آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 131,784 33,425,466,000 Rls. 932,565 $
2 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 18,516 23,638,326,578 Rls. 682,568 $
3 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 17,044 20,857,113,347 Rls. 637,836 $
4 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,580 15,852,745,394 Rls. 463,262 $
5 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,205 12,801,904,252 Rls. 392,756 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 422,401 11,931,219,033 Rls. 367,727 $
7 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 48,073 11,844,315,000 Rls. 336,105 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,978 11,804,452,511 Rls. 363,864 $
9 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,342 9,578,807,280 Rls. 295,297 $
10 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,982 8,810,395,714 Rls. 248,703 $
11 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 32,067 8,610,240,000 Rls. 235,549 $
12 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 32,103 8,610,240,000 Rls. 235,549 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 233,265 8,434,170,202 Rls. 259,914 $
14 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 307,673 8,402,468,042 Rls. 259,157 $
15 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 4,377 7,464,740,000 Rls. 200,800 $
16 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 21,000 7,038,829,000 Rls. 217,000 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,441 6,442,262,460 Rls. 198,535 $
18 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,828 6,070,438,241 Rls. 179,828 $
19 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85164000 ا توي برقي 11,900 6,034,796,509 Rls. 185,978 $
20 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,130 6,027,624,149 Rls. 185,531 $
21 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,826 5,218,737,524 Rls. 143,413 $
22 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,737 4,566,441,805 Rls. 125,453 $
23 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,388 4,347,009,655 Rls. 121,088 $
24 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 17,430 4,193,070,000 Rls. 123,536 $
25 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 92,030 4,043,862,720 Rls. 124,307 $
26 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 19,700 4,018,087,300 Rls. 117,238 $
27 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,096 3,778,316,693 Rls. 103,528 $
28 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,673 3,391,967,362 Rls. 95,393 $
29 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 69,000 3,307,988,160 Rls. 96,966 $
30 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,075 3,259,802,390 Rls. 90,901 $
31 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 7,227 3,217,636,666 Rls. 91,783 $
32 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 7,410 3,173,660,337 Rls. 97,508 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 34,368 3,170,866,608 Rls. 97,736 $
34 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ک ک ک ساير 5,286 2,720,761,486 Rls. 76,148 $
35 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 2,365 2,682,590,242 Rls. 76,212 $
36 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76130010 ک ک ک قوط? اسپر? 9,971 2,637,851,163 Rls. 72,648 $
37 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 10,042 2,543,332,487 Rls. 73,107 $
38 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 46,820 2,525,136,480 Rls. 67,706 $
39 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,266 2,440,491,470 Rls. 68,219 $
40 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 4,190 2,437,445,976 Rls. 73,486 $
41 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,023 2,296,313,572 Rls. 61,705 $
42 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,640 2,249,797,998 Rls. 60,593 $
43 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,711 2,200,503,265 Rls. 62,576 $
44 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 5,430 2,158,845,500 Rls. 57,700 $
45 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 10,727 2,157,338,840 Rls. 58,811 $
46 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,010 2,058,439,557 Rls. 61,696 $
47 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,203 2,040,954,907 Rls. 57,240 $
48 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 61,400 2,003,196,220 Rls. 61,768 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 46,360 1,985,296,320 Rls. 61,191 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,369 1,983,654,527 Rls. 61,190 $
51 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76130010 ک ک ک قوط? اسپر? 6,622 1,813,098,700 Rls. 51,453 $
52 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 3,150 1,810,282,518 Rls. 51,354 $
53 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 9,191 1,799,238,264 Rls. 50,238 $
54 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 48,750 1,790,334,000 Rls. 48,450 $
55 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,859 1,747,713,024 Rls. 47,768 $
56 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 3,130 1,730,546,046 Rls. 53,328 $
57 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,548 1,715,484,626 Rls. 52,862 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 16,680 1,701,306,958 Rls. 52,427 $
59 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,615 1,698,480,238 Rls. 52,122 $
60 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 1,463 1,676,806,881 Rls. 47,170 $
61 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,871 1,670,505,770 Rls. 46,236 $
62 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 3,881 1,657,568,332 Rls. 51,095 $
63 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 1,884 1,590,800,193 Rls. 43,621 $
64 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ک ک ک ساير 6,582 1,577,386,518 Rls. 44,881 $
65 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 8,754 1,566,012,976 Rls. 48,292 $
66 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 1,265 1,545,943,207 Rls. 43,231 $
67 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 8,084 1,539,725,058 Rls. 41,465 $
68 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 2,388 1,533,941,059 Rls. 42,844 $
69 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 1,959 1,526,554,595 Rls. 41,215 $
70 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 5,477 1,524,483,427 Rls. 41,023 $
71 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,394 1,473,168,880 Rls. 41,975 $
72 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 20,340 1,456,947,802 Rls. 44,897 $
73 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 29,990 1,428,807,600 Rls. 40,532 $
74 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 49,454 1,405,906,006 Rls. 43,133 $
75 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 9,371 1,392,749,864 Rls. 42,940 $
76 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 2,738 1,369,624,410 Rls. 37,319 $
77 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,037 1,366,125,254 Rls. 42,140 $
78 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 13,824 1,363,595,595 Rls. 36,702 $
79 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,140 1,336,035,085 Rls. 40,597 $
80 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 42,045 1,328,605,651 Rls. 40,944 $
81 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 3,214 1,313,444,486 Rls. 38,193 $
82 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 7,206 1,311,622,017 Rls. 36,755 $
83 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 3,120 1,282,494,402 Rls. 39,630 $
84 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 8,000 1,277,628,767 Rls. 36,804 $
85 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 8,154 1,270,931,277 Rls. 37,043 $
86 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 4,494 1,228,826,109 Rls. 37,869 $
87 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 1,313 1,225,842,084 Rls. 33,921 $
88 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,402 1,184,114,874 Rls. 33,055 $
89 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29142900 سايرستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور ، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها ، يونون ها ومتيل يونون ها 2,845 1,173,733,911 Rls. 36,184 $
90 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 650 1,161,196,368 Rls. 35,025 $
91 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,352 1,148,386,189 Rls. 34,462 $
92 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 1,061 1,121,845,920 Rls. 33,954 $
93 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,224 1,121,524,618 Rls. 32,083 $
94 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 14,960 1,110,610,341 Rls. 30,247 $
95 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 1,773 1,097,440,476 Rls. 30,073 $
96 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,518 1,075,927,250 Rls. 28,942 $
97 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 2,154 1,073,471,126 Rls. 29,836 $
98 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76130010 ک ک ک قوط? اسپر? 4,121 1,061,261,761 Rls. 28,641 $
99 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,704 1,057,979,580 Rls. 28,597 $
100 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 6,080 1,042,428,283 Rls. 28,115 $
مجموع کل
392,968,439,318 ريال
مجموع کل
11,451,053 دلار