آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 بندر امام خميني ترکيه 25102000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده 44,000,000 177,773,000,000 Rls. 5,401,644 $
2 2 1396 بندر امام خميني ترکيه 25102000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده 40,000,000 160,094,784,000 Rls. 4,935,865 $
3 9 1396 بندر امام خميني ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 10,014,574 119,518,802,042 Rls. 3,387,723 $
4 10 1396 بندر امام خميني ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 7,029,000 86,855,124,300 Rls. 2,401,061 $
5 11 1396 بندر امام خميني ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,758,873 71,433,362,000 Rls. 1,954,187 $
6 7 1396 بندر امام خميني ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,505,692 30,387,835,380 Rls. 893,008 $
7 10 1396 بندر امام خميني ترکيه 38160090 کک ک کک ساير 1,419,000 28,923,187,580 Rls. 802,336 $
8 7 1396 بندر امام خميني ترکيه 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,196,830 28,367,675,976 Rls. 835,769 $
9 10 1396 بندر امام خميني ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 363,132 22,899,085,789 Rls. 635,397 $
10 5 1396 بندر امام خميني ترکيه 38160090 کک ک کک ساير 856,000 15,299,704,000 Rls. 468,468 $
11 11 1396 بندر امام خميني ترکيه 29261000 اكريلونيتريل 200,000 14,693,775,400 Rls. 407,526 $
12 8 1396 بندر امام خميني ترکيه 38160090 کک ک کک ساير 630,000 12,319,237,257 Rls. 355,299 $
13 5 1396 بندر امام خميني ترکيه 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 225,880 3,941,881,686 Rls. 120,935 $
14 8 1396 بندر امام خميني ترکيه 38160020 کک ک کک بتون نسوز 80,000 1,731,011,131 Rls. 50,043 $
15 1 1396 بندر امام خميني ترکيه 90322000 مانوستات 740 1,016,224,656 Rls. 31,363 $
16 10 1396 بندر امام خميني ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 625 46,050,522 Rls. 1,278 $
مجموع کل
775,300,741,719 ريال
مجموع کل
22,681,902 دلار