آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 6,025 1,804,825,035 Rls. 48,868 $
402 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 550 1,800,029,868 Rls. 53,556 $
403 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 1,000 1,796,527,500 Rls. 54,587 $
404 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 25 1,795,837,800 Rls. 55,352 $
405 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 30 1,795,317,420 Rls. 55,380 $
406 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 294 1,788,725,547 Rls. 55,044 $
407 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 865 1,774,995,772 Rls. 47,956 $
408 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 183 1,762,017,060 Rls. 49,273 $
409 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 314 1,760,731,572 Rls. 50,093 $
410 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 70 1,756,944,000 Rls. 49,369 $
411 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,420 1,755,536,480 Rls. 52,927 $
412 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 260 1,749,318,792 Rls. 48,618 $
413 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 44 1,739,920,232 Rls. 52,456 $
414 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 272 1,717,653,230 Rls. 46,047 $
415 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,414 1,715,175,785 Rls. 47,119 $
416 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 985 1,712,819,607 Rls. 52,783 $
417 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,018 1,690,128,880 Rls. 51,480 $
418 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,820 1,681,646,400 Rls. 47,252 $
419 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 175 1,676,968,920 Rls. 47,572 $
420 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 200 1,673,554,220 Rls. 51,608 $
421 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85309000 ا جزا ء و قطعات تجهيزا ت برقي علامت دا دن برا ي را ه آهن و غيره , مشمول رديف 8530 667 1,672,917,400 Rls. 47,527 $
422 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 49 1,665,340,500 Rls. 48,380 $
423 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 20 1,648,972,619 Rls. 44,502 $
424 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 279 1,642,990,700 Rls. 46,744 $
425 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 309 1,638,578,682 Rls. 45,941 $
426 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,356 1,635,868,742 Rls. 46,391 $
427 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 280 1,633,670,388 Rls. 43,664 $
428 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 143 1,633,457,459 Rls. 50,361 $
429 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 442 1,628,465,250 Rls. 49,481 $
430 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 2,115 1,621,332,727 Rls. 49,891 $
431 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 92 1,605,308,950 Rls. 49,487 $
432 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 10 1,603,909,134 Rls. 49,426 $
433 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 50 1,599,239,036 Rls. 44,721 $
434 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 222 1,596,319,643 Rls. 49,211 $
435 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 113 1,594,637,450 Rls. 45,169 $
436 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 842 1,576,381,448 Rls. 48,588 $
437 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 2,500 1,575,777,698 Rls. 48,579 $
438 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 661 1,573,245,554 Rls. 48,483 $
439 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 303 1,569,506,008 Rls. 47,984 $
440 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 41 1,557,881,994 Rls. 47,684 $
441 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 348 1,549,439,153 Rls. 47,456 $
442 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,443 1,539,187,073 Rls. 46,404 $
443 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,246 1,534,679,282 Rls. 44,783 $
444 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 100 1,527,605,484 Rls. 41,092 $
445 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 440 1,523,050,471 Rls. 45,869 $
446 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 95065100 را کت تنيس, حتي زه دار 561 1,514,396,496 Rls. 46,715 $
447 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 144 1,506,577,716 Rls. 40,267 $
448 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 255 1,491,343,982 Rls. 41,696 $
449 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 199 1,485,664,602 Rls. 43,769 $
450 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 68 1,485,382,374 Rls. 44,291 $
451 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 1,935 1,482,988,559 Rls. 39,814 $
452 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 117 1,476,934,002 Rls. 44,724 $
453 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 72 1,471,931,217 Rls. 43,604 $
454 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 230 1,466,493,416 Rls. 44,937 $
455 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 172 1,463,437,697 Rls. 40,607 $
456 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 50 1,459,089,410 Rls. 44,334 $
457 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 186 1,456,322,224 Rls. 44,882 $
458 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 47 1,450,037,900 Rls. 38,997 $
459 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 53 1,443,194,867 Rls. 39,019 $
460 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 68 1,435,662,712 Rls. 40,294 $
461 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 210 1,425,100,975 Rls. 42,938 $
462 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 2 1,420,177,253 Rls. 43,754 $
463 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 120 1,418,800,000 Rls. 43,737 $
464 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 2,054 1,417,805,880 Rls. 43,080 $
465 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 109 1,416,957,555 Rls. 42,563 $
466 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 113 1,415,138,874 Rls. 40,261 $
467 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 50 1,412,674,996 Rls. 43,340 $
468 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 2,389 1,408,831,623 Rls. 42,316 $
469 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 4,720 1,402,710,000 Rls. 37,212 $
470 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 198 1,392,430,830 Rls. 42,839 $
471 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90041000 عينک آفتابي 207 1,380,276,450 Rls. 42,525 $
472 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 218 1,378,133,911 Rls. 38,455 $
473 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 05119940 ک ک ک اسپرم 3 1,377,872,734 Rls. 41,229 $
474 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,254 1,374,995,771 Rls. 39,038 $
475 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 56 1,374,140,831 Rls. 42,158 $
476 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 468 1,370,922,180 Rls. 40,611 $
477 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 800 1,363,320,410 Rls. 41,537 $
478 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 2,366 1,359,219,400 Rls. 41,767 $
479 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 55 1,356,624,000 Rls. 41,540 $
480 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 123 1,354,082,895 Rls. 41,639 $
481 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 525 1,350,853,350 Rls. 41,645 $
482 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 330 1,345,377,000 Rls. 38,276 $
483 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,418 1,337,934,331 Rls. 40,461 $
484 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 590 1,330,726,118 Rls. 37,392 $
485 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 20 1,330,626,000 Rls. 38,824 $
486 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 32 1,323,146,642 Rls. 40,765 $
487 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 74 1,322,920,325 Rls. 36,191 $
488 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 87 1,322,505,036 Rls. 38,708 $
489 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 183 1,320,733,416 Rls. 40,718 $
490 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,000 1,317,129,984 Rls. 36,832 $
491 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 05111000 اسپرم گاو 3 1,314,987,795 Rls. 35,810 $
492 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 57 1,307,072,142 Rls. 35,043 $
493 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 42 1,282,657,975 Rls. 34,757 $
494 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 200 1,277,430,000 Rls. 34,142 $
495 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 190 1,277,128,743 Rls. 34,354 $
496 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 509 1,270,748,114 Rls. 35,017 $
497 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 99 1,270,476,045 Rls. 38,110 $
498 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 240 1,265,394,566 Rls. 39,014 $
499 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 265 1,263,387,650 Rls. 38,760 $
500 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 109 1,262,893,935 Rls. 37,935 $
مجموع کل
150,900,239,874 ريال
مجموع کل
4,418,401 دلار