آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 284 165,016,259 Rls. 4,683 $
102 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 27030010 پيت ماس 18,400 162,002,094 Rls. 4,358 $
103 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 29163110 بنزوات سديم 2,165 144,284,737 Rls. 4,094 $
104 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 474 140,412,561 Rls. 3,927 $
105 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 29393000 كافئين و املاح آن 414 134,642,034 Rls. 4,091 $
106 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 510 131,757,462 Rls. 3,684 $
107 6 1396 شهيدرجايي ايرلند 29163110 بنزوات سديم 2,020 129,260,469 Rls. 3,894 $
108 4 1396 شهيدرجايي ايرلند 29163110 بنزوات سديم 1,630 100,286,053 Rls. 3,090 $
109 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 29163110 بنزوات سديم 1,530 100,205,918 Rls. 2,816 $
110 1 1396 شهيدرجايي ايرلند 29163110 بنزوات سديم 1,529 96,317,001 Rls. 2,971 $
111 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 29163110 بنزوات سديم 1,530 91,891,319 Rls. 2,824 $
112 6 1396 شهيدرجايي ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 565 85,845,566 Rls. 2,579 $
113 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 29163110 بنزوات سديم 1,125 84,247,044 Rls. 2,286 $
114 4 1396 شهيدرجايي ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 565 84,063,309 Rls. 2,590 $
115 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 530 83,996,137 Rls. 2,360 $
116 1 1396 شهيدرجايي ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 530 81,601,903 Rls. 2,517 $
117 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 505 81,374,112 Rls. 2,473 $
118 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 530 75,675,204 Rls. 2,325 $
119 4 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 680 38,344,667 Rls. 1,181 $
120 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 638 38,314,027 Rls. 1,077 $
121 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 638 35,134,916 Rls. 1,080 $
122 1 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 638 33,443,403 Rls. 1,032 $
123 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 29349990 کک ک ک ساير 20 12,318,922 Rls. 350 $
مجموع کل
2,130,435,117 ريال
مجموع کل
62,282 دلار