آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 72,290 30,087,040,352 Rls. 900,271 $
102 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 93,681 29,897,862,686 Rls. 829,598 $
103 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 133,060 29,845,909,380 Rls. 918,477 $
104 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 285,417 29,691,267,974 Rls. 883,204 $
105 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 9,500 29,438,995,425 Rls. 841,956 $
106 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 12,610 29,364,631,881 Rls. 833,276 $
107 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 465,800 28,889,464,064 Rls. 821,655 $
108 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 15,231 28,772,315,065 Rls. 812,864 $
109 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 121,379 28,711,614,961 Rls. 772,348 $
110 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 169,460 28,523,976,503 Rls. 850,797 $
111 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 358,550 28,486,088,465 Rls. 869,780 $
112 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 245,382 28,468,009,050 Rls. 843,322 $
113 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 9,515 28,382,774,000 Rls. 811,748 $
114 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84194090 --- سا?ر 12,958 28,186,200,000 Rls. 840,626 $
115 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 526,500 27,915,541,665 Rls. 769,229 $
116 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 55,100 27,891,453,196 Rls. 813,803 $
117 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 15,363 27,769,038,125 Rls. 788,042 $
118 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 88,512 27,541,443,258 Rls. 804,617 $
119 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 160,387 27,088,929,328 Rls. 821,624 $
120 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 199,685 26,433,578,032 Rls. 736,162 $
121 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 45,428 26,347,521,524 Rls. 810,187 $
122 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 112,860 26,305,500,000 Rls. 764,206 $
123 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 450,000 25,167,929,600 Rls. 713,491 $
124 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 199,180 24,842,537,734 Rls. 758,809 $
125 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 129,631 24,717,740,392 Rls. 680,898 $
126 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 231,220 24,536,824,149 Rls. 695,488 $
127 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 77,000 24,225,810,840 Rls. 670,343 $
128 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 676 24,119,140,500 Rls. 743,248 $
129 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 48,040 24,067,598,800 Rls. 728,438 $
130 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 40,100 24,031,249,250 Rls. 690,358 $
131 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 374,200 23,907,954,573 Rls. 653,975 $
132 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 187,800 23,691,690,833 Rls. 670,900 $
133 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,580 23,461,380,000 Rls. 650,693 $
134 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 66,575 23,331,631,600 Rls. 713,222 $
135 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 157,545 23,290,795,760 Rls. 642,023 $
136 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 43,838 23,243,872,000 Rls. 704,638 $
137 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 44,251 22,884,070,104 Rls. 643,010 $
138 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 62,286 22,771,031,500 Rls. 622,296 $
139 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,378 22,645,827,483 Rls. 609,501 $
140 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 12,446 22,460,421,333 Rls. 606,154 $
141 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 53,954 22,385,078,946 Rls. 663,124 $
142 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 475,000 22,236,739,600 Rls. 666,632 $
143 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 137,115 22,133,269,200 Rls. 593,401 $
144 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 60,000 22,065,661,800 Rls. 597,848 $
145 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 235,710 22,008,873,039 Rls. 602,092 $
146 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 39,450 21,993,740,752 Rls. 593,559 $
147 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 150,950 21,814,169,586 Rls. 607,124 $
148 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237020 لوريل ميرستيل الكل 293,580 21,772,639,452 Rls. 587,577 $
149 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 169,927 21,648,176,910 Rls. 666,365 $
150 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 21,740 21,344,423,800 Rls. 572,252 $
151 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84818081 --- شيرهاي سر چاهي نفت 31,716 21,179,495,500 Rls. 602,563 $
152 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 53,597 20,998,738,000 Rls. 587,419 $
153 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 26151090 ک ک ک ساير 425,000 20,872,571,100 Rls. 604,872 $
154 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 90322000 مانوستات 37,698 20,803,310,838 Rls. 580,631 $
155 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 42,411 20,798,085,000 Rls. 641,164 $
156 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 29291090 --- ساير 236,000 20,752,846,620 Rls. 634,300 $
157 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 143,245 20,707,114,716 Rls. 604,182 $
158 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 61,600 20,679,726,144 Rls. 557,189 $
159 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 64,980 20,407,886,478 Rls. 547,143 $
160 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237020 لوريل ميرستيل الكل 295,260 20,260,656,410 Rls. 582,851 $
161 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,748 20,036,240,000 Rls. 611,626 $
162 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,100 20,004,062,400 Rls. 562,086 $
163 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 234,000 19,945,145,805 Rls. 548,953 $
164 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 21,575 19,920,200,000 Rls. 608,083 $
165 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 21,612 19,833,649,023 Rls. 597,957 $
166 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85153110 ماشين جوش کاري زيرپودري 49,818 19,364,825,800 Rls. 541,522 $
167 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 87,727 19,307,977,500 Rls. 547,966 $
168 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,305 19,297,065,602 Rls. 581,780 $
169 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 82,050 19,128,188,500 Rls. 581,210 $
170 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84411000 ماشينهاي برش 15,415 19,111,896,400 Rls. 582,289 $
171 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 16,658 18,857,833,781 Rls. 581,117 $
172 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84791011 فن?شر آسفالت با قدرت 110 اسب بخار و کمتر؛ نو 41,600 18,832,820,319 Rls. 571,885 $
173 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 320 18,629,598,225 Rls. 527,691 $
174 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 72,305 18,543,787,500 Rls. 570,666 $
175 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 15,100 18,524,475,000 Rls. 569,196 $
176 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 278,915 18,460,122,991 Rls. 563,050 $
177 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38160090 کک ک کک ساير 460,840 18,428,005,488 Rls. 549,597 $
178 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 51,978 18,362,073,000 Rls. 566,254 $
179 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 21,810 18,115,673,400 Rls. 540,283 $
180 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 198,668 17,868,446,870 Rls. 486,677 $
181 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 14,406 17,769,930,000 Rls. 531,715 $
182 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 252,542 17,721,629,803 Rls. 542,587 $
183 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 293,740 17,668,513,379 Rls. 501,775 $
184 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 30,813 17,641,245,090 Rls. 544,013 $
185 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 223,460 17,541,814,860 Rls. 510,843 $
186 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 43,951 17,460,730,912 Rls. 507,255 $
187 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,793 17,395,910,588 Rls. 466,391 $
188 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 106,873 17,365,091,779 Rls. 517,936 $
189 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 5,820 17,295,210,965 Rls. 519,898 $
190 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 76,224 16,976,179,410 Rls. 469,083 $
191 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 396,227 16,876,222,630 Rls. 454,851 $
192 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 106,492 16,699,033,222 Rls. 468,754 $
193 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 46,500 16,693,722,000 Rls. 457,103 $
194 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 13,125 16,580,960,000 Rls. 507,700 $
195 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 38,260 16,546,945,554 Rls. 459,140 $
196 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 195,000 16,183,387,935 Rls. 499,135 $
197 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 26151090 ک ک ک ساير 400,000 16,140,775,700 Rls. 495,949 $
198 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 20,128 15,876,396,000 Rls. 489,675 $
199 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 107,160 15,778,491,602 Rls. 423,684 $
200 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 46,849 15,745,620,810 Rls. 436,905 $
مجموع کل
2,196,829,765,119 ريال
مجموع کل
63,521,845 دلار