آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 75,000 2,974,875,000 Rls. 89,360 $
202 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 11,063 2,919,484,660 Rls. 78,790 $
203 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 10,000 2,915,793,132 Rls. 86,961 $
204 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 16,000 2,903,212,800 Rls. 89,561 $
205 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 30,000 2,890,499,600 Rls. 83,366 $
206 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 20,400 2,881,387,800 Rls. 88,535 $
207 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 2,000 2,866,767,000 Rls. 77,575 $
208 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 22,000 2,859,870,160 Rls. 81,007 $
209 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 17,250 2,817,675,030 Rls. 76,042 $
210 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 23,141 2,816,617,344 Rls. 86,858 $
211 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 15,244 2,775,663,271 Rls. 78,765 $
212 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 14,085 2,770,936,698 Rls. 76,850 $
213 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 7,200 2,659,275,360 Rls. 71,296 $
214 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 13,096 2,647,672,000 Rls. 80,956 $
215 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 60,727 2,599,769,426 Rls. 79,586 $
216 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 7,500 2,599,296,000 Rls. 79,346 $
217 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 192,065 2,573,864,706 Rls. 79,397 $
218 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 39,420 2,527,866,630 Rls. 70,143 $
219 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 8,000 2,519,230,928 Rls. 69,903 $
220 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 168,000 2,513,447,815 Rls. 77,361 $
221 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 12,200 2,501,553,600 Rls. 70,290 $
222 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 39093990 ک ک ک ساير 30,000 2,495,812,500 Rls. 76,688 $
223 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 82,010 2,467,355,688 Rls. 66,772 $
224 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 39011020 ک ک ک گريد لوله 22,000 2,450,632,800 Rls. 72,596 $
225 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 42,000 2,443,664,916 Rls. 66,547 $
226 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 13,894 2,430,886,712 Rls. 74,328 $
227 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 36,000 2,429,345,520 Rls. 65,743 $
228 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,480 2,419,647,284 Rls. 68,630 $
229 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 42,000 2,402,796,732 Rls. 67,192 $
230 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 42,000 2,375,467,920 Rls. 71,897 $
231 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 27101940 روغن پايه معدني 48,060 2,361,677,371 Rls. 71,201 $
232 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 32,000 2,357,177,840 Rls. 72,551 $
233 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 12,600 2,351,073,006 Rls. 72,010 $
234 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 9,218 2,338,684,960 Rls. 69,280 $
235 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,000 2,296,064,000 Rls. 62,813 $
236 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 38247200 -- شامل بروموكلرودي فلوئورومتان، بروموتري فلوئورومتان يا ديکبروموتترافلوئورواتانکها 14,324 2,278,140,800 Rls. 69,657 $
237 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 28,000 2,269,120,000 Rls. 70,000 $
238 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 27101950 روغن صنعتي 19,691 2,246,810,483 Rls. 69,391 $
239 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 16,000 2,231,118,720 Rls. 65,400 $
240 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 39089020 چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي . 23,879 2,197,593,922 Rls. 61,749 $
241 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 48059110 ساير کاغذ هاي توليد شده ا ز حدا قل 20%خميربکر(virgin pulp) به وزن حداكثر 150گرم درمترمربع 106,000 2,197,253,128 Rls. 67,411 $
242 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 42,000 2,194,138,044 Rls. 67,614 $
243 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 10,000 2,169,548,000 Rls. 66,561 $
244 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 99,800 2,167,843,125 Rls. 61,520 $
245 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 38160090 کک ک کک ساير 25,033 2,145,741,616 Rls. 64,691 $
246 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 10,800 2,092,102,725 Rls. 61,638 $
247 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 10,000 2,091,892,400 Rls. 58,498 $
248 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 48,000 2,063,080,800 Rls. 56,183 $
249 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 44,000 2,059,344,775 Rls. 59,628 $
250 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 52,165 2,047,284,437 Rls. 62,495 $
251 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 14,260 2,042,664,926 Rls. 56,289 $
252 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 36,000 1,994,237,280 Rls. 61,062 $
253 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,990 1,986,696,145 Rls. 56,274 $
254 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021310 الكل چرب اتوكسيله 20,000 1,937,736,200 Rls. 53,742 $
255 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 55101200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 9,110 1,930,870,179 Rls. 56,338 $
256 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 73,500 1,872,108,504 Rls. 54,876 $
257 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 17,750 1,857,815,820 Rls. 50,276 $
258 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 20,000 1,854,480,000 Rls. 56,348 $
259 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 27101920 گريس 21,705 1,852,558,247 Rls. 57,728 $
260 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 17,750 1,851,582,375 Rls. 56,260 $
261 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 24,000 1,848,309,120 Rls. 49,719 $
262 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021310 الكل چرب اتوكسيله 20,000 1,845,325,000 Rls. 52,367 $
263 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 111,000 1,842,674,562 Rls. 54,289 $
264 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 102,500 1,838,691,338 Rls. 49,728 $
265 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 10,931 1,826,499,282 Rls. 56,273 $
266 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 17,750 1,821,192,600 Rls. 50,534 $
267 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 14,400 1,783,064,880 Rls. 49,453 $
268 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 73,500 1,782,788,805 Rls. 54,317 $
269 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 27101950 روغن صنعتي 14,500 1,781,798,686 Rls. 53,140 $
270 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 12,424 1,778,434,346 Rls. 48,652 $
271 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021310 الكل چرب اتوكسيله 20,000 1,772,225,600 Rls. 53,430 $
272 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 48,000 1,764,761,280 Rls. 48,968 $
273 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 1,753,067,000 Rls. 49,875 $
274 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 25,500 1,749,076,110 Rls. 53,834 $
275 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 1,743,414,400 Rls. 49,383 $
276 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 78,000 1,733,314,050 Rls. 53,259 $
277 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 10,000 1,732,878,000 Rls. 53,388 $
278 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 36,229 1,724,797,286 Rls. 52,203 $
279 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 9,900 1,724,538,420 Rls. 46,390 $
280 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 37,188 1,685,617,500 Rls. 47,835 $
281 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 48,000 1,681,932,000 Rls. 50,327 $
282 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 6,000 1,676,097,000 Rls. 45,355 $
283 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 35,856 1,675,637,450 Rls. 51,661 $
284 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 4,082 1,668,597,049 Rls. 51,533 $
285 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 15,000 1,662,651,372 Rls. 46,135 $
286 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 16,500 1,634,396,940 Rls. 48,744 $
287 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 34029040 مواد تعاون نساجي 21,060 1,633,363,576 Rls. 47,657 $
288 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 21,060 1,632,837,520 Rls. 49,844 $
289 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 10,440 1,617,890,976 Rls. 48,777 $
290 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 25,000 1,608,682,500 Rls. 46,734 $
291 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 34029040 مواد تعاون نساجي 21,000 1,582,633,500 Rls. 47,539 $
292 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 26,000 1,577,579,640 Rls. 44,767 $
293 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 12,000 1,569,198,600 Rls. 42,349 $
294 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 31,734 1,562,060,447 Rls. 42,273 $
295 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 55103000 ک ساير نخکها، كه عمدتاً يا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند 11,066 1,544,306,794 Rls. 45,059 $
296 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 13,134 1,541,328,492 Rls. 46,120 $
297 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 10,500 1,521,600,840 Rls. 46,234 $
298 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 21,420 1,521,268,416 Rls. 44,387 $
299 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 23,600 1,505,555,261 Rls. 42,645 $
300 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 119,480 1,504,814,459 Rls. 40,456 $
مجموع کل
210,241,709,957 ريال
مجموع کل
6,127,458 دلار