آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,177 4,778,458,507 Rls. 138,941 $
102 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 146 4,771,153,350 Rls. 127,585 $
103 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 80 4,712,539,090 Rls. 145,251 $
104 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 578 4,659,556,885 Rls. 142,673 $
105 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,235 4,516,984,500 Rls. 139,224 $
106 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90219010 دريچه قلب 65 4,487,937,525 Rls. 138,431 $
107 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90189070 اره و دريل جراحي 85 4,426,406,536 Rls. 136,470 $
108 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 589 4,415,008,035 Rls. 125,284 $
109 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90181950 دستگاه الکتروفيزيولوژي 365 4,396,320,000 Rls. 118,964 $
110 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 498 4,386,267,210 Rls. 124,541 $
111 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 588 4,373,150,830 Rls. 134,372 $
112 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,325 4,341,960,000 Rls. 133,619 $
113 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,326 4,332,845,470 Rls. 132,378 $
114 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 140 4,329,928,020 Rls. 120,089 $
115 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 110 4,222,997,196 Rls. 118,093 $
116 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 28461000 ترکيبات سريوم 2,200 4,205,453,340 Rls. 113,126 $
117 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,855 4,109,083,913 Rls. 113,174 $
118 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 76 4,088,099,790 Rls. 115,946 $
119 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30044190 ک ک ک ساير 10 4,087,470,000 Rls. 125,931 $
120 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 750 4,086,904,229 Rls. 118,729 $
121 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 6,035 3,978,544,640 Rls. 118,995 $
122 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 109 3,935,198,012 Rls. 111,671 $
123 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,036 3,865,791,600 Rls. 118,202 $
124 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 97 3,845,879,960 Rls. 106,714 $
125 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 400 3,822,322,000 Rls. 109,319 $
126 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051210 ک ک ک مولد نژاد خالص 240 3,726,186,375 Rls. 114,687 $
127 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 292 3,666,971,175 Rls. 104,048 $
128 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 160 3,648,403,422 Rls. 102,515 $
129 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 05111000 اسپرم گاو 20 3,643,922,790 Rls. 112,290 $
130 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 87 3,480,526,360 Rls. 107,335 $
131 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90219010 دريچه قلب 174 3,472,572,575 Rls. 94,998 $
132 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 50 3,189,156,198 Rls. 88,492 $
133 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 14 3,184,721,600 Rls. 97,397 $
134 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 95 3,178,069,400 Rls. 97,977 $
135 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051210 ک ک ک مولد نژاد خالص 400 3,080,800,486 Rls. 92,882 $
136 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 251 3,066,563,330 Rls. 92,452 $
137 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 569 3,050,221,230 Rls. 93,987 $
138 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 909 2,975,432,388 Rls. 91,741 $
139 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 420 2,958,440,822 Rls. 85,968 $
140 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 396 2,951,469,310 Rls. 82,932 $
141 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90189070 اره و دريل جراحي 50 2,927,664,322 Rls. 90,110 $
142 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 343 2,922,736,137 Rls. 85,279 $
143 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 309 2,831,702,253 Rls. 78,997 $
144 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 890 2,783,004,088 Rls. 85,803 $
145 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 265 2,757,335,962 Rls. 75,983 $
146 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 28 2,720,632,260 Rls. 83,151 $
147 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 237 2,684,190,175 Rls. 71,801 $
148 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,625 2,640,854,187 Rls. 81,268 $
149 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,891 2,622,362,091 Rls. 73,428 $
150 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30064050 كامپوزيت 282 2,555,506,390 Rls. 68,956 $
151 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 30 2,539,562,796 Rls. 74,821 $
152 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 500 2,525,258,100 Rls. 68,260 $
153 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 700 2,500,518,600 Rls. 74,576 $
154 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,060 2,390,220,833 Rls. 71,798 $
155 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 195 2,355,237,600 Rls. 72,480 $
156 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 531 2,344,944,146 Rls. 62,919 $
157 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 95 2,326,428,600 Rls. 71,685 $
158 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 2,342 2,314,875,717 Rls. 75,785 $
159 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 212 2,270,724,967 Rls. 67,722 $
160 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 182 2,255,399,048 Rls. 64,535 $
161 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 798 2,249,931,360 Rls. 69,359 $
162 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 2,370 2,231,308,100 Rls. 73,521 $
163 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 360 2,227,430,260 Rls. 68,669 $
164 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 283 2,193,320,606 Rls. 61,170 $
165 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 40 2,192,293,726 Rls. 59,326 $
166 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051210 ک ک ک مولد نژاد خالص 270 2,179,731,627 Rls. 66,742 $
167 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 184 2,173,023,060 Rls. 66,334 $
168 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 218 2,164,070,584 Rls. 57,870 $
169 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 978 2,158,866,693 Rls. 60,661 $
170 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 67 2,147,622,000 Rls. 65,558 $
171 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 125 2,120,975,094 Rls. 65,271 $
172 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 76 2,096,009,840 Rls. 63,860 $
173 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 24 2,085,554,682 Rls. 59,160 $
174 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 5 2,081,377,511 Rls. 63,641 $
175 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 102 2,074,822,284 Rls. 63,951 $
176 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 59 2,063,583,993 Rls. 61,131 $
177 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,043 2,055,608,860 Rls. 58,221 $
178 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 90 2,049,324,275 Rls. 63,196 $
179 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 1,888 2,039,023,051 Rls. 65,808 $
180 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 105 2,028,961,600 Rls. 59,200 $
181 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 62 2,027,252,544 Rls. 61,358 $
182 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 10,308 2,024,394,094 Rls. 60,517 $
183 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 82053000 رنده, ا سکنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي کارروي چوب. 80 2,017,603,531 Rls. 58,869 $
184 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 82053000 رنده, ا سکنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي کارروي چوب. 110 2,002,610,490 Rls. 61,712 $
185 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 96 1,994,375,677 Rls. 56,588 $
186 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 2,083 1,992,971,798 Rls. 61,458 $
187 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 398 1,974,863,922 Rls. 53,675 $
188 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 719 1,964,525,535 Rls. 54,136 $
189 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 130 1,944,781,132 Rls. 55,621 $
190 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 737 1,923,670,439 Rls. 59,292 $
191 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 439 1,923,454,972 Rls. 59,333 $
192 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 50040010 نخ ا بريشم مورد مصرف درتوليدا نوا ع نخهاي جرا حي 220 1,921,646,212 Rls. 57,311 $
193 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 130 1,904,994,936 Rls. 55,840 $
194 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 20 1,900,983,077 Rls. 51,023 $
195 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 5 1,887,522,378 Rls. 58,087 $
196 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 83 1,884,201,935 Rls. 57,619 $
197 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 157 1,872,795,270 Rls. 57,229 $
198 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 210 1,863,100,585 Rls. 57,425 $
199 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 611 1,858,592,097 Rls. 52,650 $
200 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 116 1,819,691,858 Rls. 55,420 $
مجموع کل
289,035,748,059 ريال
مجموع کل
8,504,592 دلار