آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 قزوين ايتاليا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 2,006 969,244,515 Rls. 27,396 $
102 4 1396 قزوين ايتاليا 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 10,600 958,987,839 Rls. 29,546 $
103 2 1396 قزوين ايتاليا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 4,662 946,259,328 Rls. 29,180 $
104 10 1396 قزوين ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 117 940,417,688 Rls. 26,094 $
105 10 1396 قزوين ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 10,403 930,474,660 Rls. 25,819 $
106 6 1396 قزوين ايتاليا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 6,275 913,103,280 Rls. 27,636 $
107 2 1396 قزوين ايتاليا 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 8,800 902,268,721 Rls. 27,818 $
108 12 1396 قزوين ايتاليا 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 314 885,320,280 Rls. 23,736 $
109 9 1396 قزوين ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,150 883,491,840 Rls. 24,825 $
110 2 1396 قزوين ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 4,000 876,109,000 Rls. 27,008 $
111 10 1396 قزوين ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,081 873,810,557 Rls. 24,435 $
112 3 1396 قزوين ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 5,431 871,543,996 Rls. 26,863 $
113 3 1396 قزوين ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 620 852,603,500 Rls. 26,279 $
114 5 1396 قزوين ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 396 847,097,250 Rls. 26,028 $
115 9 1396 قزوين ايتاليا 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4,733 844,534,152 Rls. 23,811 $
116 7 1396 قزوين ايتاليا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 1,327 842,807,070 Rls. 24,831 $
117 11 1396 قزوين ايتاليا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,320 834,118,447 Rls. 22,573 $
118 8 1396 قزوين ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,081 831,632,576 Rls. 24,377 $
119 6 1396 قزوين ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,081 802,124,497 Rls. 24,277 $
120 9 1396 قزوين ايتاليا 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 3,190 786,516,900 Rls. 22,100 $
121 6 1396 قزوين ايتاليا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 2,435 783,970,496 Rls. 23,728 $
122 8 1396 قزوين ايتاليا 69099010 گلوله هاي سرا ميکي که دا را ي بيش ا ز50%وزني آلومين ويامخلوط ياترکيبي از آلومين و سيليس باشد 6,000 733,842,000 Rls. 20,878 $
123 5 1396 قزوين ايتاليا 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4,438 728,217,214 Rls. 22,376 $
124 8 1396 قزوين ايتاليا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 1,029 723,394,770 Rls. 20,689 $
125 11 1396 قزوين ايتاليا 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4,082 684,910,176 Rls. 18,534 $
126 4 1396 قزوين ايتاليا 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 6,207 683,781,680 Rls. 20,978 $
127 1 1396 قزوين ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 155 682,909,207 Rls. 21,059 $
128 12 1396 قزوين ايتاليا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,959 657,927,547 Rls. 17,585 $
129 12 1396 قزوين ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,963 645,797,770 Rls. 17,446 $
130 5 1396 قزوين ايتاليا 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 2,370 642,966,700 Rls. 19,590 $
131 4 1396 قزوين ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 218 629,721,225 Rls. 19,349 $
132 1 1396 قزوين ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5,112 628,861,820 Rls. 19,390 $
133 9 1396 قزوين ايتاليا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5,729 620,633,079 Rls. 17,606 $
134 3 1396 قزوين ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,195 616,704,438 Rls. 19,008 $
135 3 1396 قزوين ايتاليا 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 563 610,564,021 Rls. 18,816 $
136 5 1396 قزوين ايتاليا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,424 603,618,678 Rls. 18,391 $
137 9 1396 قزوين ايتاليا 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 2,676 596,589,840 Rls. 16,924 $
138 9 1396 قزوين ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 948 591,144,899 Rls. 16,776 $
139 6 1396 قزوين ايتاليا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 6,375 582,804,786 Rls. 17,639 $
140 2 1396 قزوين ايتاليا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 12,955 579,988,772 Rls. 17,882 $
141 12 1396 قزوين ايتاليا 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,826 572,986,904 Rls. 15,464 $
142 6 1396 قزوين ايتاليا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,910 562,380,719 Rls. 17,088 $
143 11 1396 قزوين ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,182 560,447,806 Rls. 15,444 $
144 9 1396 قزوين ايتاليا 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 422 547,233,951 Rls. 15,529 $
145 4 1396 قزوين ايتاليا 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 1,218 542,844,191 Rls. 16,708 $
146 1 1396 قزوين ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 1,237 536,143,692 Rls. 16,528 $
147 5 1396 قزوين ايتاليا 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 1,250 524,086,380 Rls. 16,147 $
148 12 1396 قزوين ايتاليا 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 784 521,289,846 Rls. 14,196 $
149 8 1396 قزوين ايتاليا 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 6,440 519,605,626 Rls. 15,231 $
150 4 1396 قزوين ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,532 508,378,947 Rls. 15,647 $
151 2 1396 قزوين ايتاليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 353 475,043,488 Rls. 14,645 $
152 12 1396 قزوين ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,046 474,674,318 Rls. 12,810 $
153 2 1396 قزوين ايتاليا 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 3,634 472,229,938 Rls. 14,559 $
154 7 1396 قزوين ايتاليا 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 1,900 457,351,126 Rls. 13,406 $
155 5 1396 قزوين ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 3,580 451,705,040 Rls. 13,788 $
156 8 1396 قزوين ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 2,176 446,462,120 Rls. 13,154 $
157 12 1396 قزوين ايتاليا 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 900 440,450,940 Rls. 11,685 $
158 10 1396 قزوين ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,628 433,309,680 Rls. 12,118 $
159 12 1396 قزوين ايتاليا 90321000 ترموستات 1,278 409,997,287 Rls. 11,082 $
160 5 1396 قزوين ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 338 408,555,536 Rls. 12,454 $
161 6 1396 قزوين ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 20 394,568,051 Rls. 11,989 $
162 10 1396 قزوين ايتاليا 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 1,500 391,233,780 Rls. 10,781 $
163 2 1396 قزوين ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 144 384,766,150 Rls. 11,862 $
164 10 1396 قزوين ايتاليا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,340 383,753,272 Rls. 10,617 $
165 4 1396 قزوين ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 190 377,800,600 Rls. 11,591 $
166 5 1396 قزوين ايتاليا 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 21 372,228,823 Rls. 11,341 $
167 11 1396 قزوين ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 4,700 372,210,449 Rls. 10,323 $
168 3 1396 قزوين ايتاليا 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 2,100 365,672,055 Rls. 11,267 $
169 4 1396 قزوين ايتاليا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 4,000 363,760,050 Rls. 11,177 $
170 12 1396 قزوين ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 272 356,660,779 Rls. 9,533 $
171 4 1396 قزوين ايتاليا 68061090 ک ک ک ساير 3,204 352,761,024 Rls. 10,823 $
172 7 1396 قزوين ايتاليا 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,143 344,017,872 Rls. 10,084 $
173 3 1396 قزوين ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 11 333,114,002 Rls. 10,267 $
174 8 1396 قزوين ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 1,500 329,370,300 Rls. 9,420 $
175 5 1396 قزوين ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 78 328,780,000 Rls. 10,036 $
176 5 1396 قزوين ايتاليا 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 6,000 324,948,440 Rls. 9,900 $
177 7 1396 قزوين ايتاليا 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 670 319,472,000 Rls. 9,412 $
178 5 1396 قزوين ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 810 316,685,784 Rls. 9,697 $
179 5 1396 قزوين ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 810 314,397,612 Rls. 9,627 $
180 8 1396 قزوين ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 520 314,392,004 Rls. 9,098 $
181 2 1396 قزوين ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,395 311,451,218 Rls. 9,600 $
182 9 1396 قزوين ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,124 303,046,800 Rls. 8,600 $
183 11 1396 قزوين ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 29 297,402,021 Rls. 8,048 $
184 2 1396 قزوين ايتاليا 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 1,271 288,574,195 Rls. 8,897 $
185 12 1396 قزوين ايتاليا 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 149 274,358,385 Rls. 7,380 $
186 2 1396 قزوين ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 1,046 271,213,800 Rls. 8,361 $
187 5 1396 قزوين ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 444 270,435,150 Rls. 8,310 $
188 2 1396 قزوين ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,275 261,555,840 Rls. 8,064 $
189 10 1396 قزوين ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 170 260,682,000 Rls. 7,230 $
190 1 1396 قزوين ايتاليا 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 460 260,233,890 Rls. 8,023 $
191 9 1396 قزوين ايتاليا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,531 257,562,504 Rls. 7,254 $
192 11 1396 قزوين ايتاليا 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 72 253,869,510 Rls. 7,041 $
193 2 1396 قزوين ايتاليا 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 675 247,743,375 Rls. 7,638 $
194 3 1396 قزوين ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,464 246,583,710 Rls. 7,599 $
195 6 1396 قزوين ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 550 240,402,800 Rls. 7,248 $
196 6 1396 قزوين ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 15 235,087,021 Rls. 7,143 $
197 8 1396 قزوين ايتاليا 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,401 226,553,333 Rls. 6,446 $
198 1 1396 قزوين ايتاليا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 4,000 217,372,000 Rls. 6,705 $
199 8 1396 قزوين ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 113 216,334,004 Rls. 6,285 $
200 9 1396 قزوين ايتاليا 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 480 210,833,280 Rls. 5,924 $
مجموع کل
52,677,880,632 ريال
مجموع کل
1,547,600 دلار