آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 421,391 36,292,297,696 Rls. 1,073,715 $
102 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 69,365 36,084,749,500 Rls. 1,077,198 $
103 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 509,794 35,652,788,279 Rls. 1,011,872 $
104 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 330,846 35,548,480,553 Rls. 1,071,076 $
105 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 417,505 35,493,102,687 Rls. 966,788 $
106 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 145,952 35,465,659,320 Rls. 970,079 $
107 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 472,882 35,201,670,066 Rls. 1,046,527 $
108 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 64,629 35,157,314,690 Rls. 948,552 $
109 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 39,803 34,646,615,539 Rls. 1,068,228 $
110 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 57,780 34,493,661,300 Rls. 1,063,079 $
111 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 221,699 34,435,575,677 Rls. 1,009,416 $
112 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 961,030 34,345,448,710 Rls. 1,031,674 $
113 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 180,417 34,296,224,078 Rls. 1,051,427 $
114 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 444,362 34,046,340,653 Rls. 1,042,136 $
115 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 167,636 33,899,508,980 Rls. 958,574 $
116 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 268,799 33,554,855,978 Rls. 910,183 $
117 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 196,822 32,831,945,479 Rls. 883,251 $
118 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 286,319 32,740,061,890 Rls. 984,190 $
119 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 314,250 32,666,369,130 Rls. 1,006,931 $
120 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 299,136 32,638,757,881 Rls. 1,006,191 $
121 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 149,505 32,578,081,772 Rls. 886,983 $
122 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 254,771 32,563,789,061 Rls. 905,748 $
123 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 329,059 32,475,257,466 Rls. 873,652 $
124 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 297,518 32,414,976,856 Rls. 941,694 $
125 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 202,379 32,392,695,952 Rls. 998,604 $
126 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 191,857 32,195,538,937 Rls. 912,543 $
127 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 67,334 32,092,238,440 Rls. 989,084 $
128 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 287,492 32,021,604,385 Rls. 896,424 $
129 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 352,000 31,516,485,490 Rls. 847,340 $
130 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 56,345 30,732,266,600 Rls. 873,143 $
131 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 969,914 30,713,131,612 Rls. 945,565 $
132 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 250,000 30,706,167,500 Rls. 947,517 $
133 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 56,924 30,341,940,990 Rls. 835,328 $
134 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 369,272 30,315,183,875 Rls. 934,214 $
135 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 55,926 30,293,724,600 Rls. 934,530 $
136 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87019490 ک ک ک سا?ر 93,460 29,979,887,400 Rls. 888,221 $
137 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 267,952 29,957,136,236 Rls. 849,662 $
138 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 31,575 29,821,344,218 Rls. 916,814 $
139 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 599,600 29,724,026,560 Rls. 916,003 $
140 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 209,110 29,677,636,283 Rls. 877,416 $
141 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 94061090 ک ک ک ساير 85,971 29,515,716,797 Rls. 794,836 $
142 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 11,325 29,480,479,144 Rls. 864,961 $
143 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 240,036 29,361,167,464 Rls. 789,102 $
144 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 444,720 29,212,762,290 Rls. 900,469 $
145 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 55,159 29,069,824,000 Rls. 896,000 $
146 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 312,407 28,983,226,336 Rls. 887,822 $
147 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 100,000 28,956,054,000 Rls. 893,209 $
148 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 328,103 28,943,015,044 Rls. 845,205 $
149 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 375,855 28,881,211,331 Rls. 888,238 $
150 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 149,316 28,570,096,520 Rls. 782,536 $
151 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 333,771 28,496,219,304 Rls. 840,219 $
152 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 256,129 28,342,905,575 Rls. 842,476 $
153 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 10051000 بذر ذرت 229,706 28,001,986,865 Rls. 862,588 $
154 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 23,520 27,983,981,200 Rls. 836,194 $
155 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 64,079 27,537,963,354 Rls. 842,311 $
156 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 136,653 27,528,773,308 Rls. 794,272 $
157 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 311,306 27,523,490,412 Rls. 789,896 $
158 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 274,782 27,177,670,192 Rls. 838,030 $
159 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 360,504 27,075,187,758 Rls. 817,205 $
160 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 150,438 26,989,547,130 Rls. 795,913 $
161 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 10051000 بذر ذرت 300,608 26,905,778,646 Rls. 830,166 $
162 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 295,824 26,788,998,737 Rls. 817,519 $
163 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 25,723 26,597,903,122 Rls. 739,775 $
164 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 213,133 26,457,458,504 Rls. 815,702 $
165 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 26,426 26,430,950,000 Rls. 755,926 $
166 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 178,609 26,088,321,063 Rls. 704,185 $
167 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 29291090 --- ساير 185,420 26,065,499,884 Rls. 707,278 $
168 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,550 25,930,190,000 Rls. 799,081 $
169 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 44,620 25,793,272,169 Rls. 732,186 $
170 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 5,330 25,590,600,000 Rls. 788,592 $
171 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 44,810 25,580,368,200 Rls. 752,673 $
172 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 271,469 25,338,338,617 Rls. 707,548 $
173 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 130,920 25,327,416,000 Rls. 683,527 $
174 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 55,400 25,320,719,896 Rls. 776,828 $
175 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 92,000 24,985,203,600 Rls. 770,245 $
176 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 203,536 24,982,339,670 Rls. 731,032 $
177 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 43,203 24,938,152,940 Rls. 680,445 $
178 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 306,116 24,844,355,831 Rls. 717,241 $
179 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 121,608 24,697,093,094 Rls. 662,456 $
180 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 4,210 24,683,460,000 Rls. 785,848 $
181 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 33,700 24,662,458,000 Rls. 663,415 $
182 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 304,000 24,647,772,320 Rls. 760,399 $
183 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15,000 24,434,071,200 Rls. 686,562 $
184 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 293,566 24,275,466,204 Rls. 674,661 $
185 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 71,032 24,211,557,160 Rls. 649,222 $
186 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 879,506 24,163,687,111 Rls. 663,745 $
187 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 201,499 24,136,449,909 Rls. 737,011 $
188 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 106,689 24,122,151,106 Rls. 743,331 $
189 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 59,233 24,087,383,423 Rls. 742,377 $
190 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 146,202 24,066,852,882 Rls. 742,419 $
191 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 66,288 24,001,697,749 Rls. 739,610 $
192 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 22,648 23,846,340,000 Rls. 735,000 $
193 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 171,948 23,812,684,677 Rls. 722,185 $
194 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 209,318 23,789,420,212 Rls. 733,324 $
195 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 273,892 23,477,306,573 Rls. 677,916 $
196 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 88,744 23,476,575,884 Rls. 630,486 $
197 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 265,218 23,416,194,896 Rls. 720,112 $
198 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 328,448 23,339,260,000 Rls. 719,481 $
199 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 239,342 23,251,093,634 Rls. 716,618 $
200 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 134,899 23,214,434,220 Rls. 715,374 $
مجموع کل
2,871,415,097,476 ريال
مجموع کل
84,284,555 دلار