آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 474 1,759,997,618 Rls. 51,853 $
202 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 1,500 1,741,746,300 Rls. 53,685 $
203 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 43 1,710,835,734 Rls. 52,721 $
204 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 880 1,668,502,800 Rls. 48,908 $
205 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 2,414 1,666,301,840 Rls. 47,199 $
206 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 200 1,665,667,800 Rls. 48,600 $
207 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84212190 ک ک ک ساير 384 1,642,832,800 Rls. 46,534 $
208 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 2,114 1,609,087,200 Rls. 46,746 $
209 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 430 1,606,870,232 Rls. 43,485 $
210 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90221910 ک ک ک دستگاه X-RAY موبايل براي بازرسي كالا (به استثناي دستگاهکهاي رديف 8705) 372 1,604,247,195 Rls. 49,457 $
211 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 325 1,602,448,709 Rls. 43,106 $
212 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 683 1,581,101,568 Rls. 42,670 $
213 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 74 1,580,889,332 Rls. 48,658 $
214 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 1,236 1,564,969,765 Rls. 48,023 $
215 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,300 1,547,193,780 Rls. 45,352 $
216 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 35 1,537,033,360 Rls. 47,308 $
217 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 630 1,519,505,568 Rls. 42,696 $
218 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 1,440 1,506,202,992 Rls. 42,322 $
219 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 257 1,505,884,500 Rls. 42,735 $
220 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 224 1,503,115,760 Rls. 44,285 $
221 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 700 1,495,670,070 Rls. 46,110 $
222 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 394 1,489,639,425 Rls. 40,071 $
223 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 50040010 نخ ا بريشم مورد مصرف درتوليدا نوا ع نخهاي جرا حي 180 1,478,890,867 Rls. 45,518 $
224 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 228 1,458,949,136 Rls. 39,237 $
225 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 230 1,450,062,547 Rls. 40,550 $
226 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 159 1,439,737,280 Rls. 42,382 $
227 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,691 1,417,730,298 Rls. 43,699 $
228 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 350 1,400,594,500 Rls. 37,900 $
229 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 295 1,362,601,440 Rls. 40,638 $
230 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 471 1,349,697,215 Rls. 40,692 $
231 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 26 1,337,642,545 Rls. 37,931 $
232 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,163 1,322,696,605 Rls. 35,547 $
233 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 52 1,320,026,400 Rls. 35,723 $
234 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 223 1,311,071,160 Rls. 36,524 $
235 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 320 1,308,843,000 Rls. 40,348 $
236 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 160 1,307,728,360 Rls. 40,316 $
237 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 150 1,302,594,570 Rls. 40,086 $
238 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 724 1,272,800,835 Rls. 38,283 $
239 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 36 1,272,241,688 Rls. 38,506 $
240 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 100 1,266,955,058 Rls. 36,235 $
241 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33051000 شامپوها 1,701 1,261,910,800 Rls. 35,288 $
242 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,807 1,251,279,464 Rls. 37,180 $
243 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 1,065 1,243,163,376 Rls. 34,931 $
244 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 30 1,240,424,850 Rls. 37,116 $
245 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 120 1,236,538,927 Rls. 37,674 $
246 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 374 1,223,619,637 Rls. 37,661 $
247 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 780 1,219,973,165 Rls. 34,608 $
248 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 360 1,207,569,058 Rls. 33,403 $
249 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 3,226 1,204,606,232 Rls. 35,867 $
250 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 101 1,200,931,004 Rls. 36,348 $
251 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 49 1,197,746,781 Rls. 35,481 $
252 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85232960 كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايوهاي كامپيوتري 70 1,156,614,032 Rls. 31,113 $
253 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 950 1,156,122,000 Rls. 32,809 $
254 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90181931 ----دستگاه ضربان قلب جنين 64 1,146,246,525 Rls. 33,956 $
255 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90181960 دستگاه آندسکوپي 9 1,141,440,000 Rls. 32,332 $
256 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 15 1,135,588,200 Rls. 32,990 $
257 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 39 1,120,034,501 Rls. 30,630 $
258 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,300 1,112,345,500 Rls. 30,100 $
259 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 216 1,111,510,498 Rls. 31,484 $
260 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 108 1,099,704,648 Rls. 29,392 $
261 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 130 1,071,579,466 Rls. 29,734 $
262 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 40 1,068,899,092 Rls. 32,683 $
263 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 55 1,064,973,775 Rls. 32,359 $
264 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 81130000 سرمت هاومصنوعات ا زسرمت ها(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 815 1,057,693,960 Rls. 32,594 $
265 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85261000 دستگاههاي را دا ر 12 1,053,585,000 Rls. 32,500 $
266 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 85 1,038,780,000 Rls. 32,033 $
267 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 4,438 1,028,395,824 Rls. 27,756 $
268 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 100 1,027,471,687 Rls. 31,624 $
269 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 350 986,483,312 Rls. 30,274 $
270 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 275 983,362,424 Rls. 28,825 $
271 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 11 981,580,610 Rls. 29,966 $
272 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 21 971,479,436 Rls. 28,622 $
273 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 174 965,162,160 Rls. 29,511 $
274 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 275 962,518,375 Rls. 29,575 $
275 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90189070 اره و دريل جراحي 70 958,606,720 Rls. 26,224 $
276 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 750 948,554,723 Rls. 27,805 $
277 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 33 948,248,000 Rls. 28,700 $
278 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 365 940,679,270 Rls. 28,877 $
279 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 264 939,459,032 Rls. 26,068 $
280 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 401 929,628,960 Rls. 28,658 $
281 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 2,300 929,266,013 Rls. 25,607 $
282 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 349 921,498,938 Rls. 25,576 $
283 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 4,852 916,649,146 Rls. 28,254 $
284 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 177 914,298,000 Rls. 25,945 $
285 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 75 912,458,121 Rls. 24,864 $
286 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 73 911,876,784 Rls. 24,677 $
287 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 1,275 900,650,586 Rls. 26,790 $
288 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 158 897,642,344 Rls. 24,225 $
289 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 190 896,943,280 Rls. 24,888 $
290 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 77 883,556,400 Rls. 27,222 $
291 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 55 867,906,069 Rls. 24,387 $
292 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 2,114 863,227,312 Rls. 24,497 $
293 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 61 862,827,974 Rls. 25,895 $
294 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 68 856,869,300 Rls. 25,555 $
295 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 173 855,871,170 Rls. 25,088 $
296 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 56 854,538,933 Rls. 23,124 $
297 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 257 848,587,452 Rls. 26,155 $
298 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,341 846,784,200 Rls. 26,096 $
299 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 171 838,703,430 Rls. 25,847 $
300 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 21 831,310,620 Rls. 25,543 $
مجموع کل
120,696,584,948 ريال
مجموع کل
3,517,625 دلار