آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 41,207,771 354,526,011,710 Rls. 9,562,129 $
2 9 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 12,537,252 345,762,817,300 Rls. 9,816,373 $
3 7 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 12,763,065 335,685,529,823 Rls. 9,952,948 $
4 4 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 10,564,098 276,840,670,053 Rls. 8,538,176 $
5 11 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 30,986,887 263,449,594,856 Rls. 7,260,950 $
6 5 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 9,270,019 245,355,864,241 Rls. 7,525,655 $
7 6 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 9,223,806 244,512,597,967 Rls. 7,407,947 $
8 8 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 35,709,500 232,584,780,184 Rls. 6,729,398 $
9 7 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 34,125,822 222,493,900,911 Rls. 6,629,501 $
10 2 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 8,186,920 219,044,179,824 Rls. 6,753,849 $
11 8 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 25,168,703 207,788,905,629 Rls. 6,045,692 $
12 3 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 7,955,777 206,604,512,027 Rls. 6,368,034 $
13 9 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 29,210,249 201,123,158,424 Rls. 5,713,650 $
14 9 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 24,118,895 191,575,492,483 Rls. 5,439,846 $
15 10 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 6,270,412 175,091,339,260 Rls. 4,915,483 $
16 12 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 5,768,308 173,396,465,841 Rls. 4,679,479 $
17 10 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 20,704,961 162,791,085,922 Rls. 4,577,441 $
18 6 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 25,299,102 152,838,958,991 Rls. 4,616,738 $
19 12 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 18,095,304 140,596,013,946 Rls. 3,796,288 $
20 7 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 17,103,430 139,117,995,893 Rls. 4,146,776 $
21 11 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 17,829,784 130,840,946,137 Rls. 3,582,172 $
22 5 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 18,913,721 118,087,272,045 Rls. 3,608,078 $
23 10 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 15,187,863 114,349,564,682 Rls. 3,212,966 $
24 12 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 8,787,200 113,829,541,570 Rls. 3,061,944 $
25 4 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 15,562,899 109,893,843,304 Rls. 3,381,881 $
26 3 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 11,961,567 85,588,241,407 Rls. 2,638,317 $
27 1 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 11,916,755 83,747,851,687 Rls. 2,583,322 $
28 1 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 14,115,369 76,075,803,716 Rls. 2,345,906 $
29 3 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 4,624,599 74,486,325,102 Rls. 2,295,548 $
30 5 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 9,291,580 68,410,138,354 Rls. 2,094,505 $
31 9 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 2,053,670 66,139,635,674 Rls. 1,879,245 $
32 1 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 2,307,990 61,834,089,132 Rls. 1,906,874 $
33 5 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060090 ک ک ک ساير 3,618,305 59,815,885,899 Rls. 1,833,137 $
34 2 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 7,477,472 51,321,084,652 Rls. 1,582,637 $
35 12 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060010 ک ک ک برا? روغن­کش? 2,657,511 49,518,135,205 Rls. 1,339,939 $
36 4 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 8,205,327 46,458,413,626 Rls. 1,428,190 $
37 9 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060010 ک ک ک برا? روغن­کش? 2,744,000 46,270,138,446 Rls. 1,313,992 $
38 6 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 5,812,462 40,361,252,983 Rls. 1,225,267 $
39 10 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 3,149,925 38,627,849,873 Rls. 1,064,451 $
40 4 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060090 ک ک ک ساير 1,953,930 32,144,297,823 Rls. 990,549 $
41 3 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 5,560,637 31,807,540,384 Rls. 980,382 $
42 6 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 1,011,484 31,149,054,374 Rls. 939,102 $
43 9 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 2,594,475 30,674,911,608 Rls. 870,185 $
44 6 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060090 ک ک ک ساير 1,713,351 29,882,203,801 Rls. 908,404 $
45 2 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 1,760,060 28,402,601,293 Rls. 875,624 $
46 2 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 958,248 25,717,707,081 Rls. 792,821 $
47 11 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060010 ک ک ک برا? روغن­کش? 1,439,315 25,544,165,610 Rls. 703,910 $
48 2 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 4,202,702 23,062,689,002 Rls. 710,972 $
49 10 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 84012090 --- سا?ر 1,847 17,192,476,000 Rls. 480,774 $
50 3 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 526,716 13,389,643,086 Rls. 413,235 $
51 12 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 1,983,479 13,089,031,750 Rls. 350,921 $
52 10 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 880,713 10,144,150,720 Rls. 283,673 $
53 11 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060090 ک ک ک ساير 427,685 7,561,230,990 Rls. 208,362 $
54 6 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 726 7,120,465,200 Rls. 213,060 $
55 2 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 446,000 6,871,165,200 Rls. 211,968 $
56 11 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 285,658 3,721,754,941 Rls. 100,719 $
57 5 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 562,482 3,472,902,440 Rls. 106,547 $
58 6 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,505 2,967,662,580 Rls. 88,799 $
59 10 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 188,342 2,426,288,157 Rls. 67,292 $
60 3 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 416,276 2,319,354,576 Rls. 71,473 $
61 3 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 60,000 2,280,927,600 Rls. 70,573 $
62 1 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 203,345 2,212,595,860 Rls. 68,232 $
63 2 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 176,967 1,156,422,341 Rls. 35,650 $
64 1 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 179,716 1,123,120,539 Rls. 34,647 $
65 2 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 55,336 597,744,483 Rls. 18,433 $
66 2 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 26,226 488,949,802 Rls. 15,074 $
67 11 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 22,377 373,920,523 Rls. 10,371 $
68 7 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,141 251,139,700 Rls. 7,490 $
69 6 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 2,190 83,550,000 Rls. 2,500 $
مجموع کل
6,284,065,556,243 ريال
مجموع کل
183,486,466 دلار