آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,889 156,222,000,902 Rls. 4,819,997 $
2 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,878 134,185,569,012 Rls. 4,038,321 $
3 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,171 132,310,596,832 Rls. 3,827,209 $
4 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,002 131,085,123,516 Rls. 3,594,888 $
5 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,435 128,420,405,184 Rls. 3,959,961 $
6 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,599 127,416,563,651 Rls. 3,632,616 $
7 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,175 99,491,967,581 Rls. 2,934,287 $
8 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,525 88,535,155,280 Rls. 2,567,894 $
9 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,486 82,999,303,669 Rls. 2,536,865 $
10 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 1,189 80,958,200,421 Rls. 2,498,556 $
11 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,631 79,022,506,855 Rls. 2,160,782 $
12 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 14,867 67,716,003,015 Rls. 1,921,490 $
13 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,245 64,054,184,026 Rls. 1,975,597 $
14 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 22,242 61,393,772,734 Rls. 1,893,622 $
15 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,104 55,815,738,642 Rls. 1,720,224 $
16 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,345 53,942,330,377 Rls. 1,659,176 $
17 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30029090 ساير مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش، حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرايندهاي بيوتکنولوژيک به دست آمده باشد. 296 52,574,400,000 Rls. 1,620,037 $
18 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 3,040 47,842,144,000 Rls. 1,442,375 $
19 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1,701 47,037,326,550 Rls. 1,449,805 $
20 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 3,407 43,950,221,000 Rls. 1,326,437 $
21 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,429 43,259,389,947 Rls. 1,338,925 $
22 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 431 42,258,563,749 Rls. 1,289,983 $
23 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 229 41,028,486,000 Rls. 1,191,926 $
24 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 474 39,882,561,862 Rls. 1,193,374 $
25 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,884 39,844,238,824 Rls. 1,229,469 $
26 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,952 38,540,871,842 Rls. 1,052,125 $
27 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 584 35,192,742,013 Rls. 1,076,066 $
28 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 2,544 33,915,868,155 Rls. 1,042,679 $
29 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 148 31,016,520,000 Rls. 871,497 $
30 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 1,980 28,379,019,898 Rls. 855,533 $
31 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30029090 ساير مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش، حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرايندهاي بيوتکنولوژيک به دست آمده باشد. 148 24,992,280,000 Rls. 770,986 $
32 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 379 24,459,814,977 Rls. 655,732 $
33 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,511 24,190,984,855 Rls. 669,178 $
34 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 11,447 22,947,961,374 Rls. 658,207 $
35 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 944 20,421,870,282 Rls. 567,157 $
36 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 923 20,382,812,800 Rls. 622,205 $
37 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 1,507 19,147,142,204 Rls. 512,242 $
38 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 25 19,054,062,825 Rls. 514,224 $
39 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 74 18,337,410,000 Rls. 537,518 $
40 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,125 18,078,748,422 Rls. 557,230 $
41 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 865 17,048,550,830 Rls. 495,276 $
42 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 283 16,944,691,410 Rls. 522,614 $
43 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 820 16,376,174,136 Rls. 459,501 $
44 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,604 15,727,323,683 Rls. 480,884 $
45 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,413 15,682,336,425 Rls. 477,814 $
46 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 96 15,343,331,660 Rls. 451,082 $
47 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 781 15,196,860,525 Rls. 468,475 $
48 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 1,331 15,067,879,760 Rls. 452,700 $
49 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,177 15,047,340,000 Rls. 403,425 $
50 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 962 14,858,874,000 Rls. 412,106 $
51 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 625 14,566,415,000 Rls. 448,335 $
52 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 170 13,798,337,000 Rls. 373,412 $
53 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 589 13,788,031,496 Rls. 411,215 $
54 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 511 12,990,026,019 Rls. 400,219 $
55 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 345 12,851,648,055 Rls. 377,090 $
56 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 625 12,827,598,169 Rls. 387,382 $
57 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 495 12,802,240,950 Rls. 363,617 $
58 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 256 12,716,508,653 Rls. 376,763 $
59 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 302 12,688,085,399 Rls. 341,199 $
60 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 590 12,495,388,488 Rls. 385,053 $
61 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 80 12,413,160,000 Rls. 382,061 $
62 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 1,366 12,327,404,814 Rls. 380,064 $
63 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 184 12,292,890,410 Rls. 379,121 $
64 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 866 12,182,837,354 Rls. 326,520 $
65 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 801 12,166,009,806 Rls. 331,292 $
66 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 157 12,022,832,102 Rls. 370,755 $
67 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 804 11,971,501,980 Rls. 339,612 $
68 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 389 11,932,936,707 Rls. 322,887 $
69 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 274 11,716,322,058 Rls. 313,610 $
70 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 864 11,426,161,483 Rls. 331,801 $
71 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,318 11,000,549,704 Rls. 338,583 $
72 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 2,114 10,991,760,274 Rls. 302,895 $
73 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 55142100 ک ک از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف 60,389 10,789,730,378 Rls. 319,903 $
74 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 817 10,755,282,447 Rls. 331,593 $
75 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 526 10,681,619,827 Rls. 329,294 $
76 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 76 10,655,500,391 Rls. 304,279 $
77 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85171210 گوشي تلفن همراه . 207 10,630,742,425 Rls. 327,664 $
78 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 74 10,476,400,000 Rls. 320,330 $
79 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,006 10,471,259,686 Rls. 319,671 $
80 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 212 10,453,892,056 Rls. 322,475 $
81 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 1,412 10,448,807,180 Rls. 292,539 $
82 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 172 10,176,540,498 Rls. 287,091 $
83 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 55142100 ک ک از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف 56,848 9,819,824,250 Rls. 296,491 $
84 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 5,733 9,814,867,764 Rls. 302,473 $
85 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 55142100 ک ک از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف 59,341 9,813,539,627 Rls. 299,752 $
86 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85171210 گوشي تلفن همراه . 237 9,564,702,385 Rls. 291,412 $
87 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 370 9,413,130,041 Rls. 289,952 $
88 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 12,730 9,329,675,806 Rls. 265,432 $
89 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 375 9,230,224,500 Rls. 284,550 $
90 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 281 8,973,429,649 Rls. 249,008 $
91 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,730 8,893,596,678 Rls. 263,084 $
92 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 139 8,815,021,778 Rls. 271,732 $
93 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 89 8,653,364,739 Rls. 254,893 $
94 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 8,151 8,621,454,017 Rls. 265,738 $
95 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 55142100 ک ک از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف 48,049 8,547,072,471 Rls. 263,385 $
96 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 869 8,481,351,343 Rls. 235,553 $
97 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 144 8,432,260,995 Rls. 239,553 $
98 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 398 8,404,985,341 Rls. 237,488 $
99 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 55142100 ک ک از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف 50,247 8,326,188,544 Rls. 223,371 $
100 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 332 8,243,829,000 Rls. 254,039 $
مجموع کل
3,018,485,165,442 ريال
مجموع کل
89,336,503 دلار