آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 22,620 1,756,407,600 Rls. 53,592 $
102 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,710 1,755,522,000 Rls. 51,000 $
103 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 2,294 1,734,493,870 Rls. 49,310 $
104 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 13,251 1,719,785,405 Rls. 47,720 $
105 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85044060 ا نوا ع UPS 20,679 1,697,477,490 Rls. 45,510 $
106 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 6,132 1,677,706,080 Rls. 49,760 $
107 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 8,803 1,670,960,444 Rls. 47,331 $
108 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,539 1,661,609,020 Rls. 47,995 $
109 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 2,293 1,618,875,990 Rls. 44,610 $
110 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 18,271 1,612,489,427 Rls. 45,674 $
111 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85044060 ا نوا ع UPS 18,000 1,603,681,380 Rls. 45,510 $
112 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,000 1,589,784,000 Rls. 44,113 $
113 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 18,331 1,563,783,370 Rls. 43,092 $
114 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 850 1,555,869,000 Rls. 47,880 $
115 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 5,120 1,547,314,807 Rls. 47,624 $
116 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 24,000 1,537,408,800 Rls. 42,639 $
117 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 43,211 1,527,366,396 Rls. 47,058 $
118 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 11,917 1,503,622,182 Rls. 46,385 $
119 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,709 1,496,003,291 Rls. 45,279 $
120 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,458 1,435,083,030 Rls. 41,519 $
121 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,424 1,413,970,200 Rls. 43,563 $
122 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 19,250 1,270,712,520 Rls. 34,182 $
123 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,987 1,251,624,390 Rls. 35,531 $
124 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 18,638 1,241,186,142 Rls. 38,248 $
125 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,937 1,193,524,880 Rls. 34,529 $
126 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 16,031 1,163,497,918 Rls. 32,062 $
127 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,869 1,140,662,560 Rls. 32,876 $
128 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,154 1,131,105,696 Rls. 34,585 $
129 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 25,872 1,110,472,831 Rls. 31,455 $
130 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 87169020 اجزاءوقطعات تر?لرها ون?مه تر?لرها قفل مخصوص تر?لر برا? نصب کانت?نر 11,057 1,095,417,600 Rls. 33,439 $
131 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 8,537 1,080,160,295 Rls. 31,380 $
132 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,098 1,079,362,650 Rls. 30,544 $
133 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61062000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 1,359 1,070,185,060 Rls. 28,692 $
134 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 3,694 1,066,386,522 Rls. 29,398 $
135 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,800 1,015,759,930 Rls. 31,163 $
136 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,091 988,240,560 Rls. 28,115 $
137 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 4,157 948,188,160 Rls. 29,184 $
138 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 10,487 947,266,874 Rls. 29,156 $
139 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 8,734 937,375,291 Rls. 26,213 $
140 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 10,954 919,223,418 Rls. 26,085 $
141 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,090 901,544,775 Rls. 27,398 $
142 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 1,363 884,835,400 Rls. 26,208 $
143 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,903 877,471,726 Rls. 27,007 $
144 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 10,463 874,166,940 Rls. 26,157 $
145 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 1,291 873,795,700 Rls. 26,704 $
146 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 6,096 854,563,068 Rls. 24,012 $
147 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 1,168 847,210,840 Rls. 22,714 $
148 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,208 816,404,988 Rls. 21,888 $
149 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54079400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 2,450 794,367,400 Rls. 22,600 $
150 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 1,410 788,532,300 Rls. 24,294 $
151 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 1,306 758,680,200 Rls. 23,374 $
152 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 464 755,980,550 Rls. 21,353 $
153 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,750 736,617,879 Rls. 22,295 $
154 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 72,000 727,075,800 Rls. 19,800 $
155 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,180 698,625,190 Rls. 18,730 $
156 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 6,680 690,536,000 Rls. 20,900 $
157 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,251 667,087,512 Rls. 20,190 $
158 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,517 655,888,928 Rls. 20,242 $
159 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,075 646,646,521 Rls. 19,903 $
160 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 25081000 بنتونيت 72,000 645,381,000 Rls. 19,800 $
161 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 1,098 637,477,500 Rls. 19,370 $
162 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 4,259 631,099,080 Rls. 16,920 $
163 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 821 628,796,420 Rls. 16,858 $
164 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 655 627,011,872 Rls. 19,103 $
165 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85446020 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا ز 132کيلووات لغايت 400 کيلوولت 6,680 619,584,300 Rls. 19,070 $
166 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 7,547 613,516,655 Rls. 17,984 $
167 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 38249990 ک ک ک ساير 5,390 608,774,080 Rls. 18,614 $
168 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 3,217 595,865,380 Rls. 16,420 $
169 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,313 589,091,045 Rls. 17,825 $
170 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,974 580,683,809 Rls. 17,108 $
171 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 6,850 557,001,360 Rls. 15,480 $
172 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 10,920 547,403,136 Rls. 16,503 $
173 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 3,712 528,893,588 Rls. 14,676 $
174 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 3,000 514,119,500 Rls. 15,500 $
175 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 772 513,229,150 Rls. 14,835 $
176 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54077400 ک ک کچاپ شده 2,340 509,151,238 Rls. 15,661 $
177 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,200 508,902,600 Rls. 15,663 $
178 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,142 495,600,000 Rls. 15,000 $
179 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 813 491,506,890 Rls. 15,040 $
180 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 9,450 483,580,125 Rls. 14,175 $
181 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 87169020 اجزاءوقطعات تر?لرها ون?مه تر?لرها قفل مخصوص تر?لر برا? نصب کانت?نر 5,027 474,411,792 Rls. 14,579 $
182 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 5,432 449,833,700 Rls. 13,750 $
183 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 5,040 441,311,640 Rls. 12,936 $
184 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 541 435,004,920 Rls. 11,663 $
185 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 474 434,985,090 Rls. 12,377 $
186 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 3,670 429,120,000 Rls. 12,000 $
187 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 90041000 عينک آفتابي 148 423,761,310 Rls. 12,148 $
188 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 368 421,730,267 Rls. 11,946 $
189 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 5,862 417,809,200 Rls. 12,220 $
190 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 636 408,913,070 Rls. 11,634 $
191 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 6,740 407,372,358 Rls. 12,378 $
192 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,550 397,698,000 Rls. 11,900 $
193 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 5,438 394,762,629 Rls. 10,878 $
194 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 2,295 386,639,000 Rls. 11,000 $
195 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 5,835 375,611,597 Rls. 10,504 $
196 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 505 370,836,840 Rls. 10,445 $
197 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,250 369,573,750 Rls. 11,375 $
198 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 7,658 364,790,144 Rls. 9,872 $
199 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 936 360,560,000 Rls. 10,000 $
200 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,350 354,024,000 Rls. 9,900 $
مجموع کل
89,225,016,831 ريال
مجموع کل
2,594,880 دلار