آمار کل " واردات از" کشور (قطر) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 10 7,291,410 Rls. 220 $
202 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 5 5,612,250 Rls. 150 $
203 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 21069080 کمكمل غذايي، 70 4,249,852 Rls. 124 $
204 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 23 4,052,600 Rls. 115 $
205 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 5 3,442,200 Rls. 100 $
206 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 10 1,838,100 Rls. 55 $
207 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 9 1,713,650 Rls. 50 $
208 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 8 1,658,450 Rls. 50 $
209 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 3 360,390 Rls. 10 $
210 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 2 330,400 Rls. 10 $
211 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 28365000 کربنات کلسيم 2 132,878 Rls. 4 $
مجموع کل
30,682,180 ريال
مجموع کل
888 دلار