آمار کل " واردات از" کشور (قطر) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 45 70,608,000 Rls. 2,000 $
102 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 88 69,934,600 Rls. 2,000 $
103 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 173 68,227,550 Rls. 1,850 $
104 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 50 68,181,750 Rls. 1,950 $
105 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84511000 ماشين هاي خشکشوئي 140 64,980,000 Rls. 2,000 $
106 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 212 64,915,720 Rls. 1,910 $
107 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 190 64,909,800 Rls. 2,001 $
108 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 250 60,016,800 Rls. 1,700 $
109 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84818081 --- شيرهاي سر چاهي نفت 228 59,472,000 Rls. 1,800 $
110 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 80 59,286,400 Rls. 1,600 $
111 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 92 56,777,000 Rls. 1,750 $
112 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 70 56,542,500 Rls. 1,500 $
113 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 201 55,458,568 Rls. 1,672 $
114 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 60 54,011,200 Rls. 1,600 $
115 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 160 52,591,590 Rls. 1,410 $
116 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 55 52,414,400 Rls. 1,600 $
117 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 50 51,251,500 Rls. 1,500 $
118 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 169 50,955,750 Rls. 1,370 $
119 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 285 50,524,425 Rls. 1,445 $
120 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 150 50,118,432 Rls. 1,456 $
121 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 210 49,936,500 Rls. 1,500 $
122 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 20 49,753,500 Rls. 1,500 $
123 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 218 49,366,500 Rls. 1,500 $
124 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85340000 مدا رهاي چاپي 14 49,333,600 Rls. 1,400 $
125 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 90 48,990,150 Rls. 1,350 $
126 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 1 47,661,359 Rls. 1,322 $
127 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 150 46,872,800 Rls. 1,300 $
128 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 80 46,171,248 Rls. 1,392 $
129 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 47 45,887,800 Rls. 1,400 $
130 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 90 44,885,273 Rls. 1,277 $
131 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 80 44,845,000 Rls. 1,227 $
132 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 80 44,346,000 Rls. 1,200 $
133 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 100 44,065,200 Rls. 1,200 $
134 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 95061990 ساير ا دوا ت برا ي ا سکي روي برف بجز رد يفهاي95061100و95061200و95061910 150 43,768,400 Rls. 1,345 $
135 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 200 42,912,000 Rls. 1,200 $
136 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 45 41,958,000 Rls. 1,200 $
137 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 20 41,958,000 Rls. 1,200 $
138 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 25 40,508,400 Rls. 1,200 $
139 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 100 39,802,800 Rls. 1,200 $
140 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 140 38,834,400 Rls. 1,100 $
141 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 47 38,763,100 Rls. 1,100 $
142 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 85 38,461,500 Rls. 1,100 $
143 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 95 37,336,200 Rls. 1,100 $
144 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 70 37,237,500 Rls. 1,057 $
145 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 70 37,175,000 Rls. 1,000 $
146 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 42 36,883,000 Rls. 1,100 $
147 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 180 36,035,450 Rls. 980 $
148 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 94 35,641,600 Rls. 957 $
149 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 100 35,589,000 Rls. 1,000 $
150 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90292010 تاخوگرا ف 50 35,061,128 Rls. 998 $
151 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 43 35,020,000 Rls. 1,000 $
152 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 35 34,884,950 Rls. 950 $
153 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 61161000 دستکش ، دستكش انگشتي ونيم دستكش هاي کشباف ياقلاب باف آغشته, ا ندوده ياپوشانده باموا دپلاستيک ياکائوچو. 120 34,754,016 Rls. 1,056 $
154 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 130 34,446,020 Rls. 980 $
155 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 16021010 فراورده ها? هموژن?زه شده؛ غذاها? رژ?م? ( چ?کن م?ت ) 110 33,530,000 Rls. 1,000 $
156 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 15 33,420,000 Rls. 1,000 $
157 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90051000 دوربين دوچشمي 138 33,040,000 Rls. 1,000 $
158 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 40 32,705,000 Rls. 1,000 $
159 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 150 32,088,225 Rls. 975 $
160 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 85 31,773,600 Rls. 900 $
161 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 70 31,421,985 Rls. 872 $
162 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 22 30,845,700 Rls. 900 $
163 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 54 29,651,980 Rls. 820 $
164 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 60 29,619,900 Rls. 900 $
165 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 65 29,258,700 Rls. 850 $
166 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 130 28,965,600 Rls. 810 $
167 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 49119100 تصاوير,گرا ورها,عکس ها 25 28,794,584 Rls. 770 $
168 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85340000 مدا رهاي چاپي 14 28,061,250 Rls. 750 $
169 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 50 27,871,200 Rls. 745 $
170 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 12 27,716,250 Rls. 750 $
171 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 550 27,568,176 Rls. 744 $
172 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 30 23,763,500 Rls. 700 $
173 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 10 23,218,300 Rls. 700 $
174 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 40 22,173,000 Rls. 600 $
175 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 30 22,171,200 Rls. 600 $
176 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 60 22,171,200 Rls. 600 $
177 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 98 21,723,000 Rls. 650 $
178 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 48 21,182,400 Rls. 600 $
179 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 95 20,733,930 Rls. 630 $
180 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 130 20,684,730 Rls. 570 $
181 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 40 20,261,850 Rls. 575 $
182 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 25 20,213,025 Rls. 616 $
183 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 23 19,728,992 Rls. 608 $
184 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 60 19,462,200 Rls. 600 $
185 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 45 19,453,350 Rls. 525 $
186 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 10 18,707,500 Rls. 500 $
187 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 13 18,407,178 Rls. 543 $
188 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 79070010 لوله ،لوازم و اتصالات لوله کشي ( Fittings ) ( مثلا" کوپلينک ، زانويي ،مهره و ماسوره ) از روي 40 17,794,500 Rls. 500 $
189 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 19 16,783,200 Rls. 480 $
190 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 10 16,765,000 Rls. 500 $
191 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 8 14,100,400 Rls. 400 $
192 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 20 14,059,600 Rls. 400 $
193 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 5 13,646,000 Rls. 400 $
194 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 29 13,368,000 Rls. 400 $
195 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 83021010 ک ک ک لولا براي در و پنجره دوجداره PVC و UPVC 30 11,920,800 Rls. 359 $
196 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 25 11,651,850 Rls. 350 $
197 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 30 11,085,600 Rls. 300 $
198 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 37 10,320,810 Rls. 290 $
199 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 41 9,238,000 Rls. 250 $
200 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 40 7,774,400 Rls. 235 $
مجموع کل
3,609,219,044 ريال
مجموع کل
103,772 دلار