آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 اميرآباد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 42,538,139 284,182,984,786 Rls. 8,240,831 $
2 10 1396 اميرآباد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 36,166,040 276,217,853,503 Rls. 7,704,968 $
3 9 1396 اميرآباد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 37,391,403 258,490,822,028 Rls. 7,327,013 $
4 11 1396 اميرآباد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 30,104,253 235,002,232,082 Rls. 6,455,665 $
5 9 1396 اميرآباد سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 7,341,147 221,522,701,157 Rls. 6,286,245 $
6 7 1396 اميرآباد سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 7,545,346 212,526,015,727 Rls. 6,344,703 $
7 5 1396 اميرآباد سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 7,410,759 205,508,940,630 Rls. 6,276,636 $
8 12 1396 اميرآباد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 25,906,284 202,669,412,293 Rls. 5,451,456 $
9 6 1396 اميرآباد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 29,610,587 185,738,671,105 Rls. 5,608,763 $
10 11 1396 اميرآباد سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 21,208,268 177,092,105,330 Rls. 4,873,336 $
11 5 1396 اميرآباد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 28,036,239 168,189,043,551 Rls. 5,143,529 $
12 4 1396 اميرآباد سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 20,503,839 147,517,310,182 Rls. 4,542,437 $
13 6 1396 اميرآباد سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 17,917,337 140,906,982,576 Rls. 4,254,522 $
14 12 1396 اميرآباد سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 14,698,679 122,234,332,133 Rls. 3,286,293 $
15 1 1396 اميرآباد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 21,891,470 115,294,222,397 Rls. 3,555,799 $
16 9 1396 اميرآباد سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 7,805,657 114,910,520,350 Rls. 3,260,996 $
17 5 1396 اميرآباد سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 14,815,287 110,106,644,803 Rls. 3,374,268 $
18 10 1396 اميرآباد سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 14,248,307 109,386,180,115 Rls. 3,072,713 $
19 4 1396 اميرآباد سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 3,299,597 89,304,273,282 Rls. 2,750,384 $
20 7 1396 اميرآباد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 13,422,517 89,251,396,944 Rls. 2,661,838 $
21 10 1396 اميرآباد سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 5,757,069 85,602,083,594 Rls. 2,399,543 $
22 3 1396 اميرآباد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 13,409,012 74,380,756,258 Rls. 2,292,287 $
23 8 1396 اميرآباد سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 2,320,737 73,440,035,839 Rls. 2,152,720 $
24 3 1396 اميرآباد سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 2,543,900 71,998,030,182 Rls. 2,219,082 $
25 9 1396 اميرآباد سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 8,936,938 67,039,714,816 Rls. 1,924,550 $
26 2 1396 اميرآباد سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 8,701,724 61,942,806,019 Rls. 1,911,426 $
27 8 1396 اميرآباد سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 8,680,942 61,613,827,803 Rls. 1,790,445 $
28 4 1396 اميرآباد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 10,563,493 61,347,289,023 Rls. 1,886,688 $
29 2 1396 اميرآباد سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 3,835,113 56,660,998,825 Rls. 1,746,880 $
30 8 1396 اميرآباد سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 3,850,662 55,883,162,419 Rls. 1,596,124 $
31 7 1396 اميرآباد سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 2,901,337 40,155,497,390 Rls. 1,206,197 $
32 7 1396 اميرآباد سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 4,969,278 36,731,712,769 Rls. 1,084,316 $
33 6 1396 اميرآباد سوئيس 12060010 ک ک ک برا? روغن­کش? 2,592,779 35,133,194,745 Rls. 1,059,218 $
34 1 1396 اميرآباد سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 2,000,000 29,971,860,000 Rls. 924,486 $
35 3 1396 اميرآباد سوئيس 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,896,241 28,568,488,555 Rls. 880,357 $
36 1 1396 اميرآباد سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 4,183,835 28,421,254,637 Rls. 878,080 $
37 4 1396 اميرآباد سوئيس 12060010 ک ک ک برا? روغن­کش? 1,727,273 28,101,004,437 Rls. 863,451 $
38 5 1396 اميرآباد سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 1,937,990 27,301,385,675 Rls. 838,881 $
39 2 1396 اميرآباد سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 1,000,000 27,083,677,500 Rls. 835,066 $
40 5 1396 اميرآباد سوئيس 12060090 ک ک ک ساير 1,572,727 26,362,427,428 Rls. 806,067 $
41 3 1396 اميرآباد سوئيس 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 2,807,980 24,447,772,800 Rls. 753,421 $
42 1 1396 اميرآباد سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 930,000 23,975,128,440 Rls. 739,608 $
43 3 1396 اميرآباد سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 2,900,078 21,525,683,951 Rls. 663,370 $
44 4 1396 اميرآباد سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 1,000,000 14,087,475,000 Rls. 432,861 $
45 10 1396 اميرآباد سوئيس 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 1,500,000 13,685,805,000 Rls. 379,571 $
46 11 1396 اميرآباد سوئيس 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 948,244 8,651,654,984 Rls. 239,950 $
مجموع کل
4,550,165,373,063 ريال
مجموع کل
132,977,040 دلار