آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 9,533 64,698,899,300 Rls. 1,850,390 $
2 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 5,336 36,448,904,816 Rls. 1,010,897 $
3 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 126,192 34,012,434,112 Rls. 1,013,504 $
4 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 60,700 29,585,411,400 Rls. 838,018 $
5 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 8,280 24,163,000,000 Rls. 685,709 $
6 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 5,750 23,619,243,484 Rls. 655,380 $
7 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 56,448 22,369,767,014 Rls. 680,271 $
8 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 5,750 20,648,112,000 Rls. 633,475 $
9 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 63,096 17,237,169,280 Rls. 506,752 $
10 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 4,476 16,827,860,600 Rls. 511,314 $
11 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 4,521 16,376,658,494 Rls. 439,064 $
12 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 63,096 16,239,669,160 Rls. 494,780 $
13 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 3,762 14,846,905,140 Rls. 431,320 $
14 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 13,587 14,749,440,000 Rls. 418,412 $
15 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 35,328 14,660,677,939 Rls. 450,081 $
16 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 78,000 14,623,200,000 Rls. 450,624 $
17 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,403 13,708,044,000 Rls. 407,629 $
18 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 39,411 12,306,311,507 Rls. 358,509 $
19 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 28,140 12,277,381,686 Rls. 370,147 $
20 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 3,296 11,781,594,870 Rls. 318,809 $
21 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 3,211 10,816,926,916 Rls. 290,006 $
22 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 2,662 10,489,416,000 Rls. 304,730 $
23 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 4,648 10,182,600,000 Rls. 300,000 $
24 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 2,609 9,938,699,161 Rls. 299,638 $
25 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 130,085 9,838,159,500 Rls. 278,487 $
26 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 25,347 9,793,081,574 Rls. 262,556 $
27 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 130,286 9,357,758,299 Rls. 277,913 $
28 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 17,200 9,061,207,024 Rls. 244,022 $
29 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 24,774 8,980,417,694 Rls. 275,516 $
30 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,335 8,929,235,175 Rls. 272,050 $
31 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 108,640 8,787,007,447 Rls. 237,140 $
32 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,120 8,765,692,490 Rls. 235,011 $
33 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 64,602 8,602,713,000 Rls. 244,118 $
34 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 990 8,539,274,972 Rls. 242,945 $
35 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 76130010 ک ک ک قوط? اسپر? 8,200 8,513,917,567 Rls. 236,130 $
36 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 15,680 8,272,047,000 Rls. 254,173 $
37 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,275 8,208,403,915 Rls. 253,002 $
38 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 2,465 8,139,677,472 Rls. 251,101 $
39 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,998 8,000,831,444 Rls. 238,515 $
40 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,915 7,997,819,847 Rls. 215,842 $
41 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 5,594 7,899,389,568 Rls. 243,478 $
42 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 14,320 7,261,763,544 Rls. 213,946 $
43 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 14,810 7,051,850,814 Rls. 195,581 $
44 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 12,200 7,033,750,000 Rls. 199,607 $
45 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 7,606 7,009,331,120 Rls. 187,923 $
46 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,900 6,840,544,346 Rls. 210,187 $
47 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 4,500 6,784,418,340 Rls. 186,955 $
48 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 11,282 6,728,783,768 Rls. 191,138 $
49 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 7,606 6,429,636,400 Rls. 182,122 $
50 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 76130010 ک ک ک قوط? اسپر? 11,489 6,354,341,070 Rls. 184,601 $
51 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 16,913 6,266,099,959 Rls. 167,996 $
52 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 31,200 6,008,629,312 Rls. 162,623 $
53 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90192020 دستگاه ونتيلاتور 220 5,990,202,000 Rls. 180,596 $
54 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 2,710 5,886,900,000 Rls. 180,000 $
55 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 9,400 5,781,869,200 Rls. 163,774 $
56 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 11,070 5,597,657,823 Rls. 154,252 $
57 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,011 5,448,244,308 Rls. 167,928 $
58 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 13,445 5,430,130,272 Rls. 159,172 $
59 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 28461000 ترکيبات سريوم 3,150 5,369,075,910 Rls. 156,656 $
60 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 14,939 5,322,459,983 Rls. 161,723 $
61 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84411000 ماشينهاي برش 6,000 5,145,804,600 Rls. 153,974 $
62 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 9,085 4,914,273,370 Rls. 151,493 $
63 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 10,087 4,779,865,376 Rls. 147,349 $
64 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 69,452 4,745,402,129 Rls. 146,023 $
65 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 12,628 4,721,594,835 Rls. 137,168 $
66 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 20,240 4,713,453,511 Rls. 133,711 $
67 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,732 4,505,611,740 Rls. 120,423 $
68 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 65,257 4,500,298,648 Rls. 137,797 $
69 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 494 4,364,619,664 Rls. 132,978 $
70 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 65,078 4,353,801,894 Rls. 134,165 $
71 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 39,600 4,333,242,636 Rls. 120,209 $
72 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 39,600 4,121,806,320 Rls. 122,078 $
73 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84791029 فنيشر مستعمل باسال ساخت بيش از 5سال ،باقدرت بيش از 110اسب بخار 17,650 4,107,082,000 Rls. 116,335 $
74 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 42,300 4,069,584,668 Rls. 109,164 $
75 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 800 3,834,588,325 Rls. 108,819 $
76 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 700 3,829,763,000 Rls. 104,770 $
77 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 14,995 3,764,371,436 Rls. 116,027 $
78 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 3,500 3,552,881,784 Rls. 104,675 $
79 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 10,400 3,523,927,680 Rls. 99,017 $
80 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 531 3,483,331,350 Rls. 107,381 $
81 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 7,680 3,448,058,112 Rls. 102,835 $
82 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 12,139 3,372,902,198 Rls. 99,917 $
83 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 8,790 3,349,280,844 Rls. 95,790 $
84 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 19,460 3,334,569,000 Rls. 102,798 $
85 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 1,200 3,272,463,334 Rls. 89,117 $
86 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 8,064 3,231,942,336 Rls. 99,690 $
87 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 76130010 ک ک ک قوط? اسپر? 6,620 3,224,979,355 Rls. 97,991 $
88 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 4,057 3,173,304,076 Rls. 84,184 $
89 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 5,000 3,152,827,800 Rls. 94,030 $
90 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 210 3,136,100,816 Rls. 95,891 $
91 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 9,911 3,120,591,201 Rls. 96,267 $
92 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 87019490 ک ک ک سا?ر 12,360 3,099,862,480 Rls. 88,656 $
93 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 43,390 3,097,939,879 Rls. 89,299 $
94 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,234 3,017,309,640 Rls. 93,046 $
95 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 600 2,803,923,112 Rls. 86,423 $
96 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,040 2,782,859,468 Rls. 75,103 $
97 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 44,000 2,765,730,000 Rls. 84,982 $
98 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 16,146 2,730,959,480 Rls. 83,620 $
99 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 17,280 2,717,684,006 Rls. 74,890 $
100 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 400 2,685,501,000 Rls. 72,675 $
مجموع کل
885,774,742,139 ريال
مجموع کل
25,698,998 دلار