آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 8,610 1,037,879,375 Rls. 31,840 $
102 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 983 1,032,544,350 Rls. 31,730 $
103 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 2,309 1,028,951,805 Rls. 28,157 $
104 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 1,305 1,025,203,407 Rls. 27,716 $
105 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,633 1,008,349,339 Rls. 27,697 $
106 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,032 1,007,091,445 Rls. 27,179 $
107 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,115 996,701,326 Rls. 30,714 $
108 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 1,021 996,237,157 Rls. 29,810 $
109 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,893 993,116,949 Rls. 28,187 $
110 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,288 992,605,616 Rls. 30,453 $
111 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 1,110 984,134,975 Rls. 30,142 $
112 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 6,511 969,598,948 Rls. 28,730 $
113 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 14,739 966,105,360 Rls. 28,908 $
114 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,273 948,357,373 Rls. 26,015 $
115 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,579 937,425,667 Rls. 26,795 $
116 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,987 934,603,788 Rls. 28,682 $
117 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 1,017 933,636,132 Rls. 27,367 $
118 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 1,392 927,987,042 Rls. 25,871 $
119 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 946 925,712,030 Rls. 28,177 $
120 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,180 899,140,974 Rls. 26,181 $
121 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,873 889,549,760 Rls. 27,436 $
122 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 986 885,567,183 Rls. 27,156 $
123 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 2,631 871,454,887 Rls. 23,845 $
124 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 2,265 870,912,656 Rls. 26,629 $
125 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 6,131 861,378,968 Rls. 26,087 $
126 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,741 852,834,985 Rls. 23,749 $
127 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,283 848,349,098 Rls. 24,082 $
128 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 318 841,547,529 Rls. 22,610 $
129 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 1,392 830,125,880 Rls. 23,656 $
130 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76130010 ک ک ک قوط? اسپر? 2,903 822,799,393 Rls. 23,903 $
131 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,698 817,281,441 Rls. 22,801 $
132 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ک ک ک ساير 2,837 811,833,585 Rls. 24,490 $
133 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 3,828 799,692,356 Rls. 24,654 $
134 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,965 798,459,572 Rls. 22,155 $
135 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 1,000 797,173,560 Rls. 23,367 $
136 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 2,760 794,177,454 Rls. 24,483 $
137 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,581 789,551,820 Rls. 21,729 $
138 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,496 771,363,291 Rls. 21,597 $
139 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,145 767,112,427 Rls. 23,649 $
140 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,270 765,073,427 Rls. 22,155 $
141 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 576 762,005,303 Rls. 22,704 $
142 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 3,696 760,025,252 Rls. 23,429 $
143 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 20,160 752,134,936 Rls. 23,146 $
144 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 2,093 750,906,616 Rls. 20,617 $
145 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 1,844 746,011,568 Rls. 22,553 $
146 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,502 745,655,734 Rls. 21,159 $
147 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ک ک ک ساير 3,620 745,364,436 Rls. 21,768 $
148 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,648 739,747,974 Rls. 22,816 $
149 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 10,544 737,019,635 Rls. 20,634 $
150 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 11,553 731,274,716 Rls. 22,309 $
151 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29161500 ک اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 4,238 729,547,720 Rls. 21,294 $
152 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 2,061 723,792,861 Rls. 20,574 $
153 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,091 719,042,849 Rls. 19,691 $
154 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29071390 سايرا وکتيل فنل ها وا يزومرهاي آنها همچنين ا ملاح اين محصولات 2,828 709,690,023 Rls. 19,418 $
155 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 242 705,106,122 Rls. 21,632 $
156 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,279 704,971,542 Rls. 21,736 $
157 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 841 695,537,308 Rls. 18,656 $
158 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,042 691,723,151 Rls. 21,261 $
159 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29141900 ساير ستن هاي غيرحلقوي ، بدون ديگرعوامل اکسيژنه غير از استن ، بوتانون ، متيل ايزو بوتيل ستن 1,660 684,548,172 Rls. 21,106 $
160 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 779 684,397,927 Rls. 19,748 $
161 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 342 676,382,752 Rls. 19,243 $
162 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,327 676,129,201 Rls. 20,842 $
163 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 2,024 675,821,618 Rls. 18,226 $
164 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 5,423 660,943,318 Rls. 20,369 $
165 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ک ک ک ساير 1,609 659,512,958 Rls. 18,173 $
166 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 2,243 658,533,575 Rls. 20,010 $
167 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,050 646,316,906 Rls. 17,452 $
168 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 10,273 644,687,900 Rls. 19,858 $
169 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 932 642,584,911 Rls. 18,229 $
170 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,094 640,368,415 Rls. 19,741 $
171 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 613 637,718,353 Rls. 17,177 $
172 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 1,028 637,705,993 Rls. 19,680 $
173 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,502 633,424,718 Rls. 19,199 $
174 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 2,356 630,068,291 Rls. 19,310 $
175 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29071390 سايرا وکتيل فنل ها وا يزومرهاي آنها همچنين ا ملاح اين محصولات 2,492 628,824,319 Rls. 17,575 $
176 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 1,628 622,656,334 Rls. 18,422 $
177 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 491 622,422,819 Rls. 18,836 $
178 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ک ک ک ساير 1,976 620,402,016 Rls. 19,115 $
179 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 3,376 608,585,957 Rls. 16,538 $
180 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ک ک ک ساير 1,814 602,849,181 Rls. 18,533 $
181 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,446 592,918,175 Rls. 16,121 $
182 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 828 590,798,342 Rls. 16,962 $
183 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 869 590,484,346 Rls. 16,547 $
184 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 297 589,406,976 Rls. 18,183 $
185 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 556 582,245,888 Rls. 15,920 $
186 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,181 581,725,920 Rls. 17,787 $
187 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 579 578,447,817 Rls. 16,114 $
188 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,348 574,916,856 Rls. 17,585 $
189 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 409 569,559,839 Rls. 15,318 $
190 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,311 568,621,939 Rls. 15,277 $
191 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 2,520 567,635,260 Rls. 17,540 $
192 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,951 567,379,751 Rls. 17,491 $
193 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 830 562,624,426 Rls. 17,339 $
194 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 820 557,946,240 Rls. 16,820 $
195 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 321 557,032,054 Rls. 15,316 $
196 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 1,552 553,548,534 Rls. 17,040 $
197 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 25252090 (پودرميکادرا ندا زه هاي کمتر ا ز 250ميکرون ) 301 551,729,087 Rls. 14,975 $
198 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 2,395 541,747,818 Rls. 16,702 $
199 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 3,513 541,271,616 Rls. 15,640 $
200 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,416 540,118,834 Rls. 16,666 $
مجموع کل
74,736,225,428 ريال
مجموع کل
2,184,706 دلار