آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,512 8,456,319,975 Rls. 229,565 $
102 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 320 8,383,329,752 Rls. 257,677 $
103 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 775 8,269,005,262 Rls. 234,223 $
104 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 102 8,184,201,952 Rls. 237,169 $
105 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 05111000 اسپرم گاو 11 8,119,985,900 Rls. 221,228 $
106 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 400 8,102,122,280 Rls. 248,167 $
107 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 712 8,010,781,444 Rls. 246,905 $
108 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 05111000 اسپرم گاو 30 7,892,935,080 Rls. 236,174 $
109 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 152 7,758,565,275 Rls. 238,395 $
110 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 206 7,739,402,098 Rls. 238,086 $
111 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 396 7,558,572,600 Rls. 215,044 $
112 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,807 7,435,843,884 Rls. 218,481 $
113 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 8 7,129,778,390 Rls. 190,566 $
114 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 172 7,032,298,870 Rls. 216,807 $
115 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 707 6,976,632,190 Rls. 193,340 $
116 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 649 6,792,928,080 Rls. 202,355 $
117 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 266 6,693,362,400 Rls. 197,200 $
118 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 180 6,668,167,650 Rls. 178,832 $
119 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 135 6,518,522,727 Rls. 184,737 $
120 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,645 6,347,270,629 Rls. 187,756 $
121 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 4,836 6,321,828,920 Rls. 193,117 $
122 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90192030 ماشين بيهوشي 1,900 6,196,576,480 Rls. 191,046 $
123 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 108 6,153,916,193 Rls. 178,781 $
124 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 101 6,145,664,048 Rls. 174,087 $
125 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 1,500 6,125,508,374 Rls. 183,661 $
126 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181960 دستگاه آندسکوپي 55 6,047,737,080 Rls. 184,259 $
127 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 50 6,045,290,520 Rls. 186,330 $
128 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 118 5,979,990,513 Rls. 169,812 $
129 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,094 5,959,066,225 Rls. 183,720 $
130 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 1,463 5,927,012,000 Rls. 165,500 $
131 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 50 5,908,016,951 Rls. 180,002 $
132 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 129 5,869,310,799 Rls. 179,463 $
133 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 878 5,860,018,500 Rls. 178,057 $
134 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30044190 ک ک ک ساير 100 5,648,306,000 Rls. 173,287 $
135 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 657 5,636,835,269 Rls. 154,200 $
136 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 357 5,601,916,681 Rls. 172,184 $
137 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 39 5,600,024,670 Rls. 168,009 $
138 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,133 5,566,095,393 Rls. 154,432 $
139 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,003 5,499,481,679 Rls. 147,443 $
140 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 100 5,442,325,084 Rls. 167,718 $
141 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 3,995 5,411,969,592 Rls. 164,594 $
142 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 551 5,346,159,124 Rls. 152,936 $
143 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,048 5,309,273,591 Rls. 151,072 $
144 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 362 5,298,633,782 Rls. 142,392 $
145 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 93 5,188,954,806 Rls. 156,689 $
146 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,600 5,126,944,857 Rls. 157,883 $
147 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 462 5,076,619,632 Rls. 156,228 $
148 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 60 4,987,747,800 Rls. 144,900 $
149 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,997 4,928,160,709 Rls. 152,010 $
150 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 62 4,871,188,595 Rls. 134,233 $
151 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,886 4,836,869,224 Rls. 149,051 $
152 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 44 4,685,805,128 Rls. 144,537 $
153 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 170 4,623,897,720 Rls. 128,249 $
154 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 53 4,606,410,557 Rls. 123,117 $
155 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 252 4,578,669,000 Rls. 139,500 $
156 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 1,380 4,559,910,041 Rls. 138,953 $
157 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 470 4,502,399,878 Rls. 138,775 $
158 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 30 4,454,555,700 Rls. 120,540 $
159 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,050 4,434,240,000 Rls. 120,000 $
160 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 30 4,434,148,744 Rls. 136,698 $
161 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 533 4,409,113,500 Rls. 121,500 $
162 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 431 4,374,669,665 Rls. 127,642 $
163 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 631 4,344,700,000 Rls. 120,499 $
164 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,010 4,324,859,133 Rls. 125,975 $
165 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 902 4,302,357,510 Rls. 122,050 $
166 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 349 4,195,749,333 Rls. 114,735 $
167 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 1,731 4,186,439,584 Rls. 128,928 $
168 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 250 4,180,680,000 Rls. 111,738 $
169 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 307 4,176,639,720 Rls. 118,305 $
170 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,000 4,158,150,450 Rls. 128,080 $
171 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 17 4,129,494,030 Rls. 122,559 $
172 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 986 4,074,218,258 Rls. 108,811 $
173 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 273 4,072,410,033 Rls. 110,652 $
174 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 423 4,056,264,000 Rls. 123,200 $
175 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 306 4,056,069,000 Rls. 119,500 $
176 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 170 4,051,008,936 Rls. 124,969 $
177 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 180 4,009,185,000 Rls. 123,000 $
178 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181960 دستگاه آندسکوپي 100 3,907,632,660 Rls. 120,476 $
179 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,343 3,866,948,921 Rls. 112,386 $
180 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 508 3,842,729,427 Rls. 107,978 $
181 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 205 3,825,808,907 Rls. 116,743 $
182 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064050 كامپوزيت 128 3,770,407,481 Rls. 116,234 $
183 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 302 3,736,008,000 Rls. 102,000 $
184 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 358 3,699,862,955 Rls. 107,823 $
185 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 900 3,691,736,270 Rls. 108,215 $
186 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 1,022 3,656,825,610 Rls. 110,838 $
187 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90192020 دستگاه ونتيلاتور 90 3,646,524,200 Rls. 111,100 $
188 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 524 3,486,994,500 Rls. 107,500 $
189 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 01022110 گاو ش?ر? مولد نژاد خالص 2,152 3,421,546,800 Rls. 99,400 $
190 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 120 3,367,653,545 Rls. 101,530 $
191 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 270 3,350,093,000 Rls. 98,200 $
192 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 195 3,315,597,416 Rls. 96,741 $
193 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 03062610 ک ک ک ميگو مولد زنده براي تكثير 5,980 3,279,895,068 Rls. 101,172 $
194 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 05111000 اسپرم گاو 21 3,274,535,005 Rls. 100,948 $
195 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 1,300 3,269,750,400 Rls. 100,800 $
196 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 400 3,224,501,478 Rls. 99,402 $
197 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 52 3,212,638,943 Rls. 97,881 $
198 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,309 3,211,307,120 Rls. 98,980 $
199 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 1,430 3,202,023,130 Rls. 98,676 $
200 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 40 3,107,680,800 Rls. 95,804 $
مجموع کل
516,338,216,085 ريال
مجموع کل
15,173,142 دلار