آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 68053010 تسمه هاي سنباده بي ا نتهاendless جهت وا حدهاي توليدي نئوپان غير مذكور درجاي ديگر 1,083 504,314,640 Rls. 13,897 $
102 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 27101950 روغن صنعتي 2,282 406,928,016 Rls. 11,286 $
103 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 800 342,864,000 Rls. 10,484 $
104 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 969 286,708,428 Rls. 8,404 $
105 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 4,245 245,100,826 Rls. 6,961 $
106 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 27101950 روغن صنعتي 1,111 197,307,495 Rls. 5,643 $
107 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 150 162,823,500 Rls. 5,011 $
108 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 9,160 159,636,400 Rls. 4,920 $
109 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 2,823 152,398,804 Rls. 4,697 $
110 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 17,444 149,239,139 Rls. 4,246 $
111 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,750 106,254,064 Rls. 3,203 $
112 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 425 47,073,992 Rls. 1,425 $
113 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 500 44,926,749 Rls. 1,278 $
114 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 243 7,812,920 Rls. 222 $
115 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 72 880,180 Rls. 24 $
مجموع کل
2,814,269,153 ريال
مجموع کل
81,701 دلار