آمار کل " واردات از" کشور (غنا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيدرجايي غنا 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 2,250,000 288,989,248,000 Rls. 8,848,757 $
2 6 1396 شهيدرجايي غنا 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 2,125,000 281,349,512,000 Rls. 8,505,636 $
3 4 1396 شهيدرجايي غنا 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 1,600,000 198,122,694,000 Rls. 6,096,666 $
4 10 1396 شهيدرجايي غنا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 1,528,485 125,769,404,791 Rls. 3,503,114 $
5 4 1396 شهيدرجايي غنا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 1,850,527 110,208,125,810 Rls. 3,390,809 $
6 5 1396 شهيدرجايي غنا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 1,686,270 104,903,720,558 Rls. 3,201,596 $
7 9 1396 شهيدرجايي غنا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 1,374,085 92,352,183,775 Rls. 2,623,342 $
8 11 1396 شهيدرجايي غنا 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 1,079,815 76,481,402,131 Rls. 2,073,244 $
9 1 1396 شهيدرجايي غنا 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 500,000 58,621,818,000 Rls. 1,807,754 $
10 8 1396 شهيدرجايي غنا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 905,970 56,295,520,998 Rls. 1,631,378 $
11 11 1396 شهيدرجايي غنا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 611,290 38,741,195,084 Rls. 1,051,419 $
12 7 1396 شهيدرجايي غنا 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 576,560 37,614,779,059 Rls. 1,106,996 $
13 12 1396 شهيدرجايي غنا 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 517,930 36,991,456,800 Rls. 994,426 $
14 6 1396 شهيدرجايي غنا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 441,350 27,427,299,097 Rls. 826,261 $
15 7 1396 شهيدرجايي غنا 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 112,500 17,255,876,250 Rls. 511,179 $
16 7 1396 شهيدرجايي غنا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 209,170 13,654,907,180 Rls. 404,646 $
17 6 1396 شهيدرجايي غنا 03034400 ک ک تن بسيار چرب و چاق(Thunnus obesus) 208,030 13,290,414,544 Rls. 402,252 $
18 5 1396 شهيدرجايي غنا 03034400 ک ک تن بسيار چرب و چاق(Thunnus obesus) 207,550 13,194,255,095 Rls. 402,767 $
19 9 1396 شهيدرجايي غنا 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 12,500 1,812,120,750 Rls. 51,406 $
20 10 1396 شهيدرجايي غنا 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 25,040 1,711,005,235 Rls. 48,077 $
21 10 1396 شهيدرجايي غنا 03034400 ک ک تن بسيار چرب و چاق(Thunnus obesus) 25,130 1,680,112,002 Rls. 47,209 $
مجموع کل
1,596,467,051,159 ريال
مجموع کل
47,528,934 دلار