آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 316 8,241,562,553 Rls. 254,077 $
102 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 128 8,071,311,256 Rls. 245,247 $
103 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85171210 گوشي تلفن همراه . 160 7,925,487,300 Rls. 244,335 $
104 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 192 7,847,982,395 Rls. 240,742 $
105 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 848 7,809,280,344 Rls. 221,298 $
106 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,428 7,780,500,735 Rls. 208,598 $
107 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 55142100 ک ک از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف 42,902 7,517,707,854 Rls. 212,634 $
108 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 726 7,501,361,564 Rls. 231,255 $
109 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 654 7,434,434,400 Rls. 227,318 $
110 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,614 7,426,790,415 Rls. 218,944 $
111 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 55142100 ک ک از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف 43,362 7,383,370,815 Rls. 204,971 $
112 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 360 7,381,158,280 Rls. 227,486 $
113 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 576 7,325,789,914 Rls. 197,005 $
114 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 203 7,317,405,000 Rls. 225,442 $
115 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 109 7,242,981,400 Rls. 197,765 $
116 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 119 7,197,098,490 Rls. 198,327 $
117 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,347 7,177,646,008 Rls. 215,872 $
118 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,260 7,176,980,160 Rls. 210,376 $
119 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 2,633 7,038,214,804 Rls. 199,593 $
120 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 55142100 ک ک از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف 42,066 6,887,097,772 Rls. 197,629 $
121 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 55142100 ک ک از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف 36,421 6,765,386,298 Rls. 208,535 $
122 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 107 6,737,550,508 Rls. 207,644 $
123 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,202 6,584,508,000 Rls. 202,320 $
124 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,500 6,543,063,790 Rls. 201,710 $
125 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 55142100 ک ک از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف 32,879 6,522,573,377 Rls. 177,409 $
126 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 223 6,251,737,881 Rls. 178,134 $
127 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 77 6,195,735,000 Rls. 168,255 $
128 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,119 5,995,173,811 Rls. 168,921 $
129 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 468 5,892,774,300 Rls. 165,579 $
130 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 2,582 5,881,237,247 Rls. 163,519 $
131 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 97 5,866,676,979 Rls. 162,787 $
132 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,598 5,863,496,049 Rls. 178,128 $
133 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 1,062 5,805,783,787 Rls. 174,395 $
134 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,017 5,779,709,537 Rls. 170,388 $
135 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 12 5,697,514,000 Rls. 175,838 $
136 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 416 5,543,930,970 Rls. 158,947 $
137 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 741 5,531,549,830 Rls. 169,945 $
138 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,100 5,516,779,236 Rls. 170,040 $
139 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 81 5,477,482,000 Rls. 168,171 $
140 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 524 5,313,932,352 Rls. 163,827 $
141 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 51 5,281,329,700 Rls. 162,758 $
142 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 38 5,278,777,344 Rls. 150,973 $
143 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 477 5,271,982,425 Rls. 141,815 $
144 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 244 5,181,936,892 Rls. 147,122 $
145 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 15 5,096,346,710 Rls. 141,412 $
146 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 332 5,072,139,331 Rls. 156,365 $
147 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 35 5,039,078,280 Rls. 155,249 $
148 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 792 5,032,681,204 Rls. 155,152 $
149 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 915 5,005,902,942 Rls. 134,541 $
150 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,070 4,983,393,600 Rls. 147,506 $
151 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 368 4,971,930,010 Rls. 141,478 $
152 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 206 4,843,665,627 Rls. 129,631 $
153 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 534 4,839,283,875 Rls. 130,969 $
154 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 55142100 ک ک از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف 26,792 4,835,855,278 Rls. 148,662 $
155 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 260 4,833,801,782 Rls. 128,235 $
156 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,388 4,820,415,831 Rls. 148,598 $
157 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,610 4,775,095,600 Rls. 130,631 $
158 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 225 4,748,736,310 Rls. 142,468 $
159 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 340 4,694,187,699 Rls. 139,713 $
160 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 2,315 4,663,187,016 Rls. 143,038 $
161 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 263 4,636,508,200 Rls. 142,240 $
162 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,765 4,555,379,620 Rls. 138,102 $
163 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 25,382 4,540,834,167 Rls. 123,087 $
164 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 72 4,472,430,512 Rls. 137,876 $
165 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 9,245 4,457,812,063 Rls. 135,707 $
166 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 205 4,448,564,600 Rls. 130,432 $
167 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 302 4,434,413,359 Rls. 121,223 $
168 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 5,856 4,409,364,500 Rls. 122,262 $
169 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 141 4,375,926,000 Rls. 120,585 $
170 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 162 4,356,837,862 Rls. 134,325 $
171 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,928 4,346,891,601 Rls. 122,852 $
172 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 669 4,292,786,320 Rls. 115,091 $
173 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 135 4,260,952,340 Rls. 119,109 $
174 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 585 4,249,932,000 Rls. 124,935 $
175 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 560 4,248,327,000 Rls. 120,409 $
176 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 49021090 سايرروزنامه ومجله ونشريات ا دوا ري چاپ شده که حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهينشريات 6 4,217,720,000 Rls. 130,000 $
177 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,180 4,206,587,350 Rls. 120,309 $
178 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 475 4,165,062,000 Rls. 121,000 $
179 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 400 4,155,073,054 Rls. 128,215 $
180 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 345 4,153,265,500 Rls. 115,761 $
181 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 60 4,130,856,980 Rls. 117,248 $
182 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 24 4,117,037,855 Rls. 127,006 $
183 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 92 4,110,715,283 Rls. 126,805 $
184 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 820 4,047,688,224 Rls. 111,540 $
185 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 120 3,988,313,280 Rls. 107,932 $
186 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 161 3,961,049,124 Rls. 110,689 $
187 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 230 3,933,137,292 Rls. 105,122 $
188 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 2 3,913,216,800 Rls. 105,900 $
189 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 66 3,855,386,925 Rls. 113,588 $
190 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 216 3,795,335,676 Rls. 103,356 $
191 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 223 3,777,904,500 Rls. 114,183 $
192 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 64 3,775,219,253 Rls. 115,822 $
193 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 593 3,764,228,350 Rls. 116,040 $
194 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 150 3,715,888,750 Rls. 105,451 $
195 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 315 3,680,137,750 Rls. 99,507 $
196 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,705 3,608,552,322 Rls. 101,529 $
197 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 17 3,590,068,955 Rls. 95,252 $
198 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 125 3,585,465,189 Rls. 109,686 $
199 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 604 3,574,197,000 Rls. 97,334 $
200 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 978 3,560,345,600 Rls. 107,340 $
مجموع کل
532,189,897,023 ريال
مجموع کل
15,504,572 دلار