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 115,200 9,060,412,040 Rls. 278,900 $
104 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 395,474 8,823,396,469 Rls. 244,192 $
105 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 252,000 8,651,782,404 Rls. 266,800 $
106 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 72,010 8,446,448,031 Rls. 248,850 $
107 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 112,860 8,429,407,537 Rls. 228,118 $
108 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 34012030 صابون چيپس 280,000 8,270,481,040 Rls. 255,071 $
109 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 106,400 8,236,308,875 Rls. 246,449 $
110 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 72,314 8,198,849,296 Rls. 250,135 $
111 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 280,000 7,951,308,300 Rls. 237,219 $
112 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 29054500 گليسرول 260,000 7,744,030,800 Rls. 220,806 $
113 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 340,120 7,673,844,198 Rls. 206,642 $
114 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 34012030 صابون چيپس 226,600 7,607,432,210 Rls. 208,702 $
115 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 106,400 7,521,077,861 Rls. 202,315 $
116 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 34012030 صابون چيپس 240,000 7,519,246,560 Rls. 219,393 $
117 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 292,378 7,490,306,870 Rls. 231,010 $
118 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيکه به درا زا ا ره شده ,که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,کاج 73,326 7,410,243,800 Rls. 226,528 $
119 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 106,400 7,148,332,380 Rls. 219,645 $
120 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 84,826 7,087,108,196 Rls. 190,031 $
121 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 88,748 6,855,957,874 Rls. 209,594 $
122 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 48,000 6,819,184,000 Rls. 208,506 $
123 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 180,873 6,750,691,434 Rls. 181,592 $
124 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 84,640 6,685,712,025 Rls. 199,572 $
125 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 49,762 6,507,259,638 Rls. 177,609 $
126 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 204,000 6,431,750,556 Rls. 198,242 $
127 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 100,800 6,104,965,023 Rls. 164,222 $
128 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 69,993 6,056,795,048 Rls. 167,983 $
129 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 100,800 5,770,024,969 Rls. 159,002 $
130 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيکه به درا زا ا ره شده ,که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,کاج 48,884 5,755,745,939 Rls. 163,304 $
131 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 121,800 5,750,486,881 Rls. 169,752 $
132 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 47,798 5,704,046,422 Rls. 161,838 $
133 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 29054500 گليسرول 218,230 5,652,034,056 Rls. 160,393 $
134 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 48,455 5,501,628,260 Rls. 160,171 $
135 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 48,335 5,242,021,911 Rls. 161,318 $
136 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 29054500 گليسرول 180,000 5,194,871,760 Rls. 159,098 $
137 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 136,000 5,156,081,130 Rls. 138,519 $
138 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 7,980 5,150,687,000 Rls. 158,264 $
139 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 100,000 5,028,639,000 Rls. 142,697 $
140 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 46,662 4,964,507,122 Rls. 152,801 $
141 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 55111000 نخ , داراي 85%وزني يابيشترا لياف غيريکسره سنتتيک آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 87,816 4,962,360,776 Rls. 153,074 $
142 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 49,295 4,738,598,898 Rls. 146,127 $
143 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 153,000 4,675,676,175 Rls. 144,054 $
144 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 84433210 چاپگرهاي خطي ، سوزني 132 ستوني به بالا ، كاغذ پيوسته با سرعت بالاي 600cps 2,546 4,635,395,414 Rls. 126,233 $
145 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 65,863 4,353,380,674 Rls. 118,553 $
146 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 136,000 4,298,117,548 Rls. 131,178 $
147 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 13,101 4,145,582,398 Rls. 118,247 $
148 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 52,010 4,138,265,000 Rls. 117,435 $
149 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 59,510 4,064,557,585 Rls. 109,098 $
150 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 130,972 4,048,607,177 Rls. 109,262 $
151 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 29054500 گليسرول 140,000 3,990,119,004 Rls. 118,265 $
152 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 100,000 3,913,532,000 Rls. 115,301 $
153 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 100,130 3,834,485,204 Rls. 118,283 $
154 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 15,218 3,809,627,749 Rls. 116,069 $
155 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 10,265 3,778,292,805 Rls. 107,225 $
156 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 24,021 3,641,451,216 Rls. 110,213 $
157 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 29054500 گليسرول 120,000 3,605,610,360 Rls. 102,581 $
158 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 48059190 سايرکاغذها ومقوا هاقشر نزده و ا ندود نشده غيرمذکور بوزن حدا کثر150gدرمتر مربع 143,471 3,586,314,709 Rls. 96,471 $
159 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 23,777 3,570,197,730 Rls. 108,775 $
160 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 21,570 3,469,205,290 Rls. 101,475 $
161 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 55,700 3,448,386,137 Rls. 93,321 $
162 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 74,760 3,398,472,588 Rls. 104,817 $
163 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 46,925 3,293,276,314 Rls. 98,542 $
164 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 55,711 3,290,261,363 Rls. 93,338 $
165 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 46,925 3,255,830,984 Rls. 98,542 $
166 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 46,748 3,218,579,700 Rls. 88,050 $
167 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 55,757 3,170,582,637 Rls. 93,412 $
168 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 25,593 3,159,904,230 Rls. 87,076 $
169 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيکه به درا زا ا ره شده ,که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,کاج 24,442 3,132,688,660 Rls. 85,311 $
170 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 43,908 3,082,761,986 Rls. 83,426 $
171 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 117,549 3,082,255,506 Rls. 87,437 $
172 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 55,767 3,080,645,742 Rls. 94,328 $
173 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 48,000 3,040,813,440 Rls. 82,291 $
174 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 8,237 3,022,129,873 Rls. 83,818 $
175 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 113,688 3,005,991,778 Rls. 92,521 $
176 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 45,287 2,995,396,950 Rls. 91,588 $
177 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 41,268 2,983,519,519 Rls. 88,981 $
178 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 40,020 2,967,010,364 Rls. 80,294 $
179 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 23,573 2,860,290,065 Rls. 80,370 $
180 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 45,472 2,791,885,200 Rls. 85,917 $
181 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 39,970 2,775,044,124 Rls. 78,282 $
182 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 24,000 2,758,770,810 Rls. 83,825 $
183 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيکه به درا زا ا ره شده ,که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,کاج 24,442 2,715,861,438 Rls. 77,674 $
184 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 48063000 کاغذ رسامي(کالک ),به شکل رول يا ورق 45,472 2,714,499,402 Rls. 75,321 $
185 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 24,275 2,713,249,426 Rls. 82,120 $
186 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيکه به درا زا ا ره شده ,که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,کاج 24,442 2,661,545,832 Rls. 80,871 $
187 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 48063000 کاغذ رسامي(کالک ),به شکل رول يا ورق 45,472 2,594,020,722 Rls. 73,610 $
188 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 97,680 2,523,572,017 Rls. 67,790 $
189 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 76051900 مفتول ا زآلومينيوم،غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 25,000 2,514,906,000 Rls. 69,750 $
190 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 29054500 گليسرول 120,000 2,495,280,000 Rls. 76,971 $
191 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 17,750 2,484,372,000 Rls. 74,500 $
192 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 55111000 نخ , داراي 85%وزني يابيشترا لياف غيريکسره سنتتيک آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 43,384 2,396,711,772 Rls. 73,282 $
193 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 09081190 جوز هندي (جوز بويا) خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 10,005 2,385,299,054 Rls. 73,036 $
194 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 91,527 2,376,194,431 Rls. 70,391 $
195 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 09081190 جوز هندي (جوز بويا) خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 10,005 2,372,955,885 Rls. 73,036 $
196 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 90,140 2,312,583,208 Rls. 70,594 $
197 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 53,026 2,294,653,225 Rls. 62,315 $
198 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 2,016 2,286,659,812 Rls. 64,771 $
199 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 100,260 2,217,611,860 Rls. 62,770 $
200 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 76051900 مفتول ا زآلومينيوم،غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 24,000 2,206,029,600 Rls. 67,680 $
مجموع کل
472,321,561,110 ريال
مجموع کل
13,768,948 دلار