آمار کل " واردات از" کشور (سري لانكا) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 398,875 69,143,019,304 Rls. 1,911,282 $
2 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 257,698 44,782,291,230 Rls. 1,219,825 $
3 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 281,255 42,620,977,855 Rls. 1,273,835 $
4 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 176,450 31,172,170,430 Rls. 962,179 $
5 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 183,545 28,705,579,548 Rls. 840,793 $
6 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 180,370 27,836,422,251 Rls. 858,098 $
7 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 182,555 27,142,824,963 Rls. 829,882 $
8 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 168,325 25,028,271,451 Rls. 761,737 $
9 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 172,813 24,729,425,904 Rls. 761,388 $
10 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 158,490 24,661,922,055 Rls. 760,088 $
11 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 153,970 22,015,324,123 Rls. 679,388 $
12 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 111,975 19,356,009,826 Rls. 545,811 $
13 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 43,200 8,399,994,176 Rls. 255,926 $
14 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 43,618 7,813,917,330 Rls. 225,968 $
15 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 36,720 7,652,726,928 Rls. 217,093 $
16 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 102,091 6,325,326,111 Rls. 195,107 $
17 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 76,355 4,789,629,994 Rls. 135,922 $
18 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 26,255 4,729,399,187 Rls. 128,793 $
19 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 33,762 4,638,748,899 Rls. 142,031 $
20 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,600 4,563,369,216 Rls. 128,224 $
21 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 181,467 4,531,164,440 Rls. 139,730 $
22 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 77,520 4,493,297,706 Rls. 136,899 $
23 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 73,800 4,375,494,990 Rls. 121,410 $
24 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,600 4,326,975,520 Rls. 129,974 $
25 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 23,767 4,292,393,821 Rls. 120,034 $
26 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 77,545 4,033,390,124 Rls. 124,265 $
27 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 27,032 3,853,675,451 Rls. 118,801 $
28 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 26,503 2,691,780,460 Rls. 76,360 $
29 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 18,865 2,393,571,684 Rls. 73,835 $
30 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,800 2,360,599,450 Rls. 65,050 $
31 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 25,541 2,113,538,438 Rls. 59,979 $
32 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 26,000 1,545,453,000 Rls. 44,200 $
33 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 14,178 1,373,802,125 Rls. 37,175 $
34 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 17,280 1,290,094,310 Rls. 39,764 $
35 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 14,422 1,188,332,640 Rls. 33,660 $
36 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 14049030 كوكوپيت 154,320 1,165,279,466 Rls. 35,503 $
37 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 33051000 شامپوها 9,830 769,859,798 Rls. 23,622 $
38 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 6,672 433,644,552 Rls. 13,368 $
39 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 5,779 425,254,939 Rls. 13,003 $
40 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 5,956 421,301,100 Rls. 12,900 $
41 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 3,867 282,348,038 Rls. 8,701 $
42 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 52053200 نخ چند لا (تابيده) يا كابله، از الياف شانه نزده ، كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ولي از 56/232 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 1,726 182,804,112 Rls. 5,178 $
43 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,600 169,459,200 Rls. 4,800 $
44 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 52053200 نخ چند لا (تابيده) يا كابله، از الياف شانه نزده ، كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ولي از 56/232 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 1,726 167,963,964 Rls. 5,178 $
45 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 14049030 كوكوپيت 18,900 162,873,073 Rls. 4,381 $
46 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 503 49,314,880 Rls. 1,520 $
47 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 108 7,006,608 Rls. 216 $
48 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 72 5,192,064 Rls. 144 $
مجموع کل
485,213,216,734 ريال
مجموع کل
14,283,020 دلار