آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 6,800,069 350,288,929,415 Rls. 9,376,479 $
2 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 437,294 188,445,325,659 Rls. 5,252,950 $
3 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 384,697 178,438,540,445 Rls. 4,787,010 $
4 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 243,748 148,049,748,500 Rls. 4,505,000 $
5 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 964,152 143,712,166,834 Rls. 4,018,249 $
6 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 40,093 139,631,001,766 Rls. 4,304,952 $
7 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 303,503 136,684,208,459 Rls. 3,922,903 $
8 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 239,417 133,358,154,936 Rls. 3,631,966 $
9 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 469,335 127,777,051,210 Rls. 3,935,004 $
10 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,459,410 124,306,992,171 Rls. 3,340,823 $
11 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 219,252 117,288,603,620 Rls. 3,463,841 $
12 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 385,029 116,853,979,837 Rls. 3,602,325 $
13 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 334,993 110,541,075,000 Rls. 3,045,766 $
14 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 211,050 106,842,854,300 Rls. 3,288,938 $
15 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 268,109 106,539,826,121 Rls. 3,283,321 $
16 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 42,460 99,595,420,624 Rls. 2,785,107 $
17 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 176,967 93,452,845,920 Rls. 2,849,828 $
18 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 805,947 92,917,430,632 Rls. 2,865,838 $
19 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 608,723 91,563,666,161 Rls. 2,674,244 $
20 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 33,968 90,948,216,421 Rls. 2,803,503 $
21 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,046,771 87,296,135,748 Rls. 2,423,454 $
22 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 503,175 86,200,335,364 Rls. 2,674,869 $
23 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 75,112 84,543,387,436 Rls. 2,275,952 $
24 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 157,774 83,946,973,600 Rls. 2,588,200 $
25 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 237,541 83,300,631,986 Rls. 2,361,604 $
26 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 618,119 82,603,331,996 Rls. 2,467,298 $
27 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,685,358 82,356,509,775 Rls. 2,236,416 $
28 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 133,525 80,468,885,600 Rls. 2,206,500 $
29 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 13,375 78,874,929,070 Rls. 2,110,792 $
30 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 406,550 78,329,696,183 Rls. 2,263,799 $
31 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 410,900 78,078,822,826 Rls. 2,278,144 $
32 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 583,510 77,951,753,175 Rls. 2,097,644 $
33 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 769,930 75,376,184,570 Rls. 2,302,055 $
34 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 161,365 73,590,471,903 Rls. 2,262,875 $
35 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 150,537 72,810,882,350 Rls. 2,246,058 $
36 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 193,413 71,067,062,794 Rls. 2,144,767 $
37 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 493,252 70,689,830,176 Rls. 2,133,054 $
38 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 339,770 69,466,497,263 Rls. 2,125,137 $
39 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 559,479 68,841,194,848 Rls. 2,122,369 $
40 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 6,368 67,624,296,292 Rls. 1,813,032 $
41 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 911,947 67,099,393,194 Rls. 2,024,555 $
42 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 287,079 65,997,737,453 Rls. 1,839,718 $
43 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 92,725 64,608,104,400 Rls. 1,748,435 $
44 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 858,593 63,055,765,501 Rls. 1,943,203 $
45 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 400,070 62,796,651,110 Rls. 1,783,997 $
46 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 467,735 62,493,713,325 Rls. 1,909,210 $
47 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 786,485 60,999,869,170 Rls. 1,723,614 $
48 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 849,407 60,201,352,368 Rls. 1,745,506 $
49 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 287,602 59,841,775,037 Rls. 1,773,991 $
50 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 22,000 58,365,440,000 Rls. 1,564,799 $
51 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 110,370 58,344,389,800 Rls. 1,701,932 $
52 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 116,010 55,212,312,420 Rls. 1,485,375 $
53 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 670,822 54,681,187,410 Rls. 1,681,353 $
54 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 438,546 53,508,642,790 Rls. 1,455,369 $
55 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 323,627 53,464,910,095 Rls. 1,439,590 $
56 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 21,044 52,514,767,129 Rls. 1,618,628 $
57 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 161,463 49,255,004,695 Rls. 1,518,799 $
58 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 10051000 بذر ذرت 404,684 48,616,772,355 Rls. 1,312,137 $
59 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,799,575 48,533,824,465 Rls. 1,357,283 $
60 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 456,408 47,956,844,959 Rls. 1,353,903 $
61 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 73,420 47,464,613,900 Rls. 1,419,952 $
62 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 847,922 46,924,400,832 Rls. 1,300,376 $
63 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 435,504 46,923,206,794 Rls. 1,361,531 $
64 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 617,983 46,618,141,714 Rls. 1,437,174 $
65 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 72,360 46,227,889,440 Rls. 1,293,305 $
66 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 406,670 45,752,295,029 Rls. 1,252,052 $
67 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 366,178 45,481,395,595 Rls. 1,373,890 $
68 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 15,500 45,327,839,851 Rls. 1,381,020 $
69 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 308,081 44,730,883,749 Rls. 1,377,338 $
70 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 451,501 44,715,467,968 Rls. 1,244,783 $
71 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 87,975 44,628,339,976 Rls. 1,375,992 $
72 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 434,672 44,129,327,593 Rls. 1,250,383 $
73 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 925,000 44,036,982,550 Rls. 1,356,177 $
74 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 574,100 43,946,904,597 Rls. 1,354,833 $
75 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 190,492 43,848,676,000 Rls. 1,321,978 $
76 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 38,507 43,349,587,417 Rls. 1,179,495 $
77 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 223,370 42,777,646,130 Rls. 1,318,226 $
78 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 567,916 42,615,281,146 Rls. 1,262,343 $
79 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 432,920 42,227,273,309 Rls. 1,301,805 $
80 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 518,927 41,590,216,319 Rls. 1,281,683 $
81 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 200,000 41,108,040,000 Rls. 1,204,984 $
82 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 34,812 41,055,600,000 Rls. 1,266,874 $
83 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 493,188 40,891,626,681 Rls. 1,247,573 $
84 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 418,166 39,746,986,177 Rls. 1,087,999 $
85 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 194,632 39,722,358,349 Rls. 1,211,381 $
86 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 101,700 39,531,782,066 Rls. 1,059,862 $
87 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 376,874 39,279,414,491 Rls. 1,062,841 $
88 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 145,110 39,183,009,500 Rls. 1,100,406 $
89 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 753,771 38,988,394,413 Rls. 1,203,167 $
90 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 242,171 38,972,726,447 Rls. 1,080,135 $
91 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 155,209 38,210,763,493 Rls. 1,175,120 $
92 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 28,768 38,015,474,125 Rls. 1,078,820 $
93 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 452,075 37,866,964,560 Rls. 1,071,015 $
94 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 201,947 37,281,947,422 Rls. 1,149,357 $
95 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 38,819 37,258,207,718 Rls. 1,127,259 $
96 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 318,467 36,968,171,825 Rls. 1,066,971 $
97 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 364,784 36,772,012,430 Rls. 1,006,198 $
98 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 19,635 36,573,682,788 Rls. 1,063,000 $
99 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 131,212 36,528,159,500 Rls. 1,116,315 $
100 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 148,900 36,441,234,436 Rls. 998,545 $
مجموع کل
7,061,915,234,992 ريال
مجموع کل
204,675,621 دلار