آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 6 310,660,240 Rls. 9,580 $
202 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63کيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 136 310,160,856 Rls. 9,050 $
203 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 198 309,761,172 Rls. 9,080 $
204 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 604 307,624,780 Rls. 8,730 $
205 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 3 301,451,310 Rls. 8,135 $
206 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 74 289,262,384 Rls. 8,857 $
207 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,455 268,847,625 Rls. 7,275 $
208 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 211 260,300,152 Rls. 7,373 $
209 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 5 255,426,050 Rls. 7,810 $
210 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 60 255,123,945 Rls. 6,904 $
211 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 272 249,780,300 Rls. 7,700 $
212 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 5 247,590,800 Rls. 7,295 $
213 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 79 246,203,595 Rls. 7,573 $
214 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 546 237,137,460 Rls. 6,338 $
215 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 668 231,093,000 Rls. 7,129 $
216 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 33 230,706,000 Rls. 6,546 $
217 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 38 230,574,534 Rls. 7,110 $
218 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 150 225,982,606 Rls. 6,813 $
219 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84212190 ک ک ک ساير 400 222,887,280 Rls. 6,859 $
220 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 865 216,336,000 Rls. 6,000 $
221 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2 214,176,331 Rls. 5,940 $
222 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 4 211,520,630 Rls. 5,708 $
223 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 500 211,456,549 Rls. 5,865 $
224 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 60 209,545,000 Rls. 5,935 $
225 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 76 208,476,060 Rls. 6,426 $
226 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 380 207,795,000 Rls. 5,897 $
227 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 73 207,699,787 Rls. 5,883 $
228 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84138200 بالابرهاي آبگونها 368 205,191,000 Rls. 5,501 $
229 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 180 204,692,400 Rls. 6,311 $
230 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 452 204,497,304 Rls. 5,818 $
231 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 5 203,684,260 Rls. 5,696 $
232 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 73 196,365,787 Rls. 5,920 $
233 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 500 193,400,000 Rls. 5,904 $
234 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 62 190,174,239 Rls. 5,863 $
235 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 34 189,611,141 Rls. 5,849 $
236 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 590 181,303,200 Rls. 5,070 $
237 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 52 177,193,828 Rls. 4,751 $
238 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 425 174,671,316 Rls. 5,146 $
239 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 480 174,279,168 Rls. 5,376 $
240 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 236 173,572,248 Rls. 5,333 $
241 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 14 168,342,420 Rls. 4,555 $
242 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 100 165,438,900 Rls. 5,100 $
243 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 7 164,905,172 Rls. 5,067 $
244 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 352 163,518,580 Rls. 4,338 $
245 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 5 160,564,981 Rls. 4,947 $
246 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 5 157,043,922 Rls. 4,699 $
247 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 35 155,488,000 Rls. 4,706 $
248 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 220 155,153,700 Rls. 4,596 $
249 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 110 154,848,701 Rls. 4,179 $
250 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 26 149,737,455 Rls. 4,096 $
251 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,120 149,374,770 Rls. 4,340 $
252 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 4 146,872,975 Rls. 4,168 $
253 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 28 145,766,376 Rls. 3,896 $
254 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 13 144,682,454 Rls. 3,879 $
255 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 181 144,156,000 Rls. 4,000 $
256 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 135 142,224,584 Rls. 4,384 $
257 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 63 138,645,366 Rls. 3,821 $
258 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 710 138,149,880 Rls. 4,260 $
259 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84603990 سايرماشينهاي تيزکردن فلز ، فاقد کنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده 28 134,833,520 Rls. 4,021 $
260 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84198910 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م 127 131,459,034 Rls. 3,524 $
261 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 360 130,402,710 Rls. 4,018 $
262 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 1 129,665,698 Rls. 3,820 $
263 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 52 125,896,078 Rls. 3,375 $
264 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84359000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه شرا ب, شرا ب سيب, آب ميوه, ونوشابه هاي همانند 320 124,833,684 Rls. 3,678 $
265 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 80 121,378,600 Rls. 3,620 $
266 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 210 118,220,363 Rls. 3,633 $
267 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 95 117,576,783 Rls. 3,619 $
268 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 130 114,754,063 Rls. 3,538 $
269 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 4 114,541,978 Rls. 3,276 $
270 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 90 113,910,740 Rls. 3,185 $
271 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 7 111,392,400 Rls. 3,300 $
272 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 125 110,612,005 Rls. 3,361 $
273 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 10 109,417,080 Rls. 3,274 $
274 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 139 109,181,520 Rls. 3,009 $
275 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 293 108,769,217 Rls. 2,944 $
276 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 130 104,785,200 Rls. 3,072 $
277 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 38 100,581,600 Rls. 2,849 $
278 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 40161010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهدا شت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي( سايرا شياء ) 22 100,424,100 Rls. 3,086 $
279 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 422 100,054,710 Rls. 3,087 $
280 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 258 96,969,572 Rls. 2,924 $
281 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 80 94,990,490 Rls. 2,833 $
282 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 27 92,937,500 Rls. 2,500 $
283 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 75 92,635,000 Rls. 2,500 $
284 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 8 91,786,131 Rls. 2,529 $
285 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 100 89,407,503 Rls. 2,652 $
286 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 81 88,202,870 Rls. 2,387 $
287 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 40 85,156,800 Rls. 2,625 $
288 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 197 83,654,518 Rls. 2,520 $
289 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85181000 ميکروفون و پايه آن 20 82,047,910 Rls. 2,447 $
290 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 135 80,881,619 Rls. 2,301 $
291 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 36 80,515,750 Rls. 2,285 $
292 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 380 79,777,262 Rls. 2,153 $
293 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 230 79,302,160 Rls. 2,200 $
294 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 14 78,333,750 Rls. 2,222 $
295 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84212190 ک ک ک ساير 100 77,584,740 Rls. 2,331 $
296 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 24 77,083,842 Rls. 2,060 $
297 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 404 75,510,288 Rls. 2,024 $
298 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 51 73,558,960 Rls. 2,104 $
299 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85340000 مدا رهاي چاپي 1 73,345,600 Rls. 1,973 $
300 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 5 72,191,700 Rls. 2,226 $
مجموع کل
16,069,694,621 ريال
مجموع کل
466,465 دلار