آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 161,238 16,002,125,375 Rls. 492,544 $
102 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 44,485 15,798,384,000 Rls. 463,092 $
103 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 442,154 15,663,071,842 Rls. 468,673 $
104 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 331,501 15,557,168,777 Rls. 479,923 $
105 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 833,000 15,465,858,800 Rls. 450,253 $
106 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 850,000 15,090,084,680 Rls. 427,844 $
107 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 125,000 15,079,350,750 Rls. 418,418 $
108 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 24,850 15,042,654,810 Rls. 417,203 $
109 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 77,352 14,974,487,490 Rls. 435,315 $
110 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 240,693 14,771,103,112 Rls. 454,512 $
111 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 3,800 14,542,920,000 Rls. 448,468 $
112 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 55,255 14,213,497,647 Rls. 394,392 $
113 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 480,196 14,145,100,878 Rls. 435,301 $
114 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 165,600 13,379,685,120 Rls. 410,305 $
115 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 58,295 13,327,337,850 Rls. 387,175 $
116 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 164,600 13,275,001,785 Rls. 357,512 $
117 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 90,624 13,241,378,294 Rls. 372,064 $
118 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 17021910 ک کک ک گالاکتوال?گوساکار?د 120,452 12,877,600,510 Rls. 352,290 $
119 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 140,000 12,827,914,898 Rls. 342,855 $
120 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 7,800 12,748,112,439 Rls. 393,218 $
121 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 625,000 12,592,745,000 Rls. 339,137 $
122 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 120,631 12,517,639,890 Rls. 368,795 $
123 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 80,000 12,374,024,444 Rls. 342,174 $
124 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 30,432 12,039,185,940 Rls. 352,814 $
125 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 2,280 12,000,240,000 Rls. 366,924 $
126 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 262,857 11,970,193,593 Rls. 369,396 $
127 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 198,000 11,905,509,330 Rls. 322,162 $
128 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 178,651 11,860,297,581 Rls. 326,829 $
129 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 47,218 11,728,509,761 Rls. 323,106 $
130 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 720,000 11,659,490,400 Rls. 358,450 $
131 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 33,137 11,440,264,930 Rls. 352,502 $
132 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 29304000 متيونين 100,000 11,324,760,000 Rls. 341,426 $
133 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 57,000 11,139,240,000 Rls. 329,983 $
134 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 648,000 11,063,128,200 Rls. 341,213 $
135 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 34,700 11,059,876,647 Rls. 340,828 $
136 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 24,290 11,045,197,320 Rls. 315,476 $
137 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 72,122 10,917,427,158 Rls. 318,929 $
138 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 75052100 مفتول ا زنيکل غيرممزوج. 20,000 10,792,972,962 Rls. 317,983 $
139 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 198,000 10,779,912,000 Rls. 293,563 $
140 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 129,030 10,409,089,702 Rls. 320,372 $
141 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 157,500 10,088,198,400 Rls. 308,254 $
142 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 25,139 9,995,425,938 Rls. 290,379 $
143 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 119,328 9,991,534,275 Rls. 307,830 $
144 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 154,000 9,956,742,180 Rls. 284,763 $
145 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 175,000 9,893,084,250 Rls. 276,652 $
146 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 40,496 9,806,231,019 Rls. 290,495 $
147 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 148,170 9,625,902,518 Rls. 290,208 $
148 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 494,480 9,419,015,090 Rls. 257,674 $
149 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 178,200 9,334,110,114 Rls. 257,216 $
150 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 84,553 9,193,710,462 Rls. 269,260 $
151 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 76,808 9,013,250,532 Rls. 269,697 $
152 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 217,800 8,978,537,944 Rls. 271,747 $
153 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 100,620 8,936,907,000 Rls. 241,838 $
154 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 133 8,869,074,392 Rls. 268,434 $
155 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 30,140 8,636,671,583 Rls. 231,552 $
156 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 383,140 8,570,793,908 Rls. 263,352 $
157 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 299,925 8,559,349,628 Rls. 243,516 $
158 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 300,000 8,483,529,600 Rls. 238,375 $
159 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 38160090 کک ک کک ساير 764,200 8,471,231,409 Rls. 237,827 $
160 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 28100010 ا سيد بريک 330,000 8,398,631,480 Rls. 256,355 $
161 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 148,500 8,363,214,880 Rls. 255,717 $
162 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 28402000 ساير برات ها غير از تترا برات دي سديم (براكس تصفيه شده) 400,000 8,311,800,000 Rls. 235,863 $
163 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 72,000 8,265,862,000 Rls. 220,924 $
164 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 196,264 8,260,273,981 Rls. 229,096 $
165 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 241,883 8,054,943,627 Rls. 245,413 $
166 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 190,000 7,969,872,000 Rls. 214,388 $
167 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 408,000 7,842,608,640 Rls. 234,668 $
168 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 425,000 7,822,584,000 Rls. 219,803 $
169 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 74,893 7,762,887,552 Rls. 236,859 $
170 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 23,110 7,733,566,000 Rls. 214,488 $
171 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 18,700 7,686,972,000 Rls. 237,047 $
172 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 28402000 ساير برات ها غير از تترا برات دي سديم (براكس تصفيه شده) 400,000 7,672,462,400 Rls. 234,926 $
173 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 28100010 ا سيد بريک 273,000 7,622,036,142 Rls. 221,503 $
174 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 26,470 7,477,029,180 Rls. 201,131 $
175 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 8,500 7,467,128,480 Rls. 200,196 $
176 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 108,000 7,409,389,356 Rls. 228,572 $
177 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 112,430 7,352,600,520 Rls. 220,006 $
178 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 11,319 7,331,861,145 Rls. 196,570 $
179 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 50,110 7,295,531,887 Rls. 222,703 $
180 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 92,230 7,240,797,900 Rls. 218,487 $
181 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 15,088 7,122,376,992 Rls. 217,000 $
182 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 81110000 منگنزومصنوعات ا زمنگنز(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 54,000 7,069,629,201 Rls. 218,010 $
183 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 159,465 7,039,919,401 Rls. 217,094 $
184 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 41,896 6,908,880,579 Rls. 190,016 $
185 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 33,696 6,884,732,418 Rls. 212,135 $
186 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 408,000 6,746,484,029 Rls. 205,548 $
187 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 48,000 6,655,433,145 Rls. 180,096 $
188 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 3,800 6,549,678,697 Rls. 181,653 $
189 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 15,512 6,527,119,608 Rls. 178,586 $
190 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 237,811 6,329,290,110 Rls. 195,228 $
191 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 27,130 6,312,113,104 Rls. 191,045 $
192 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 18,075 6,253,365,722 Rls. 192,530 $
193 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 28100010 ا سيد بريک 252,000 6,112,411,200 Rls. 187,814 $
194 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 7,029 6,076,921,214 Rls. 172,267 $
195 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 72029300 فرونيوبيوم. 5,000 5,973,574,295 Rls. 169,511 $
196 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 440,560 5,962,077,742 Rls. 183,291 $
197 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 158,400 5,957,564,796 Rls. 183,586 $
198 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 87,460 5,906,740,752 Rls. 167,563 $
199 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 13,389 5,842,124,094 Rls. 157,665 $
200 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 28100010 ا سيد بريک 210,000 5,811,075,060 Rls. 173,880 $
مجموع کل
985,849,409,486 ريال
مجموع کل
28,761,721 دلار