آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 7 2,033,635,800 Rls. 55,035 $
102 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 116 2,010,593,060 Rls. 54,261 $
103 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 185 2,007,465,560 Rls. 57,113 $
104 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 2,600 2,004,544,162 Rls. 61,593 $
105 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 302 1,991,157,280 Rls. 56,437 $
106 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 100 1,777,210,000 Rls. 54,000 $
107 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 4,015 1,753,681,455 Rls. 49,929 $
108 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 232 1,740,666,852 Rls. 47,373 $
109 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 1,000 1,712,303,712 Rls. 51,624 $
110 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 118 1,706,294,967 Rls. 52,574 $
111 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 869 1,640,037,755 Rls. 44,383 $
112 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 41 1,623,885,939 Rls. 46,200 $
113 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 164 1,611,823,897 Rls. 49,673 $
114 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 64 1,588,088,140 Rls. 48,940 $
115 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 66 1,571,814,271 Rls. 48,426 $
116 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 170 1,554,533,277 Rls. 41,965 $
117 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 262 1,530,405,619 Rls. 47,161 $
118 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 1,000 1,498,262,932 Rls. 46,193 $
119 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 30 1,485,706,950 Rls. 45,793 $
120 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 60 1,482,474,592 Rls. 45,482 $
121 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 264 1,421,266,992 Rls. 43,819 $
122 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 339 1,408,085,712 Rls. 43,796 $
123 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 93 1,314,627,280 Rls. 38,732 $
124 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 127 1,310,905,218 Rls. 39,522 $
125 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,465 1,299,179,000 Rls. 36,800 $
126 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 68 1,216,327,728 Rls. 37,431 $
127 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 209 1,207,649,430 Rls. 35,399 $
128 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 170 1,206,911,815 Rls. 33,750 $
129 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 76 1,205,795,048 Rls. 37,184 $
130 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 480 1,191,865,651 Rls. 36,736 $
131 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 3,000 1,190,539,559 Rls. 33,785 $
132 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 28183010 ک ک ک ژل هيدرواكسيد آلومينيوم گريد دارو?ي 425 1,184,526,000 Rls. 31,659 $
133 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 7 1,179,187,500 Rls. 33,464 $
134 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 117 1,154,736,384 Rls. 35,584 $
135 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 56 1,124,155,694 Rls. 34,024 $
136 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 349 1,096,743,908 Rls. 33,399 $
137 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 156 1,065,769,952 Rls. 32,853 $
138 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 80 1,055,763,520 Rls. 31,954 $
139 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 26 1,048,492,011 Rls. 29,753 $
140 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 150 1,046,048,640 Rls. 29,630 $
141 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 950 1,045,411,534 Rls. 32,222 $
142 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 511 1,022,686,524 Rls. 31,520 $
143 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 796 992,557,656 Rls. 29,094 $
144 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 1,335 966,087,492 Rls. 26,794 $
145 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 130 957,558,000 Rls. 25,672 $
146 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 71 936,466,025 Rls. 26,568 $
147 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,500 935,249,000 Rls. 26,748 $
148 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 141 925,625,020 Rls. 28,553 $
149 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 123 920,612,612 Rls. 25,886 $
150 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 112 915,508,547 Rls. 24,707 $
151 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 135 908,575,144 Rls. 25,199 $
152 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 21069080 کمكمل غذايي، 30 902,404,800 Rls. 25,599 $
153 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 176 900,483,066 Rls. 27,771 $
154 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 325 894,458,406 Rls. 25,448 $
155 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 300 888,759,540 Rls. 27,005 $
156 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 60 870,025,548 Rls. 24,883 $
157 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 400 851,280,000 Rls. 26,242 $
158 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 1,335 822,176,100 Rls. 25,263 $
159 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 23 808,569,600 Rls. 24,845 $
160 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 50 806,828,190 Rls. 24,873 $
161 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 35 791,011,650 Rls. 24,346 $
162 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 70 789,272,000 Rls. 21,592 $
163 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5 687,568,568 Rls. 18,377 $
164 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 140 685,244,920 Rls. 18,372 $
165 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 22 663,462,752 Rls. 17,847 $
166 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 370 653,202,000 Rls. 18,000 $
167 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 405 642,349,451 Rls. 19,804 $
168 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 30 623,873,311 Rls. 17,399 $
169 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 51 622,294,542 Rls. 18,246 $
170 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 84 608,786,418 Rls. 18,768 $
171 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 101 591,960,796 Rls. 18,246 $
172 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 24 574,889,864 Rls. 16,937 $
173 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 20 567,667,401 Rls. 17,500 $
174 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 50 525,330,000 Rls. 14,570 $
175 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 150 519,647,940 Rls. 15,498 $
176 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 110 518,716,800 Rls. 14,575 $
177 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 16 503,315,010 Rls. 15,510 $
178 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 80 502,005,903 Rls. 13,548 $
179 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 256 481,074,999 Rls. 14,830 $
180 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 300 461,387,961 Rls. 13,760 $
181 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 271 442,042,252 Rls. 13,619 $
182 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 2 441,989,225 Rls. 13,621 $
183 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 120 435,554,700 Rls. 12,990 $
184 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 80 434,587,095 Rls. 12,625 $
185 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 864 423,473,680 Rls. 12,817 $
186 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 27 408,589,165 Rls. 12,273 $
187 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84289090 --- سا?ر 7,400 407,690,000 Rls. 11,599 $
188 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 35 404,296,390 Rls. 12,464 $
189 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 12 402,138,000 Rls. 12,392 $
190 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 190 397,551,918 Rls. 11,135 $
191 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 10 394,551,480 Rls. 12,081 $
192 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 11 379,751,556 Rls. 10,623 $
193 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90184911 ---- دستگاه پليمريزاسيون كامپوزيت دنداني با توليد نور لايت كيور (curing light unit) 30 377,130,000 Rls. 11,512 $
194 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 60 376,662,492 Rls. 11,041 $
195 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 18 375,172,710 Rls. 11,569 $
196 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 81 370,674,479 Rls. 9,962 $
197 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 137 348,525,236 Rls. 10,938 $
198 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 429 337,432,132 Rls. 9,941 $
199 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 265 329,363,375 Rls. 10,008 $
200 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 67 314,173,602 Rls. 9,670 $
مجموع کل
96,338,897,839 ريال
مجموع کل
2,828,926 دلار