آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 مشهد سوئيس 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 111,920 87,530,867,320 Rls. 2,671,964 $
2 12 1396 مشهد سوئيس 23069010 کنجاله گلرنگ 6,391,750 60,404,950,444 Rls. 1,617,154 $
3 7 1396 مشهد سوئيس 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 67,165 46,475,057,340 Rls. 1,362,306 $
4 10 1396 مشهد سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 2,989,550 39,955,055,182 Rls. 1,109,070 $
5 12 1396 مشهد سوئيس 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 44,489 35,578,149,412 Rls. 943,843 $
6 1 1396 مشهد سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 2,566,600 27,832,492,445 Rls. 858,407 $
7 11 1396 مشهد سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 1,661,550 23,652,999,630 Rls. 641,126 $
8 11 1396 مشهد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 3,154,320 23,285,347,775 Rls. 631,451 $
9 6 1396 مشهد سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 1,578,650 19,140,399,819 Rls. 579,310 $
10 5 1396 مشهد سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 1,588,700 19,008,897,794 Rls. 580,798 $
11 2 1396 مشهد سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 1,662,400 18,051,466,715 Rls. 556,485 $
12 12 1396 مشهد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 2,263,380 16,871,915,134 Rls. 452,629 $
13 2 1396 مشهد سوئيس 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,279 16,037,456,000 Rls. 494,429 $
14 7 1396 مشهد سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 1,187,650 14,697,738,822 Rls. 441,493 $
15 9 1396 مشهد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 1,473,600 9,972,127,469 Rls. 282,664 $
16 12 1396 مشهد سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 691,200 9,833,409,331 Rls. 263,637 $
17 10 1396 مشهد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 1,394,810 9,772,734,614 Rls. 271,079 $
18 4 1396 مشهد سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 697,450 8,139,710,186 Rls. 249,723 $
19 7 1396 مشهد سوئيس 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,321 7,551,644,288 Rls. 225,221 $
20 11 1396 مشهد سوئيس 23069010 کنجاله گلرنگ 837,750 7,483,706,344 Rls. 205,896 $
21 8 1396 مشهد سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 21,475 6,184,868,014 Rls. 177,099 $
22 10 1396 مشهد سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 18,550 5,755,924,089 Rls. 158,613 $
23 3 1396 مشهد سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 5,160,329,100 Rls. 159,053 $
24 6 1396 مشهد سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 18,400 5,127,683,264 Rls. 155,196 $
25 2 1396 مشهد سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 4,975,730,100 Rls. 153,397 $
26 9 1396 مشهد سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 311,850 4,043,574,335 Rls. 114,744 $
27 12 1396 مشهد سوئيس 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 20,000 3,796,551,620 Rls. 102,126 $
28 7 1396 مشهد سوئيس 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,840 1,857,809,548 Rls. 54,735 $
29 1 1396 مشهد سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 21,000 1,157,394,000 Rls. 35,700 $
30 6 1396 مشهد سوئيس 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 250 689,464,532 Rls. 20,630 $
31 3 1396 مشهد سوئيس 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 4 682,874,280 Rls. 21,048 $
32 12 1396 مشهد سوئيس 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 1 462,864,582 Rls. 12,371 $
33 7 1396 مشهد سوئيس 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 5 377,661,280 Rls. 11,127 $
34 11 1396 مشهد سوئيس 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 4 363,831,600 Rls. 9,908 $
35 10 1396 مشهد سوئيس 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 1,200 331,935,080 Rls. 9,206 $
36 9 1396 مشهد سوئيس 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 3 322,496,750 Rls. 9,151 $
37 4 1396 مشهد سوئيس 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 2 286,379,932 Rls. 8,823 $
38 10 1396 مشهد سوئيس 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 60 211,730,000 Rls. 5,921 $
39 7 1396 مشهد سوئيس 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 3 185,793,992 Rls. 5,474 $
40 2 1396 مشهد سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 11 181,749,449 Rls. 5,603 $
41 2 1396 مشهد سوئيس 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 40 137,710,609 Rls. 4,246 $
42 2 1396 مشهد سوئيس 84821000 بلبرينگ. 46 108,797,747 Rls. 3,354 $
43 2 1396 مشهد سوئيس 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 50 99,793,125 Rls. 3,077 $
44 12 1396 مشهد سوئيس 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1 79,594,510 Rls. 2,127 $
45 10 1396 مشهد سوئيس 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 13 74,338,403 Rls. 2,079 $
46 7 1396 مشهد سوئيس 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 12 60,453,000 Rls. 1,772 $
47 9 1396 مشهد سوئيس 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1 44,900,100 Rls. 1,274 $
48 3 1396 مشهد سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1 35,028,677 Rls. 1,080 $
49 7 1396 مشهد سوئيس 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 2 24,851,648 Rls. 732 $
50 2 1396 مشهد سوئيس 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 22 17,955,311 Rls. 554 $
51 9 1396 مشهد سوئيس 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2 16,035,750 Rls. 455 $
52 10 1396 مشهد سوئيس 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 10 2,982,036 Rls. 83 $
53 2 1396 مشهد سوئيس 73202000 ک فنر مارپيچ 3 2,036,667 Rls. 63 $
54 10 1396 مشهد سوئيس 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1 222,540 Rls. 6 $
مجموع کل
544,137,471,734 ريال
مجموع کل
15,689,512 دلار