آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 3,199 272,733,786,822 Rls. 8,412,517 $
2 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 22,990 126,689,473,600 Rls. 3,904,219 $
3 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 930 63,717,500,000 Rls. 1,808,204 $
4 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 685 46,945,074,675 Rls. 1,446,737 $
5 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 8,300 45,139,665,510 Rls. 1,391,997 $
6 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 4,501 40,729,875,021 Rls. 1,109,171 $
7 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 2,885 40,418,067,568 Rls. 1,179,298 $
8 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 9,341 25,774,054,203 Rls. 732,722 $
9 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,030 18,548,549,724 Rls. 517,876 $
10 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 570 13,555,196,738 Rls. 395,507 $
11 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 800 12,628,744,440 Rls. 366,880 $
12 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 590 10,464,793,139 Rls. 306,750 $
13 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 610 9,488,407,500 Rls. 292,500 $
14 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30063000 فرآوردهکهاي كدركننده براي آزمايشکهاي راديوگرافيك؛ معرفکهايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال ميکشود 420 9,214,994,400 Rls. 257,690 $
15 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 200 8,609,481,300 Rls. 265,364 $
16 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 492 8,401,794,265 Rls. 239,158 $
17 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 406 8,375,351,607 Rls. 237,666 $
18 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 250 7,355,390,025 Rls. 226,355 $
19 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 460 6,621,203,720 Rls. 202,119 $
20 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 306 6,057,543,615 Rls. 186,668 $
21 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30063000 فرآوردهکهاي كدركننده براي آزمايشکهاي راديوگرافيك؛ معرفکهايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال ميکشود 76 6,006,319,275 Rls. 185,159 $
22 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 247 5,895,614,045 Rls. 162,463 $
23 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 237 5,609,488,275 Rls. 154,578 $
24 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 10,286 5,441,566,003 Rls. 151,755 $
25 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30063000 فرآوردهکهاي كدركننده براي آزمايشکهاي راديوگرافيك؛ معرفکهايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال ميکشود 140 5,131,754,000 Rls. 146,000 $
26 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 80 5,099,220,000 Rls. 148,138 $
27 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 199 5,050,208,805 Rls. 155,594 $
28 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 400 4,855,463,419 Rls. 131,647 $
29 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 7,611 4,754,282,767 Rls. 134,536 $
30 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 70 4,722,147,650 Rls. 143,871 $
31 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183921 تراكار (tracar) 309 4,571,202,722 Rls. 133,376 $
32 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 89 4,569,399,450 Rls. 126,730 $
33 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 675 4,551,215,284 Rls. 134,088 $
34 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84195090 --- سا?ر 1,599 4,443,176,642 Rls. 130,905 $
35 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 419 4,439,205,702 Rls. 132,395 $
36 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 602 4,118,331,484 Rls. 119,620 $
37 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85171210 گوشي تلفن همراه . 700 3,990,132,994 Rls. 107,982 $
38 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 335 3,931,500,750 Rls. 106,386 $
39 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 10,052 3,808,132,463 Rls. 103,249 $
40 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 655 3,781,470,000 Rls. 116,575 $
41 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 140 3,582,470,000 Rls. 110,437 $
42 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 150 3,438,515,000 Rls. 104,479 $
43 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 138 3,370,353,571 Rls. 103,911 $
44 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 168 3,262,452,623 Rls. 88,122 $
45 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90151000 مسافت ياب ها 191 3,145,850,000 Rls. 96,989 $
46 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 49 3,062,852,986 Rls. 93,065 $
47 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90151000 مسافت ياب ها 344 2,932,650,000 Rls. 81,336 $
48 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 233 2,851,480,635 Rls. 83,616 $
49 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 54 2,761,988,040 Rls. 74,739 $
50 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 470 2,587,100,830 Rls. 71,752 $
51 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 60 2,565,083,118 Rls. 76,502 $
52 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 75 2,544,995,826 Rls. 78,271 $
53 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 29280090 --- سا?ر 75 2,510,195,700 Rls. 70,529 $
54 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 15 2,426,425,800 Rls. 67,853 $
55 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 4,621 2,381,696,551 Rls. 63,885 $
56 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 10 2,319,573,410 Rls. 71,510 $
57 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85171210 گوشي تلفن همراه . 713 2,238,080,760 Rls. 68,968 $
58 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 62 2,189,639,756 Rls. 67,504 $
59 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 50 2,159,902,466 Rls. 59,926 $
60 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 16 2,146,937,940 Rls. 60,924 $
61 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 68 2,145,409,072 Rls. 59,782 $
62 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 70 2,130,023,549 Rls. 64,896 $
63 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 240 2,093,221,212 Rls. 62,876 $
64 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 140 2,068,716,000 Rls. 61,283 $
65 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 25 2,048,847,192 Rls. 58,034 $
66 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90192020 دستگاه ونتيلاتور 324 1,961,520,300 Rls. 53,661 $
67 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 63 1,937,058,172 Rls. 57,070 $
68 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 22 1,922,884,875 Rls. 59,084 $
69 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 50 1,920,733,899 Rls. 54,475 $
70 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 214 1,860,378,472 Rls. 57,270 $
71 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 24 1,849,276,534 Rls. 52,382 $
72 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 39 1,769,088,221 Rls. 49,062 $
73 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 468 1,760,782,858 Rls. 52,526 $
74 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 66 1,733,248,332 Rls. 51,163 $
75 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 14 1,726,560,800 Rls. 46,721 $
76 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 84 1,725,072,531 Rls. 48,952 $
77 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 106 1,719,171,479 Rls. 50,650 $
78 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 120 1,676,224,000 Rls. 51,253 $
79 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 710 1,671,735,500 Rls. 51,540 $
80 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 167 1,651,149,500 Rls. 45,500 $
81 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 5,022 1,643,746,680 Rls. 50,260 $
82 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 3,297 1,604,138,693 Rls. 45,833 $
83 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 2,700 1,592,809,279 Rls. 48,973 $
84 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 29 1,566,097,383 Rls. 43,455 $
85 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 571 1,527,168,216 Rls. 40,944 $
86 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 45 1,515,045,050 Rls. 40,754 $
87 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 55 1,464,685,686 Rls. 45,167 $
88 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 40 1,432,989,660 Rls. 38,547 $
89 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 600 1,423,884,250 Rls. 39,818 $
90 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 118 1,405,198,800 Rls. 41,400 $
91 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 49 1,393,215,759 Rls. 38,114 $
92 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 375 1,384,072,105 Rls. 42,055 $
93 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 13 1,371,189,600 Rls. 42,284 $
94 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 45 1,360,211,507 Rls. 38,902 $
95 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 1,330 1,359,026,497 Rls. 38,515 $
96 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 404 1,341,697,002 Rls. 40,488 $
97 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,954 1,331,271,850 Rls. 41,058 $
98 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 180 1,313,845,200 Rls. 38,512 $
99 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 205 1,302,154,345 Rls. 36,354 $
100 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 25 1,287,511,375 Rls. 39,121 $
مجموع کل
996,708,086,049 ريال
مجموع کل
29,717,497 دلار