آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 155,527 15,654,250,686 Rls. 419,355 $
202 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 18,540 15,620,408,520 Rls. 421,558 $
203 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 29,030 15,475,112,680 Rls. 429,206 $
204 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 52,328 15,440,896,254 Rls. 417,864 $
205 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 47,800 15,416,806,300 Rls. 470,161 $
206 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 200,000 15,412,844,160 Rls. 417,071 $
207 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 40,333 15,352,830,728 Rls. 446,018 $
208 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 162,949 15,201,879,315 Rls. 458,251 $
209 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 21,560 15,189,823,800 Rls. 445,254 $
210 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 117,600 15,173,067,172 Rls. 448,290 $
211 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 78,396 15,071,670,000 Rls. 464,344 $
212 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 20,579 14,979,294,160 Rls. 457,257 $
213 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 40,620 14,853,240,000 Rls. 457,615 $
214 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84411000 ماشينهاي برش 9,760 14,710,845,000 Rls. 427,368 $
215 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 77,680 14,690,361,114 Rls. 430,612 $
216 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 237,000 14,678,703,060 Rls. 443,064 $
217 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,209 14,663,362,500 Rls. 406,683 $
218 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 5,247 14,655,778,000 Rls. 431,789 $
219 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 45,600 14,612,586,000 Rls. 438,935 $
220 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 120,600 14,572,755,178 Rls. 441,064 $
221 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 175,912 14,455,565,496 Rls. 437,673 $
222 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 4,557 14,333,707,500 Rls. 409,944 $
223 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84269900 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل غيرازرديف 84269100 78,900 14,317,442,300 Rls. 409,479 $
224 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237020 لوريل ميرستيل الكل 235,920 13,901,358,210 Rls. 393,762 $
225 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 18,540 13,879,398,360 Rls. 394,873 $
226 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 179,467 13,847,851,658 Rls. 388,514 $
227 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 93,115 13,816,328,820 Rls. 373,899 $
228 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 5,680 13,806,668,596 Rls. 391,079 $
229 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 375,000 13,533,869,800 Rls. 417,379 $
230 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,109 13,532,286,880 Rls. 394,524 $
231 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 3,320 13,505,853,900 Rls. 394,067 $
232 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 145,000 13,492,889,100 Rls. 377,997 $
233 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 117,700 13,484,043,365 Rls. 412,316 $
234 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 353,177 13,422,088,195 Rls. 402,249 $
235 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 99,680 13,263,748,000 Rls. 382,397 $
236 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 29,714 13,221,827,200 Rls. 407,855 $
237 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 149,314 13,109,663,625 Rls. 389,448 $
238 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 22,686 13,042,059,800 Rls. 376,861 $
239 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 29,895 13,029,663,952 Rls. 399,044 $
240 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237020 لوريل ميرستيل الكل 156,330 12,969,644,872 Rls. 354,808 $
241 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 15,308 12,963,107,580 Rls. 376,594 $
242 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 29291090 --- ساير 152,800 12,829,123,800 Rls. 394,938 $
243 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 65,000 12,737,821,460 Rls. 360,804 $
244 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 64,315 12,719,013,319 Rls. 352,924 $
245 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 353,898 12,621,806,316 Rls. 357,635 $
246 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 29291090 --- ساير 113,520 12,505,826,520 Rls. 354,766 $
247 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 31043000 سولفات پتاسيم 466,000 12,482,330,160 Rls. 336,643 $
248 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,300 12,474,324,000 Rls. 380,060 $
249 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 30,897 12,345,343,229 Rls. 380,819 $
250 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 45,782 12,322,442,320 Rls. 376,154 $
251 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 307,945 12,236,152,500 Rls. 376,402 $
252 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 16,220 12,044,810,200 Rls. 330,280 $
253 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 76,500 11,937,792,712 Rls. 341,421 $
254 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 45,033 11,923,064,614 Rls. 321,775 $
255 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 197,240 11,780,664,723 Rls. 345,322 $
256 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 90322000 مانوستات 17,495 11,459,565,900 Rls. 353,058 $
257 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 84,604 11,450,004,682 Rls. 349,091 $
258 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 4,990 11,404,629,621 Rls. 326,173 $
259 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 158,573 11,396,837,549 Rls. 324,924 $
260 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 35030090 ک ک ک ساير 45,000 11,319,961,670 Rls. 348,800 $
261 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 18,797 11,265,600,000 Rls. 345,297 $
262 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 26151090 ک ک ک ساير 200,000 11,250,042,700 Rls. 314,039 $
263 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 25,368 11,228,636,000 Rls. 302,827 $
264 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 29291090 --- ساير 94,000 11,213,805,200 Rls. 302,634 $
265 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 2,665 11,185,286,640 Rls. 337,221 $
266 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 24,668 11,164,277,316 Rls. 334,623 $
267 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 25,420 11,125,912,000 Rls. 298,290 $
268 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 228,720 11,125,090,975 Rls. 299,507 $
269 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 231,383 11,098,763,387 Rls. 338,800 $
270 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 454,757 11,098,332,430 Rls. 303,971 $
271 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 26151090 ک ک ک ساير 200,000 10,978,967,200 Rls. 311,264 $
272 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 98,534 10,851,413,658 Rls. 293,166 $
273 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 73,381 10,809,275,895 Rls. 304,727 $
274 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 10,328 10,717,282,325 Rls. 293,190 $
275 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 307,167 10,520,545,869 Rls. 318,418 $
276 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 29291090 --- ساير 93,600 10,502,348,856 Rls. 293,345 $
277 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 48,379 10,429,656,000 Rls. 317,138 $
278 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 31,990 10,324,883,790 Rls. 316,994 $
279 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 5,000 10,315,404,000 Rls. 280,913 $
280 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 15,540 10,224,567,864 Rls. 275,876 $
281 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 95,642 10,193,638,757 Rls. 273,641 $
282 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 327,782 10,015,296,522 Rls. 303,874 $
283 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 153,048 9,947,053,890 Rls. 301,401 $
284 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 99,541 9,944,570,520 Rls. 306,721 $
285 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 76,041 9,914,293,135 Rls. 269,990 $
286 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 102,400 9,798,062,693 Rls. 278,758 $
287 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 9,960 9,757,425,000 Rls. 269,461 $
288 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 32,799 9,755,090,858 Rls. 298,848 $
289 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 14,150 9,739,580,000 Rls. 272,360 $
290 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 27101950 روغن صنعتي 108,002 9,667,151,095 Rls. 297,040 $
291 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 192,000 9,639,878,400 Rls. 297,270 $
292 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,500 9,584,893,500 Rls. 259,367 $
293 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237020 لوريل ميرستيل الكل 114,000 9,568,390,500 Rls. 294,005 $
294 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 112,930 9,527,907,010 Rls. 288,705 $
295 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,500 9,462,510,000 Rls. 282,210 $
296 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 90,340 9,423,466,519 Rls. 286,456 $
297 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 103,920 9,421,583,175 Rls. 279,007 $
298 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 28,826 9,386,287,963 Rls. 271,915 $
299 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 42,300 9,365,301,000 Rls. 255,039 $
300 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 62,720 9,362,175,510 Rls. 261,806 $
مجموع کل
1,227,251,745,283 ريال
مجموع کل
35,598,624 دلار