آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 512,659 9,198,503,510 Rls. 279,182 $
102 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 102,000 9,065,588,160 Rls. 277,403 $
103 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 66,400 8,941,415,395 Rls. 241,380 $
104 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 542,097 8,699,867,243 Rls. 252,906 $
105 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 287,000 8,021,592,530 Rls. 224,816 $
106 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 50,540 7,988,195,827 Rls. 240,967 $
107 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 60,800 7,973,917,575 Rls. 245,012 $
108 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 20,000 7,911,176,400 Rls. 230,828 $
109 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 403,880 7,881,721,012 Rls. 242,637 $
110 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 64,000 7,532,695,728 Rls. 202,882 $
111 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 389,025 7,517,616,091 Rls. 226,646 $
112 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 110,000 7,327,540,000 Rls. 226,033 $
113 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 4,646 7,184,730,000 Rls. 221,703 $
114 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 20,231 7,148,790,000 Rls. 196,996 $
115 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 160,000 7,043,712,000 Rls. 199,890 $
116 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 329,850 6,609,745,677 Rls. 195,707 $
117 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 216,000 6,579,068,544 Rls. 202,665 $
118 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 29,920 6,488,183,100 Rls. 173,411 $
119 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 46,800 6,474,940,500 Rls. 183,405 $
120 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 7,950 6,442,033,600 Rls. 196,974 $
121 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 1,980 6,339,867,500 Rls. 195,905 $
122 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 96,250 6,107,128,475 Rls. 172,722 $
123 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 29291090 --- ساير 40,000 6,062,562,000 Rls. 165,098 $
124 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 60,000 5,995,686,000 Rls. 166,288 $
125 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 240,000 5,989,986,000 Rls. 162,089 $
126 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 125,500 5,887,959,350 Rls. 180,648 $
127 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 242,500 5,864,306,175 Rls. 166,642 $
128 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 110,880 5,855,196,092 Rls. 179,911 $
129 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 48,000 5,717,989,200 Rls. 153,301 $
130 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 29291090 --- ساير 60,000 5,640,030,000 Rls. 159,996 $
131 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 48,776 5,601,766,215 Rls. 158,969 $
132 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 50,000 5,577,579,000 Rls. 150,941 $
133 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 100,000 5,542,968,000 Rls. 169,484 $
134 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 72,000 5,540,529,600 Rls. 153,737 $
135 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 28100010 ا سيد بريک 200,000 5,497,155,000 Rls. 169,362 $
136 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 40,200 5,487,369,440 Rls. 165,831 $
137 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 37,750 5,476,146,444 Rls. 150,904 $
138 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 8,000 5,334,966,000 Rls. 143,032 $
139 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 143,500 5,301,591,260 Rls. 142,291 $
140 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 44,000 5,291,775,746 Rls. 162,874 $
141 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 288,296 5,248,757,120 Rls. 145,235 $
142 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 125,000 5,229,000,000 Rls. 146,927 $
143 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 40,000 5,225,805,160 Rls. 144,936 $
144 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 117,313 4,997,934,163 Rls. 152,274 $
145 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 108,944 4,914,955,440 Rls. 150,281 $
146 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 54,000 4,904,195,760 Rls. 150,163 $
147 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 74,250 4,856,316,300 Rls. 149,808 $
148 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 167,000 4,832,182,085 Rls. 149,099 $
149 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 49,414 4,501,540,046 Rls. 135,715 $
150 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 31,910 4,356,025,383 Rls. 133,495 $
151 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 24,480 4,349,314,320 Rls. 125,652 $
152 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 17,280 4,334,453,712 Rls. 126,468 $
153 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 30,000 4,313,824,200 Rls. 122,413 $
154 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 2,590 4,260,432,748 Rls. 117,403 $
155 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 207,551 4,179,369,123 Rls. 123,382 $
156 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 27101950 روغن صنعتي 24,251 4,163,806,678 Rls. 113,908 $
157 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 84481110 دا بي ژا کارد 7,289 4,107,913,850 Rls. 113,931 $
158 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 13,064 4,068,487,490 Rls. 124,575 $
159 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 240,000 4,062,798,000 Rls. 125,171 $
160 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 25,001 3,978,513,237 Rls. 117,857 $
161 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 42,120 3,932,912,802 Rls. 105,454 $
162 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 28,565 3,855,956,229 Rls. 109,420 $
163 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 9,000 3,833,106,300 Rls. 118,120 $
164 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 91,180 3,805,706,400 Rls. 117,135 $
165 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 13,917 3,787,990,278 Rls. 115,098 $
166 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 100,000 3,729,901,000 Rls. 105,651 $
167 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 100,000 3,660,036,000 Rls. 108,423 $
168 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 216,000 3,659,825,059 Rls. 109,151 $
169 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 169,000 3,635,587,160 Rls. 111,655 $
170 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 19,800 3,627,594,488 Rls. 97,257 $
171 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 42,120 3,620,407,212 Rls. 100,730 $
172 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 6,000 3,619,146,950 Rls. 97,354 $
173 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 16,628 3,616,672,058 Rls. 110,402 $
174 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 82,000 3,577,496,910 Rls. 109,371 $
175 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 90,000 3,530,002,680 Rls. 107,259 $
176 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 8,568 3,505,266,450 Rls. 102,749 $
177 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 88,000 3,495,343,152 Rls. 102,980 $
178 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 29213090 ک ک ک ساير 16,200 3,448,822,860 Rls. 95,652 $
179 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 42,900 3,446,530,668 Rls. 93,270 $
180 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 24,000 3,330,457,939 Rls. 94,336 $
181 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 50,000 3,320,137,500 Rls. 89,843 $
182 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 42,839 3,315,344,596 Rls. 101,010 $
183 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 79,539 3,307,129,861 Rls. 96,001 $
184 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 9,600 3,294,959,950 Rls. 101,415 $
185 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 162,000 3,289,892,377 Rls. 88,582 $
186 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 6,720 3,275,518,302 Rls. 97,689 $
187 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 6,000 3,253,056,300 Rls. 88,993 $
188 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 16,500 3,232,707,320 Rls. 86,959 $
189 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 81,708 3,228,849,601 Rls. 99,391 $
190 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 78,614 3,216,445,762 Rls. 91,107 $
191 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 20,400 3,187,741,536 Rls. 90,458 $
192 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 38249990 ک ک ک ساير 24,000 3,181,365,400 Rls. 85,578 $
193 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 55021000 ک ک از استات سلولز 19,941 3,155,866,395 Rls. 94,796 $
194 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 21,200 3,118,952,088 Rls. 85,948 $
195 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 100,000 3,079,229,500 Rls. 94,775 $
196 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 122,500 3,070,253,025 Rls. 90,952 $
197 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 8,064 3,046,093,722 Rls. 93,847 $
198 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 71,553 3,040,009,054 Rls. 85,060 $
199 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 58,265 3,026,141,428 Rls. 93,174 $
200 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 23,141 2,983,171,320 Rls. 91,909 $
مجموع کل
493,370,842,836 ريال
مجموع کل
14,359,115 دلار