آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 مشهد جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 929 578,871,349 Rls. 17,811 $
102 2 1396 مشهد جمهوري كره 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 4,536 578,727,979 Rls. 17,842 $
103 4 1396 مشهد جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 591 565,305,054 Rls. 17,378 $
104 4 1396 مشهد جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,000 554,197,227 Rls. 17,046 $
105 2 1396 مشهد جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,593 548,600,494 Rls. 16,913 $
106 12 1396 مشهد جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,928 533,956,838 Rls. 14,165 $
107 3 1396 مشهد جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 502 517,242,218 Rls. 15,937 $
108 3 1396 مشهد جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 839 510,025,560 Rls. 15,717 $
109 7 1396 مشهد جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 522 493,948,278 Rls. 14,556 $
110 8 1396 مشهد جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 426 492,609,828 Rls. 14,157 $
111 12 1396 مشهد جمهوري كره 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 3,225 488,588,965 Rls. 13,059 $
112 11 1396 مشهد جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 420 481,050,023 Rls. 13,075 $
113 7 1396 مشهد جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 415 455,249,565 Rls. 13,476 $
114 6 1396 مشهد جمهوري كره 73182900 ک ک ساير 165 448,971,600 Rls. 13,589 $
115 12 1396 مشهد جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 375 441,335,201 Rls. 11,873 $
116 9 1396 مشهد جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 246 437,672,710 Rls. 12,418 $
117 4 1396 مشهد جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 113 422,617,262 Rls. 12,986 $
118 2 1396 مشهد جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 372 418,212,383 Rls. 12,891 $
119 3 1396 مشهد جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 67 403,904,890 Rls. 12,450 $
120 10 1396 مشهد جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 394 401,874,741 Rls. 11,141 $
121 5 1396 مشهد جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 107 394,956,981 Rls. 12,046 $
122 1 1396 مشهد جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 311 328,432,654 Rls. 10,127 $
123 4 1396 مشهد جمهوري كره 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 5,089 313,695,900 Rls. 9,639 $
124 8 1396 مشهد جمهوري كره 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,664 312,495,500 Rls. 9,118 $
125 9 1396 مشهد جمهوري كره 27101920 گريس 1,200 302,532,720 Rls. 8,652 $
126 6 1396 مشهد جمهوري كره 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 267 289,878,508 Rls. 8,774 $
127 7 1396 مشهد جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 46 235,380,694 Rls. 6,912 $
128 8 1396 مشهد جمهوري كره 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,151 203,243,041 Rls. 5,930 $
129 9 1396 مشهد جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 17 199,489,701 Rls. 5,644 $
130 4 1396 مشهد جمهوري كره 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 1,411 180,164,621 Rls. 5,551 $
131 5 1396 مشهد جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 202 178,384,475 Rls. 5,446 $
132 3 1396 مشهد جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 133 176,543,583 Rls. 5,442 $
133 5 1396 مشهد جمهوري كره 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 146 174,059,697 Rls. 5,289 $
134 4 1396 مشهد جمهوري كره 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 38 155,565,100 Rls. 4,780 $
135 9 1396 مشهد جمهوري كره 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 500 145,562,420 Rls. 4,247 $
136 8 1396 مشهد جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 12 143,096,479 Rls. 4,106 $
137 2 1396 مشهد جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 21 131,501,572 Rls. 4,054 $
138 9 1396 مشهد جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 911 127,317,392 Rls. 3,613 $
139 9 1396 مشهد جمهوري كره 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 45 114,907,685 Rls. 3,260 $
140 9 1396 مشهد جمهوري كره 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 143 106,853,300 Rls. 3,118 $
141 10 1396 مشهد جمهوري كره 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 195 98,386,470 Rls. 2,730 $
142 1 1396 مشهد جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 9 88,203,631 Rls. 2,720 $
143 12 1396 مشهد جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 75 82,830,328 Rls. 2,221 $
144 6 1396 مشهد جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 650 77,432,544 Rls. 2,344 $
145 9 1396 مشهد جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 105 42,781,642 Rls. 1,248 $
146 11 1396 مشهد جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8 34,896,852 Rls. 950 $
147 3 1396 مشهد جمهوري كره 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 112 34,255,276 Rls. 1,056 $
148 11 1396 مشهد جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 22 23,479,044 Rls. 642 $
149 12 1396 مشهد جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 2 18,021,343 Rls. 483 $
150 3 1396 مشهد جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 92 10,862,251 Rls. 335 $
151 12 1396 مشهد جمهوري كره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 50 1,305,465 Rls. 35 $
مجموع کل
14,499,479,034 ريال
مجموع کل
428,992 دلار