آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 90041000 عينک آفتابي 24 60,971,780 Rls. 1,871 $
302 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 105 59,704,200 Rls. 1,839 $
303 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 91 59,091,690 Rls. 1,673 $
304 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 96 58,160,670 Rls. 1,777 $
305 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 89 56,277,360 Rls. 1,597 $
306 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,551 55,746,341 Rls. 1,642 $
307 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 210 55,428,000 Rls. 1,500 $
308 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 684 54,836,800 Rls. 1,600 $
309 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 116 54,590,760 Rls. 1,504 $
310 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 723 52,473,894 Rls. 1,446 $
311 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61045900 دا من ودا من شلوا ري, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 57 51,911,950 Rls. 1,473 $
312 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 575 48,618,500 Rls. 1,450 $
313 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 52 47,082,000 Rls. 1,425 $
314 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 250 45,791,120 Rls. 1,270 $
315 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 296 45,265,500 Rls. 1,350 $
316 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 919 45,234,000 Rls. 1,200 $
317 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 121 45,191,520 Rls. 1,394 $
318 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 130 44,625,780 Rls. 1,230 $
319 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 300 43,864,800 Rls. 1,200 $
320 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 607 43,412,640 Rls. 1,214 $
321 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 120 43,349,250 Rls. 1,150 $
322 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 777 43,186,038 Rls. 1,302 $
323 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 79 41,966,090 Rls. 1,279 $
324 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 88 40,018,110 Rls. 1,164 $
325 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 50 39,681,450 Rls. 1,223 $
326 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 202 39,665,950 Rls. 1,153 $
327 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 76 39,542,580 Rls. 1,220 $
328 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 112 39,531,090 Rls. 1,104 $
329 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 340 38,857,920 Rls. 1,188 $
330 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 190 38,709,120 Rls. 1,129 $
331 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61045900 دا من ودا من شلوا ري, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 42 37,768,620 Rls. 1,068 $
332 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85044050 کنترل دور موتورInverter 160 37,299,000 Rls. 1,000 $
333 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 180 36,915,048 Rls. 999 $
334 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 55 36,405,000 Rls. 1,122 $
335 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 57 35,776,620 Rls. 1,104 $
336 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 56 34,970,180 Rls. 1,000 $
337 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 49 34,660,800 Rls. 955 $
338 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 443 33,911,962 Rls. 952 $
339 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 53 30,908,000 Rls. 939 $
340 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 49 30,298,860 Rls. 935 $
341 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 28 29,925,700 Rls. 830 $
342 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 257 29,447,582 Rls. 900 $
343 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 58 29,420,460 Rls. 862 $
344 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 190 28,824,900 Rls. 780 $
345 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 34 28,270,760 Rls. 758 $
346 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 130 28,153,470 Rls. 829 $
347 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 54 27,594,216 Rls. 851 $
348 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 162 26,535,200 Rls. 800 $
349 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 10 26,019,360 Rls. 803 $
350 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 60 25,238,750 Rls. 716 $
351 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 90041000 عينک آفتابي 10 22,938,120 Rls. 708 $
352 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 150 22,354,720 Rls. 620 $
353 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 92 22,253,578 Rls. 678 $
354 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 50 22,207,050 Rls. 684 $
355 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 150 22,050,370 Rls. 670 $
356 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 28 22,026,938 Rls. 607 $
357 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 32121000 ورقهکهاي داغکزني 465 21,918,556 Rls. 604 $
358 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 134 21,810,816 Rls. 665 $
359 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 43 19,726,800 Rls. 602 $
360 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 26 19,658,700 Rls. 606 $
361 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 44 19,496,700 Rls. 537 $
362 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 84 19,479,855 Rls. 593 $
363 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 1,660 18,971,808 Rls. 580 $
364 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 29 18,859,050 Rls. 534 $
365 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 89 18,441,500 Rls. 550 $
366 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 168 17,435,600 Rls. 520 $
367 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 118 17,219,700 Rls. 530 $
368 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 18 17,019,730 Rls. 522 $
369 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 30 16,262,100 Rls. 502 $
370 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 148 16,245,000 Rls. 500 $
371 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 36 15,717,780 Rls. 461 $
372 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 17 15,597,360 Rls. 430 $
373 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 95 15,534,875 Rls. 475 $
374 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 60 14,780,800 Rls. 400 $
375 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 30 14,508,720 Rls. 425 $
376 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 155 13,412,000 Rls. 400 $
377 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 106 12,224,429 Rls. 339 $
378 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 62 11,783,675 Rls. 358 $
379 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 28 11,782,890 Rls. 361 $
380 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 14 11,698,020 Rls. 322 $
381 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 14 11,007,630 Rls. 313 $
382 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 18 10,830,400 Rls. 331 $
383 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 49 10,721,700 Rls. 330 $
384 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 171 10,718,041 Rls. 301 $
385 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 45 10,441,980 Rls. 322 $
386 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 19 10,178,020 Rls. 288 $
387 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 17 10,099,620 Rls. 310 $
388 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 12 9,098,460 Rls. 251 $
389 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 13 8,977,710 Rls. 249 $
390 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 16 8,665,200 Rls. 239 $
391 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 14 8,113,350 Rls. 247 $
392 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 15 6,911,440 Rls. 211 $
393 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 94 6,907,775 Rls. 185 $
394 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 54 6,851,340 Rls. 201 $
395 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 46 6,127,470 Rls. 174 $
396 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 11 5,775,150 Rls. 176 $
397 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 13 5,744,020 Rls. 163 $
398 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 43 5,642,280 Rls. 165 $
399 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3 5,405,850 Rls. 150 $
400 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 50 5,405,850 Rls. 150 $
مجموع کل
2,758,171,917 ريال
مجموع کل
80,309 دلار