آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 3,700 1,025,809,680 Rls. 31,624 $
202 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 94021000 صندليهاي دندا نپزشکي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 2,357 1,016,291,628 Rls. 28,830 $
203 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 24,298 1,012,363,500 Rls. 28,730 $
204 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 12,198 1,008,683,960 Rls. 31,090 $
205 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,654 987,367,744 Rls. 30,448 $
206 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 24,751 987,118,584 Rls. 29,418 $
207 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 11,563 982,814,530 Rls. 26,595 $
208 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 636 960,366,061 Rls. 25,918 $
209 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 12,624 959,672,625 Rls. 25,815 $
210 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 4,289 959,259,379 Rls. 25,691 $
211 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,429 938,055,675 Rls. 28,900 $
212 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 13,114 937,411,650 Rls. 26,810 $
213 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 5,480 933,080,610 Rls. 25,410 $
214 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 7,336 929,452,252 Rls. 25,991 $
215 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 14,570 914,288,930 Rls. 26,937 $
216 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 40,810 903,604,116 Rls. 25,708 $
217 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 2,168 895,454,400 Rls. 27,600 $
218 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 12,222 892,414,445 Rls. 25,926 $
219 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 4,978 889,933,716 Rls. 24,083 $
220 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,358 880,797,400 Rls. 27,144 $
221 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 36,522 854,969,472 Rls. 26,328 $
222 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 4,452 820,882,020 Rls. 25,266 $
223 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73151210 ---زنجيرشني مختص ماشين هاي راه سازي 13,627 812,279,958 Rls. 25,041 $
224 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 4,700 808,891,200 Rls. 22,620 $
225 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 7,265 801,056,121 Rls. 24,614 $
226 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 1,496 799,822,320 Rls. 22,755 $
227 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 1,833 783,105,364 Rls. 21,423 $
228 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 7,600 781,424,400 Rls. 22,800 $
229 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 11,347 779,994,729 Rls. 24,045 $
230 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 7,894 774,113,840 Rls. 23,860 $
231 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 10,003 769,652,770 Rls. 22,783 $
232 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 12,144 750,473,064 Rls. 21,897 $
233 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 40069090 سايرا شکال (مثلاميله يا ترکه و000)وا شياغيرمذکورا زکائوچوي ولکانيزه نشده 9,900 734,443,640 Rls. 21,976 $
234 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 17,798 727,173,900 Rls. 20,636 $
235 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 33,430 719,570,400 Rls. 21,200 $
236 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,267 718,425,646 Rls. 19,654 $
237 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,619 716,785,624 Rls. 22,062 $
238 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 8,303 713,733,314 Rls. 22,003 $
239 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 8,303 713,513,284 Rls. 22,003 $
240 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 19,839 703,008,346 Rls. 21,495 $
241 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 3,387 698,918,560 Rls. 21,154 $
242 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 5,000 689,423,312 Rls. 21,080 $
243 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 7,740 688,358,016 Rls. 19,584 $
244 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 5,144 686,038,013 Rls. 21,155 $
245 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 4,502 685,731,045 Rls. 19,460 $
246 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 3,176 674,197,560 Rls. 18,360 $
247 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 12,457 668,175,600 Rls. 18,685 $
248 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73151210 ---زنجيرشني مختص ماشين هاي راه سازي 13,628 666,687,320 Rls. 20,540 $
249 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 9,803 657,228,492 Rls. 20,275 $
250 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 10,783 657,228,492 Rls. 20,275 $
251 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 7,832 652,765,920 Rls. 19,680 $
252 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 1,482 647,738,570 Rls. 17,481 $
253 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 17,926 643,450,704 Rls. 18,226 $
254 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 7,740 635,069,952 Rls. 19,584 $
255 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 237 631,980,159 Rls. 17,101 $
256 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 940 625,887,000 Rls. 19,018 $
257 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 6,403 624,100,410 Rls. 19,209 $
258 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 6,497 616,001,501 Rls. 19,003 $
259 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,670 615,397,792 Rls. 18,968 $
260 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 6,111 602,804,703 Rls. 16,491 $
261 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 4,930 601,027,231 Rls. 16,264 $
262 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 10,070 600,654,353 Rls. 16,210 $
263 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 2,093 599,254,837 Rls. 17,485 $
264 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 940 598,995,000 Rls. 18,405 $
265 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 3,610 590,796,000 Rls. 18,000 $
266 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 3,165 588,754,656 Rls. 18,144 $
267 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,603 588,401,991 Rls. 18,052 $
268 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 7,524 576,107,413 Rls. 17,305 $
269 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 3,480 571,243,350 Rls. 15,417 $
270 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 509 570,657,516 Rls. 17,589 $
271 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15089000 روغن بادا م زميني (باستثناي خام ) و ا جزا ء آن 4,901 560,135,196 Rls. 17,280 $
272 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,915 536,940,378 Rls. 15,819 $
273 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,144 529,879,190 Rls. 16,330 $
274 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 4,717 522,907,752 Rls. 14,151 $
275 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,379 521,554,800 Rls. 16,080 $
276 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84513090 ک ک ک سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 3,240 520,362,040 Rls. 15,885 $
277 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 2,903 519,426,540 Rls. 15,660 $
278 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 2,944 514,107,200 Rls. 15,847 $
279 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 833 511,465,297 Rls. 13,992 $
280 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 1,700 500,677,800 Rls. 15,432 $
281 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 7,141 493,534,036 Rls. 15,020 $
282 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33051000 شامپوها 4,066 477,670,254 Rls. 14,514 $
283 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,881 475,962,548 Rls. 14,702 $
284 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 529 475,696,925 Rls. 13,014 $
285 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 2,516 471,743,918 Rls. 12,953 $
286 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 6,318 471,369,553 Rls. 14,531 $
287 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 197 469,453,704 Rls. 12,703 $
288 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 16,261 467,402,320 Rls. 12,880 $
289 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 3,002 465,643,150 Rls. 14,350 $
290 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,802 414,082,500 Rls. 12,661 $
291 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 5,200 412,476,510 Rls. 11,590 $
292 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 3,058 407,920,075 Rls. 11,009 $
293 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 3,408 404,860,176 Rls. 11,928 $
294 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 3,791 398,096,208 Rls. 12,280 $
295 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 3,720 397,173,240 Rls. 11,160 $
296 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 8,225 396,435,564 Rls. 12,221 $
297 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 19,701 393,074,352 Rls. 12,121 $
298 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 4,690 385,743,120 Rls. 10,787 $
299 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 3,496 384,760,400 Rls. 11,600 $
300 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 3,188 384,237,386 Rls. 11,841 $
مجموع کل
67,135,427,897 ريال
مجموع کل
1,971,670 دلار