آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 2,614 538,671,542 Rls. 14,729 $
202 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,877 532,349,118 Rls. 15,605 $
203 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 2,616 520,271,873 Rls. 14,780 $
204 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 1,102 517,542,573 Rls. 15,044 $
205 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 496 512,726,835 Rls. 14,551 $
206 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,188 509,389,494 Rls. 13,935 $
207 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 895 508,834,002 Rls. 14,039 $
208 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 743 505,624,945 Rls. 14,168 $
209 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 144 501,837,554 Rls. 15,130 $
210 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,680 496,906,843 Rls. 15,315 $
211 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 774 496,854,105 Rls. 15,314 $
212 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 619 495,644,383 Rls. 15,251 $
213 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 2,915 494,877,902 Rls. 13,586 $
214 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29071390 سايرا وکتيل فنل ها وا يزومرهاي آنها همچنين ا ملاح اين محصولات 1,899 493,396,270 Rls. 14,038 $
215 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,001 487,988,024 Rls. 14,927 $
216 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 21,150 486,270,000 Rls. 15,000 $
217 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,713 483,112,508 Rls. 14,921 $
218 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 2,217 482,854,844 Rls. 13,451 $
219 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 812 482,206,864 Rls. 14,470 $
220 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 1,197 476,146,665 Rls. 13,228 $
221 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,405 474,313,896 Rls. 13,460 $
222 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 497 466,476,790 Rls. 13,815 $
223 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 2,948 466,160,047 Rls. 13,069 $
224 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 1,401 465,260,001 Rls. 13,977 $
225 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 572 463,526,045 Rls. 14,292 $
226 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 422 459,988,474 Rls. 13,637 $
227 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 1,421 456,514,015 Rls. 14,070 $
228 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 598 455,947,582 Rls. 12,773 $
229 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,091 454,352,645 Rls. 12,897 $
230 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 227 452,710,713 Rls. 13,956 $
231 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 555 450,989,469 Rls. 13,898 $
232 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ک ک ک ساير 650 447,779,994 Rls. 12,062 $
233 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 944 436,283,557 Rls. 13,228 $
234 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 349 434,828,595 Rls. 11,900 $
235 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76071990 --- ساير 995 434,799,788 Rls. 12,687 $
236 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 1,230 433,716,750 Rls. 13,327 $
237 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 2,730 433,437,870 Rls. 13,170 $
238 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 477 431,804,545 Rls. 12,133 $
239 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 614 431,770,381 Rls. 11,965 $
240 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 1,215 424,883,445 Rls. 12,636 $
241 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,348 423,114,721 Rls. 11,838 $
242 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 993 419,566,653 Rls. 12,941 $
243 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 788 418,701,447 Rls. 12,667 $
244 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,108 418,629,151 Rls. 11,298 $
245 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 2,275 416,345,476 Rls. 12,835 $
246 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 411 411,189,858 Rls. 12,278 $
247 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 574 410,525,238 Rls. 12,134 $
248 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 238 404,651,693 Rls. 10,893 $
249 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 760 400,679,911 Rls. 12,350 $
250 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29142900 سايرستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور ، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها ، يونون ها ومتيل يونون ها 975 400,492,728 Rls. 12,355 $
251 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 4,786 393,607,085 Rls. 12,144 $
252 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 413 393,237,645 Rls. 11,307 $
253 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,464 391,657,462 Rls. 12,075 $
254 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 323 385,840,821 Rls. 10,528 $
255 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 527 383,194,917 Rls. 11,702 $
256 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 536 382,394,390 Rls. 10,452 $
257 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 193 381,413,868 Rls. 10,854 $
258 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 866 379,507,239 Rls. 10,604 $
259 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,646 376,382,610 Rls. 11,604 $
260 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 6,511 376,131,964 Rls. 11,551 $
261 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 776 372,782,021 Rls. 10,431 $
262 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 516 371,269,477 Rls. 10,826 $
263 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 1,250 370,363,263 Rls. 11,413 $
264 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 188 365,103,348 Rls. 10,344 $
265 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 3,338 364,057,680 Rls. 10,468 $
266 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,893 361,515,470 Rls. 11,148 $
267 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 594 360,532,592 Rls. 10,910 $
268 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 25252090 (پودرميکادرا ندا زه هاي کمتر ا ز 250ميکرون ) 17,830 359,286,957 Rls. 9,915 $
269 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 568 358,928,125 Rls. 10,185 $
270 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 928 358,789,501 Rls. 10,775 $
271 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 2,555 355,781,355 Rls. 10,965 $
272 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 1,830 341,679,564 Rls. 9,298 $
273 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 2,177 338,374,992 Rls. 9,869 $
274 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 906 337,150,687 Rls. 9,069 $
275 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 169 337,111,120 Rls. 9,472 $
276 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 1,315 336,259,538 Rls. 10,366 $
277 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 898 334,185,204 Rls. 10,252 $
278 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 590 333,899,226 Rls. 10,027 $
279 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 441 332,055,557 Rls. 9,286 $
280 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 255 329,974,326 Rls. 9,188 $
281 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ک ک ک ساير 1,961 327,867,608 Rls. 9,974 $
282 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 479 327,288,905 Rls. 9,057 $
283 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 158 323,794,656 Rls. 8,762 $
284 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 97 320,499,640 Rls. 9,700 $
285 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 194 319,819,534 Rls. 8,813 $
286 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 2,126 319,732,639 Rls. 9,488 $
287 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29071390 سايرا وکتيل فنل ها وا يزومرهاي آنها همچنين ا ملاح اين محصولات 1,247 316,547,488 Rls. 9,756 $
288 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 98 313,045,245 Rls. 8,883 $
289 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 706 308,982,731 Rls. 8,363 $
290 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 545 307,201,358 Rls. 8,615 $
291 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,296 301,221,900 Rls. 9,291 $
292 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 324 300,933,945 Rls. 8,863 $
293 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 253 300,690,072 Rls. 8,177 $
294 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,405 300,529,247 Rls. 9,276 $
295 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 911 300,440,938 Rls. 8,532 $
296 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29061900 ساير سيکلانيک , سيکلنيک يا سيکلوترپنيک غير از مانتول ، سيکلوهگزانول ، متيل سيکلو هگزانولها ودي متيل سيکلو هگزانولها ، استرولها واينوزيتولها 37 299,542,844 Rls. 8,150 $
297 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,544 297,437,921 Rls. 8,908 $
298 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 830 294,956,229 Rls. 8,533 $
299 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 546 294,161,914 Rls. 7,951 $
300 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 868 293,668,416 Rls. 8,941 $
مجموع کل
40,153,779,056 ريال
مجموع کل
1,171,084 دلار