آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 789 349,578,300 Rls. 9,700 $
202 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 132 343,141,920 Rls. 9,456 $
203 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,900 333,680,140 Rls. 10,060 $
204 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,823 328,929,300 Rls. 9,810 $
205 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 1,788 318,349,607 Rls. 8,773 $
206 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 5,940 307,035,000 Rls. 9,000 $
207 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 338 288,334,530 Rls. 7,945 $
208 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 432 284,635,350 Rls. 8,656 $
209 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 3,290 278,905,900 Rls. 8,400 $
210 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 3,250 277,789,500 Rls. 8,550 $
211 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 3,300 276,165,000 Rls. 8,500 $
212 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 2,358 273,124,725 Rls. 7,347 $
213 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61112000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف قلاب باف ا زپنبه 417 272,087,280 Rls. 7,498 $
214 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,510 267,379,420 Rls. 7,574 $
215 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,593 264,887,000 Rls. 7,900 $
216 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 3,100 259,838,000 Rls. 8,000 $
217 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 388 258,978,349 Rls. 7,296 $
218 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 348 254,783,370 Rls. 7,205 $
219 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,972 253,474,450 Rls. 7,430 $
220 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 1,750 252,198,000 Rls. 7,050 $
221 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 4,142 250,189,245 Rls. 7,700 $
222 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,350 248,664,528 Rls. 7,224 $
223 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 1,628 242,703,700 Rls. 6,550 $
224 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 1,650 240,770,650 Rls. 6,850 $
225 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,697 239,572,944 Rls. 6,786 $
226 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 400 238,691,810 Rls. 6,827 $
227 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 1,313 234,411,899 Rls. 6,652 $
228 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 95069110 دستگاه TRAD MILL 5,100 234,063,032 Rls. 7,112 $
229 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 357 231,205,010 Rls. 7,062 $
230 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 11,140 227,191,834 Rls. 6,970 $
231 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,043 226,188,094 Rls. 6,000 $
232 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 1,500 225,305,550 Rls. 6,050 $
233 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 1,700 218,728,000 Rls. 6,100 $
234 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 349 215,038,820 Rls. 6,115 $
235 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 11031100 ک ک از گندم 15,836 210,927,672 Rls. 5,692 $
236 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 988 208,971,488 Rls. 6,449 $
237 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,836 207,108,939 Rls. 5,605 $
238 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 2,487 206,041,500 Rls. 6,300 $
239 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 1,164 204,739,650 Rls. 6,150 $
240 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 643 202,900,270 Rls. 6,182 $
241 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 568 201,688,480 Rls. 5,768 $
242 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 1,350 197,364,000 Rls. 5,600 $
243 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 1,650 194,709,600 Rls. 5,430 $
244 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 218 192,235,084 Rls. 5,878 $
245 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 3,829 190,359,750 Rls. 5,050 $
246 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 324 189,697,850 Rls. 5,764 $
247 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 303 189,456,800 Rls. 5,518 $
248 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 34051000 واكسکها، كرمکها و فرآوردهکهاي همانند براي كفش يا چرم 2,374 188,092,584 Rls. 5,802 $
249 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 321 187,766,100 Rls. 5,705 $
250 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 972 187,550,872 Rls. 5,786 $
251 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 276 185,906,640 Rls. 5,290 $
252 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,290 184,775,000 Rls. 5,000 $
253 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 87161000 تريلرهاونيمه تريلرهاا زنوع کاروا ني ;برا ي سکونت يا ا ردوزني 680 182,770,000 Rls. 5,000 $
254 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 1,031 182,632,760 Rls. 5,438 $
255 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 2,625 182,557,700 Rls. 4,940 $
256 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 1,560 176,520,000 Rls. 5,000 $
257 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 1,092 172,187,552 Rls. 5,024 $
258 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 199 172,035,900 Rls. 5,307 $
259 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 59 161,452,988 Rls. 4,896 $
260 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84141010 --- تلمبه­ها? خلا، به طور و?ژه طراح? ?ا آماده شده برا? فرآ?ند جداساز? ا?زوتوپ? اوران?وم، مقاوم در برابر خوردگ? UF6 با ظرف?ت مکش حداقل 5 متر مکعب در دق?قه 136 151,911,312 Rls. 4,598 $
261 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 204 148,671,480 Rls. 4,371 $
262 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 2,270 140,415,282 Rls. 4,322 $
263 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 1,499 135,974,883 Rls. 3,747 $
264 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 229 133,751,400 Rls. 4,101 $
265 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 198 132,815,400 Rls. 3,836 $
266 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 192 131,997,270 Rls. 3,753 $
267 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,390 131,260,152 Rls. 4,044 $
268 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 1,092 128,425,922 Rls. 3,913 $
269 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,180 126,590,400 Rls. 3,540 $
270 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 90041000 عينک آفتابي 50 125,597,250 Rls. 3,870 $
271 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54077400 ک ک کچاپ شده 707 121,441,400 Rls. 3,700 $
272 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 800 118,246,400 Rls. 3,200 $
273 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 800 115,324,800 Rls. 3,200 $
274 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 662 114,400,559 Rls. 3,353 $
275 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 181 114,316,784 Rls. 3,483 $
276 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 24 112,189,217 Rls. 3,209 $
277 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 121 104,400,146 Rls. 3,202 $
278 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67دسي تکس يا بيشتركه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 699 102,488,160 Rls. 2,866 $
279 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,194 101,931,200 Rls. 3,040 $
280 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 741 100,925,300 Rls. 3,010 $
281 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 362 100,278,518 Rls. 2,782 $
282 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 1,861 100,077,300 Rls. 3,060 $
283 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 1,838 98,809,648 Rls. 2,674 $
284 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 148 95,013,710 Rls. 2,696 $
285 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 240 90,052,024 Rls. 2,437 $
286 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 90261010 فلومتر 35 89,905,893 Rls. 2,571 $
287 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 1,078 88,249,200 Rls. 2,600 $
288 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 148 85,551,750 Rls. 2,636 $
289 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,010 82,935,720 Rls. 2,520 $
290 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 600 82,255,200 Rls. 2,400 $
291 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 105 80,799,390 Rls. 2,242 $
292 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 258 78,066,600 Rls. 2,300 $
293 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 105 77,868,790 Rls. 2,216 $
294 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 868 75,728,400 Rls. 2,200 $
295 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 639 73,998,036 Rls. 2,240 $
296 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 500 72,112,000 Rls. 2,000 $
297 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 106 69,754,860 Rls. 1,922 $
298 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 811 69,071,800 Rls. 2,060 $
299 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 87 63,677,160 Rls. 1,867 $
300 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 90041000 عينک آفتابي 52 63,168,225 Rls. 1,919 $
مجموع کل
18,006,918,377 ريال
مجموع کل
522,422 دلار