آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 50,055 2,162,024,575 Rls. 60,459 $
202 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 45,000 2,125,756,800 Rls. 64,998 $
203 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 37,118 2,014,307,859 Rls. 61,988 $
204 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 42,000 2,002,701,024 Rls. 55,188 $
205 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 24,571 1,905,497,621 Rls. 55,357 $
206 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 41,097 1,899,249,941 Rls. 52,700 $
207 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 5,362 1,862,057,050 Rls. 52,842 $
208 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 50,803 1,810,159,619 Rls. 48,482 $
209 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 28,800 1,784,468,736 Rls. 49,492 $
210 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 50,803 1,735,425,624 Rls. 49,249 $
211 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 26,000 1,692,340,000 Rls. 52,000 $
212 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 86,400 1,660,507,776 Rls. 50,844 $
213 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 24,000 1,659,841,200 Rls. 49,191 $
214 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 50,803 1,603,189,911 Rls. 47,624 $
215 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 36,286 1,571,854,548 Rls. 44,287 $
216 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 6,957 1,527,868,318 Rls. 47,126 $
217 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 51,000 1,521,699,750 Rls. 45,078 $
218 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 19,200 1,491,239,736 Rls. 45,972 $
219 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 37,515 1,482,462,865 Rls. 44,065 $
220 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 84195090 --- سا?ر 16,096 1,445,336,250 Rls. 38,750 $
221 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 17,898 1,436,367,684 Rls. 43,644 $
222 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 16,485 1,397,730,511 Rls. 39,766 $
223 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 26,000 1,392,279,418 Rls. 42,895 $
224 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,119 1,273,912,183 Rls. 36,150 $
225 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 1,088 1,250,854,902 Rls. 34,064 $
226 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 20,160 1,230,249,230 Rls. 36,691 $
227 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 19,005 1,230,193,650 Rls. 38,010 $
228 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 23099040 خوراك آماده دام و طيور 38,000 1,186,030,464 Rls. 33,166 $
229 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 44,720 1,181,425,968 Rls. 36,357 $
230 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 37,286 1,120,866,138 Rls. 31,783 $
231 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 33,868 1,104,167,921 Rls. 30,748 $
232 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,300 1,091,067,200 Rls. 33,656 $
233 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 33,869 1,064,469,289 Rls. 32,548 $
234 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 13,884 1,059,789,706 Rls. 30,922 $
235 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 19,558 1,000,067,363 Rls. 30,781 $
236 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 19,774 977,388,102 Rls. 30,140 $
237 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 26,858 970,381,039 Rls. 27,536 $
238 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 14,500 950,651,900 Rls. 29,325 $
239 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,251 895,645,410 Rls. 27,478 $
240 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 18,000 882,634,500 Rls. 27,225 $
241 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 24,183 860,170,407 Rls. 26,475 $
242 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 16,000 856,539,500 Rls. 23,432 $
243 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 17,000 854,826,400 Rls. 24,942 $
244 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 24,060 825,447,593 Rls. 25,081 $
245 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 17,000 781,792,400 Rls. 24,063 $
246 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 44021000 زغال چوب حتي بهم فشرده ازبامبو . 16,011 740,713,857 Rls. 20,813 $
247 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 1,430 734,979,366 Rls. 20,394 $
248 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 29095000 اترفنلکها، اترالكلکفنلکها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها 800 699,403,600 Rls. 20,003 $
249 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 17,204 663,356,664 Rls. 18,972 $
250 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,474 658,696,512 Rls. 20,069 $
251 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 10,000 610,956,000 Rls. 18,000 $
252 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 61,390 608,497,680 Rls. 18,417 $
253 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 18,713 604,885,509 Rls. 16,915 $
254 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 17,000 603,216,610 Rls. 16,738 $
255 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 26,500 577,498,070 Rls. 16,430 $
256 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 23099040 خوراك آماده دام و طيور 19,000 568,356,014 Rls. 16,583 $
257 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 31,325 565,812,300 Rls. 15,700 $
258 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 31,325 560,488,950 Rls. 16,030 $
259 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 16,934 520,204,691 Rls. 14,231 $
260 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 67041900 ريش, ا بروومژه مصنوعي,غيره, ا زا لياف سنتتيک. 2,275 516,684,822 Rls. 15,922 $
261 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 16,838 510,280,773 Rls. 14,481 $
262 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 16,100 504,705,859 Rls. 14,870 $
263 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,137 504,016,485 Rls. 15,463 $
264 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 16,422 484,822,501 Rls. 14,874 $
265 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 2,109 455,929,389 Rls. 12,651 $
266 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 87141090 ک ک ک ساير 1,483 438,724,000 Rls. 13,520 $
267 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 8,379 430,682,801 Rls. 12,758 $
268 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 09071090 ميخك خرد نشده وسابيده نشده در بستهکبندي آماده براي غيرخردهکفروشي 8,000 424,985,200 Rls. 12,400 $
269 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 2,000 387,996,000 Rls. 10,500 $
270 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 29054500 گليسرول 9,000 387,538,452 Rls. 10,488 $
271 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 6,145 366,693,750 Rls. 11,250 $
272 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 44072900 سا?ر چوب ها? گرمس?ر? اره شده ?ا ناهموار? گرفته شده ازدرازا، لا?ه بر? شده ?ا پوست کنده ، حت? رنده شده،سمباده خورده ?ا متصل شده به ضخامت ب?ش از 6 م?ل?متر 11,051 350,600,576 Rls. 9,488 $
273 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 35,000 312,432,000 Rls. 9,600 $
274 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 67041900 ريش, ا بروومژه مصنوعي,غيره, ا زا لياف سنتتيک. 779 246,421,410 Rls. 6,990 $
275 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 2,444 221,958,265 Rls. 6,762 $
276 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 1,600 207,943,120 Rls. 6,160 $
277 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 1,500 190,318,250 Rls. 5,150 $
278 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 44031200 - - غ?رسوزن? برگ­ها 858 186,992,820 Rls. 5,348 $
279 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 2,933 178,299,000 Rls. 5,500 $
280 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 48201000 دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دستهکهاي كاغذ يادآوري، دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند 2,095 176,795,652 Rls. 5,237 $
281 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,968 173,423,242 Rls. 5,284 $
282 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 699 153,636,210 Rls. 4,394 $
283 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 420 133,045,000 Rls. 4,100 $
284 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 456 127,492,008 Rls. 3,418 $
285 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 55 125,341,952 Rls. 3,851 $
286 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 391 120,189,168 Rls. 3,312 $
287 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,345 118,544,858 Rls. 3,612 $
288 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 500 112,272,222 Rls. 3,459 $
289 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 87141025 ک ک ک كمك فنر 210 109,032,000 Rls. 3,360 $
290 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 71 97,391,500 Rls. 2,967 $
291 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 389 96,020,694 Rls. 2,646 $
292 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 95069920 توپ پردا ر بدمينتونSHUTTLE COCKS اعم ازطبيعي يامصنوعي 18 89,859,120 Rls. 2,761 $
293 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 630 85,267,900 Rls. 2,620 $
294 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 470 65,826,448 Rls. 2,029 $
295 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 5,759 55,081,500 Rls. 1,500 $
296 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 442 44,329,200 Rls. 1,360 $
297 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 210 38,949,600 Rls. 1,200 $
298 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 46 36,019,500 Rls. 1,110 $
299 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 87141050 ک ک ک قلوهکهايککچپ کو راست 94 30,503,000 Rls. 940 $
300 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 93 30,016,250 Rls. 925 $
مجموع کل
79,877,066,401 ريال
مجموع کل
2,336,125 دلار