آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,345 14,150,096,379 Rls. 436,124 $
102 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,244 13,794,338,767 Rls. 369,290 $
103 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 526 13,758,966,183 Rls. 392,653 $
104 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 1,280 13,736,748,120 Rls. 389,754 $
105 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,020 13,721,204,185 Rls. 405,448 $
106 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 813 13,600,390,606 Rls. 416,716 $
107 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,575 13,398,747,958 Rls. 359,226 $
108 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 542 13,354,669,548 Rls. 410,390 $
109 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 755 13,188,433,431 Rls. 368,203 $
110 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 126 13,157,270,490 Rls. 388,135 $
111 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 657 13,075,877,070 Rls. 395,765 $
112 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 637 13,067,568,090 Rls. 384,998 $
113 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,001 12,638,146,235 Rls. 384,995 $
114 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,101 12,530,262,827 Rls. 386,355 $
115 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 712 12,251,109,928 Rls. 372,461 $
116 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,412 12,237,852,800 Rls. 377,141 $
117 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,144 12,126,576,952 Rls. 360,456 $
118 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 252 11,961,989,928 Rls. 366,988 $
119 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 3,391 11,959,868,374 Rls. 319,867 $
120 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 2,019 11,860,155,301 Rls. 323,559 $
121 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 453 11,579,047,074 Rls. 309,368 $
122 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,196 11,506,070,255 Rls. 325,760 $
123 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 511 11,465,548,241 Rls. 344,404 $
124 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,776 11,389,203,656 Rls. 351,257 $
125 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 466 11,366,602,097 Rls. 350,298 $
126 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 723 11,284,412,864 Rls. 343,806 $
127 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 723 11,284,412,864 Rls. 343,806 $
128 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 895 11,150,141,355 Rls. 343,701 $
129 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 10,358 10,954,789,797 Rls. 311,196 $
130 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 221 10,786,400,186 Rls. 309,901 $
131 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 365 10,754,741,321 Rls. 305,085 $
132 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30033910 داروها دارا? هورمون ?ا سا?ر محصولات مشمول شماره 2937 حاو? آنت? ب?وت?ک دارا? تول?د داخل? مشابه 2,272 10,738,701,269 Rls. 304,748 $
133 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 740 10,639,940,581 Rls. 327,094 $
134 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 1,130 10,531,916,235 Rls. 324,363 $
135 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,840 10,411,960,000 Rls. 311,549 $
136 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،يااستربتوماسين هايامشتقات اين محصولات انهاداراي توليد داخلي مشابه 3,430 10,363,148,800 Rls. 312,435 $
137 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 14,690 10,312,970,097 Rls. 292,433 $
138 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 338 10,178,299,026 Rls. 272,782 $
139 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 2,357 9,997,030,266 Rls. 307,668 $
140 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 765 9,821,432,620 Rls. 265,789 $
141 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 3,453 9,809,953,720 Rls. 263,009 $
142 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,081 9,588,787,010 Rls. 295,514 $
143 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 512 9,473,831,588 Rls. 264,731 $
144 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 7,803 9,365,355,221 Rls. 251,924 $
145 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 753 9,358,739,340 Rls. 256,478 $
146 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,179 9,256,409,033 Rls. 253,517 $
147 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 947 9,201,061,649 Rls. 260,710 $
148 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 55 9,041,780,605 Rls. 249,125 $
149 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 3,403 8,846,182,346 Rls. 271,397 $
150 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 390 8,821,844,500 Rls. 249,882 $
151 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 3,140 8,793,636,600 Rls. 271,090 $
152 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,542 8,733,626,565 Rls. 269,089 $
153 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 17,453 8,620,922,420 Rls. 234,612 $
154 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30044190 ک ک ک ساير 316 8,571,416,355 Rls. 263,553 $
155 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 7,233 8,526,256,269 Rls. 252,773 $
156 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,010 8,500,681,016 Rls. 254,282 $
157 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 341 8,490,370,005 Rls. 231,527 $
158 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 136 8,484,084,513 Rls. 261,433 $
159 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,082 8,453,682,576 Rls. 231,265 $
160 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 1,497 8,450,044,989 Rls. 228,047 $
161 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 193 8,343,656,827 Rls. 257,167 $
162 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 137 8,300,496,002 Rls. 251,757 $
163 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 605 8,107,122,780 Rls. 249,840 $
164 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 216 7,947,430,900 Rls. 217,416 $
165 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 194 7,809,095,051 Rls. 211,754 $
166 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 652 7,745,452,300 Rls. 211,987 $
167 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,694 7,636,518,252 Rls. 212,238 $
168 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 148 7,613,211,000 Rls. 230,719 $
169 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 716 7,609,707,477 Rls. 205,936 $
170 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 526 7,584,980,642 Rls. 203,621 $
171 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 867 7,530,318,692 Rls. 201,896 $
172 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 220 7,489,999,142 Rls. 213,093 $
173 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 425 7,460,622,166 Rls. 209,621 $
174 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 699 7,362,377,830 Rls. 204,287 $
175 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 18,600 7,347,186,400 Rls. 221,508 $
176 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 702 7,276,643,096 Rls. 224,342 $
177 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,930 7,249,341,969 Rls. 223,425 $
178 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 713 7,176,388,600 Rls. 217,756 $
179 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 247 7,091,628,993 Rls. 205,917 $
180 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 610 6,902,398,000 Rls. 193,020 $
181 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 531 6,825,825,021 Rls. 193,332 $
182 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 694 6,775,251,515 Rls. 208,951 $
183 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,157 6,727,513,054 Rls. 207,358 $
184 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 253 6,675,069,322 Rls. 205,776 $
185 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 288 6,668,472,093 Rls. 189,192 $
186 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 971 6,527,193,490 Rls. 201,184 $
187 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 449 6,524,029,791 Rls. 187,129 $
188 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 176 6,505,338,000 Rls. 187,912 $
189 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,162 6,461,798,238 Rls. 194,815 $
190 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 52 6,346,621,342 Rls. 195,672 $
191 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 2,225 6,290,809,650 Rls. 174,556 $
192 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 04071114 کتخمکمرغ نطفهکدار مادر گوشتي 9,460 6,064,976,403 Rls. 170,022 $
193 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 160 6,021,818,204 Rls. 184,944 $
194 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 508 5,996,776,526 Rls. 184,439 $
195 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,678 5,961,891,621 Rls. 161,277 $
196 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 4,043 5,913,723,496 Rls. 179,088 $
197 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 590 5,861,606,267 Rls. 178,150 $
198 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,479 5,852,690,919 Rls. 169,039 $
199 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 250 5,829,539,919 Rls. 179,101 $
200 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 64 5,771,038,510 Rls. 170,462 $
مجموع کل
931,662,267,596 ريال
مجموع کل
27,169,624 دلار