آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 3,600 520,859,488 Rls. 15,703 $
402 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 2,800 514,666,992 Rls. 15,838 $
403 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 2,000 485,889,822 Rls. 14,491 $
404 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 21,000 470,702,058 Rls. 13,868 $
405 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 2,131 469,572,474 Rls. 12,708 $
406 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 84198940 ک ک ک برج خنک کننده سيستم­هاي تهويه مطبوع 2,120 444,871,014 Rls. 13,312 $
407 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 38247800 مخلوط هاحاوي مشتقات هالوژنه ازمتان ،اتان ياپروپان حاوي پرفلوئورو كربنهاياهيدروفلوئوروكربنهاليكن فاقد كلروفلوئوذوكربنهاياهيدروكلروفلوئوروكربنها 2,260 439,291,800 Rls. 12,877 $
408 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 14,000 432,710,425 Rls. 12,257 $
409 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 2,942 430,316,676 Rls. 12,678 $
410 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 11,118 402,933,711 Rls. 12,429 $
411 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 13,440 397,925,955 Rls. 11,271 $
412 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,320 378,271,555 Rls. 11,641 $
413 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 27 368,799,200 Rls. 10,446 $
414 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 14,484 367,266,600 Rls. 11,211 $
415 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 6,000 364,018,140 Rls. 10,892 $
416 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 1,150 356,689,722 Rls. 10,673 $
417 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 10,564 348,064,544 Rls. 10,695 $
418 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 100 344,190,000 Rls. 10,615 $
419 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 24,000 333,035,736 Rls. 9,433 $
420 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 20,000 323,760,000 Rls. 9,406 $
421 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 3,125 305,860,326 Rls. 9,413 $
422 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 5,114 299,978,147 Rls. 8,117 $
423 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 38160090 کک ک کک ساير 11,200 296,928,781 Rls. 8,239 $
424 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,000 292,450,500 Rls. 8,059 $
425 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 500 287,894,250 Rls. 8,872 $
426 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 38160090 کک ک کک ساير 6,000 279,205,584 Rls. 8,537 $
427 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 4,521 245,028,235 Rls. 6,852 $
428 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 38160010 کک ک کک س?مان نسوز 5,000 217,723,155 Rls. 6,633 $
429 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 844 207,724,650 Rls. 5,621 $
430 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 480 204,994,206 Rls. 6,114 $
431 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 6,600 203,139,900 Rls. 6,259 $
432 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 690 191,647,353 Rls. 5,908 $
433 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,900 184,060,800 Rls. 5,172 $
434 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,400 182,404,980 Rls. 5,440 $
435 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 1,578 173,269,803 Rls. 4,808 $
436 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 2,876 164,306,687 Rls. 5,049 $
437 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 3,057 144,045,416 Rls. 3,898 $
438 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 39100090 ک ک ک ساير 1,143 139,763,983 Rls. 3,772 $
439 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 1,386 137,678,880 Rls. 4,151 $
440 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 2,731 120,431,642 Rls. 3,700 $
441 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 479 115,556,500 Rls. 3,527 $
442 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 600 114,545,124 Rls. 3,535 $
443 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 1,024 113,509,630 Rls. 3,449 $
444 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 610 111,637,508 Rls. 3,168 $
445 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 2,738 109,926,770 Rls. 3,361 $
446 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 730 92,098,380 Rls. 2,820 $
447 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 2,200 83,535,491 Rls. 2,437 $
448 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 686 77,862,948 Rls. 2,294 $
449 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 500 74,492,100 Rls. 2,222 $
450 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 1,250 64,071,004 Rls. 1,734 $
451 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 60,159,750 Rls. 1,855 $
452 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 2,500 60,077,256 Rls. 1,811 $
453 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 1,180 60,067,720 Rls. 1,667 $
454 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 573 58,045,632 Rls. 1,623 $
455 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 330 41,803,520 Rls. 1,280 $
456 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 2,616 35,141,885 Rls. 1,084 $
457 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 148 34,145,652 Rls. 1,006 $
458 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 92 27,071,001 Rls. 835 $
459 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 25 8,617,064 Rls. 265 $
460 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 14 6,791,067 Rls. 193 $
461 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 63061900 روپوش کالا,سايبان وسايبان دروپنجره ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکورکه درجاي ديگر 5 2,158,071 Rls. 67 $
مجموع کل
13,823,687,263 ريال
مجموع کل
407,291 دلار