آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 808 453,733,242 Rls. 12,206 $
202 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16تا500كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 1,290 447,895,224 Rls. 12,585 $
203 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 7 445,431,407 Rls. 13,057 $
204 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 4 444,768,673 Rls. 13,687 $
205 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 23 444,701,728 Rls. 13,707 $
206 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 4 444,257,914 Rls. 12,706 $
207 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38249990 ک ک ک ساير 14 438,669,000 Rls. 12,444 $
208 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 514 438,198,096 Rls. 12,435 $
209 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 180 437,333,218 Rls. 12,760 $
210 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 942 431,713,379 Rls. 13,187 $
211 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 9 430,368,750 Rls. 11,647 $
212 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 191 429,265,290 Rls. 12,471 $
213 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 89 423,993,101 Rls. 12,126 $
214 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39100090 ک ک ک ساير 133 420,699,259 Rls. 11,354 $
215 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38249990 ک ک ک ساير 15 415,599,000 Rls. 12,770 $
216 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 562 413,967,953 Rls. 12,763 $
217 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 23 409,313,610 Rls. 11,943 $
218 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 18 409,185,128 Rls. 12,614 $
219 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3 396,776,520 Rls. 11,149 $
220 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 700 395,969,240 Rls. 11,938 $
221 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 484 395,222,274 Rls. 10,787 $
222 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 120 394,399,157 Rls. 12,156 $
223 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 154 390,937,591 Rls. 12,063 $
224 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90181920 دستگاه پالس ا کسي مترجهت سنجش درصد ا کسيژن و تعدا د ضربان قلب 30 387,332,400 Rls. 11,940 $
225 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 117 377,259,276 Rls. 10,696 $
226 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 70189090 مجسمه و ساير اشيا تزئيني از شيشه کارشده بوسيله چراغ شالومو غير مذكور درجاي ديگر 1,530 375,751,332 Rls. 10,659 $
227 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 157 372,828,260 Rls. 11,156 $
228 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 27 371,768,840 Rls. 10,847 $
229 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 877 366,041,594 Rls. 11,288 $
230 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 12 364,167,593 Rls. 11,227 $
231 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 27101950 روغن صنعتي 211 364,083,943 Rls. 11,224 $
232 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 5 362,112,514 Rls. 9,799 $
233 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 8 355,533,475 Rls. 10,961 $
234 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 2 350,626,516 Rls. 10,792 $
235 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 5 345,798,243 Rls. 10,660 $
236 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 140 344,138,288 Rls. 9,415 $
237 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 12 335,445,600 Rls. 9,883 $
238 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 27 333,218,229 Rls. 8,964 $
239 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 8 330,340,890 Rls. 10,115 $
240 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 323 328,498,065 Rls. 9,395 $
241 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 5 321,530,271 Rls. 8,922 $
242 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 20 316,120,608 Rls. 9,666 $
243 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 65 314,893,320 Rls. 9,708 $
244 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 21069080 کمكمل غذايي، 56 311,661,600 Rls. 8,867 $
245 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 120 311,646,468 Rls. 8,329 $
246 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 17 307,047,720 Rls. 8,207 $
247 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 208 296,246,907 Rls. 9,133 $
248 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 48 295,999,200 Rls. 8,400 $
249 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 71 294,064,399 Rls. 9,064 $
250 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 35 288,748,740 Rls. 7,814 $
251 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 6 281,836,800 Rls. 7,998 $
252 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 74 279,437,760 Rls. 7,852 $
253 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 20 276,391,080 Rls. 8,521 $
254 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 137 276,050,292 Rls. 7,401 $
255 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 42 273,260,040 Rls. 7,395 $
256 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 40 273,119,000 Rls. 8,419 $
257 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84195090 --- سا?ر 454 271,610,145 Rls. 7,350 $
258 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 133 270,525,856 Rls. 8,326 $
259 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85238000 ساير وسايل ذخيره سازي غير مذکور 28 268,052,400 Rls. 8,183 $
260 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 150 266,774,193 Rls. 8,223 $
261 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 860 266,501,082 Rls. 8,214 $
262 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 11 263,132,770 Rls. 8,110 $
263 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 9 262,545,200 Rls. 7,342 $
264 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 60 257,737,224 Rls. 6,910 $
265 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85362030 کليدهاي حفاظت جان قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 180 256,620,131 Rls. 7,020 $
266 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 59 255,571,200 Rls. 7,853 $
267 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 136 255,062,370 Rls. 7,330 $
268 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 71 249,623,031 Rls. 7,670 $
269 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 8 249,300,825 Rls. 7,575 $
270 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 123 245,619,128 Rls. 7,536 $
271 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90153000 ترا زها 78 243,754,650 Rls. 7,519 $
272 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 3 242,067,143 Rls. 6,802 $
273 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 5 241,110,085 Rls. 7,091 $
274 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 108 240,812,172 Rls. 7,422 $
275 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 41 233,227,453 Rls. 6,273 $
276 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 6 228,247,832 Rls. 6,908 $
277 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 14 226,635,565 Rls. 6,987 $
278 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 19 223,157,826 Rls. 6,483 $
279 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 216 222,283,166 Rls. 6,851 $
280 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 32 220,335,528 Rls. 6,726 $
281 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30064050 كامپوزيت 80 218,746,850 Rls. 6,382 $
282 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84821000 بلبرينگ. 340 218,350,560 Rls. 5,909 $
283 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30063000 فرآوردهکهاي كدركننده براي آزمايشکهاي راديوگرافيك؛ معرفکهايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال ميکشود 12 216,568,352 Rls. 6,599 $
284 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 3 211,075,788 Rls. 5,712 $
285 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 113 209,482,137 Rls. 5,934 $
286 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 226 209,082,918 Rls. 6,402 $
287 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 11 205,964,950 Rls. 6,275 $
288 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 210 204,385,868 Rls. 6,298 $
289 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38089930 ---فرمون هاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 16 202,520,542 Rls. 6,242 $
290 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 9 198,632,000 Rls. 6,123 $
291 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84797900 پل هاي حمل سوار شدن مسافرين غير از انواعي كه در فرودگاه ها مورد استفاده قرارمي گيرد 39 198,205,227 Rls. 6,090 $
292 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 175 197,334,169 Rls. 5,598 $
293 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 96 196,969,549 Rls. 6,071 $
294 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 195 195,930,024 Rls. 5,692 $
295 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 161 195,638,520 Rls. 5,471 $
296 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 261 194,647,640 Rls. 5,960 $
297 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 40 194,597,970 Rls. 6,002 $
298 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 70171090 سايرشيشه آلات غير مذكور برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج ياکاليبرشده ازکوارتزذوب شده يااز سايرسيليسهاي ذوب شده 5 191,024,040 Rls. 5,820 $
299 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 60 185,282,215 Rls. 5,181 $
300 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 91 182,087,800 Rls. 5,092 $
مجموع کل
30,522,232,111 ريال
مجموع کل
894,829 دلار