آمار کل " واردات از" کشور (لبنان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 7,909 125,278,227,334 Rls. 3,806,016 $
2 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 7,813 110,582,719,031 Rls. 3,258,143 $
3 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,885 82,475,360,704 Rls. 2,340,548 $
4 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,381 45,809,009,585 Rls. 1,412,454 $
5 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,942 43,708,931,324 Rls. 1,329,479 $
6 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 8,072 41,341,980,844 Rls. 1,114,863 $
7 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,357 40,131,083,473 Rls. 1,124,769 $
8 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,992 37,807,529,330 Rls. 1,043,808 $
9 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,058 30,523,996,249 Rls. 936,383 $
10 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,407 12,572,698,761 Rls. 387,495 $
11 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,554 10,291,070,412 Rls. 277,732 $
12 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 591 6,333,763,432 Rls. 193,688 $
13 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 171 5,184,610,740 Rls. 159,930 $
14 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90189030 دستگاه دياليز 980 4,642,362,000 Rls. 146,000 $
15 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 323 4,108,125,108 Rls. 126,769 $
16 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,800 3,992,257,230 Rls. 123,085 $
17 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 70 3,510,614,310 Rls. 102,905 $
18 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 151 2,886,477,435 Rls. 88,918 $
19 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 196 2,693,801,960 Rls. 83,029 $
20 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,487 2,662,093,246 Rls. 82,039 $
21 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 41 2,359,337,413 Rls. 72,720 $
22 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 2,582 2,100,069,810 Rls. 64,781 $
23 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 110 2,089,057,690 Rls. 56,890 $
24 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 222 2,002,238,317 Rls. 55,175 $
25 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 57 1,730,949,311 Rls. 48,637 $
26 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 40 1,560,861,454 Rls. 47,960 $
27 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 2,742 1,480,240,550 Rls. 42,335 $
28 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 720 1,257,092,480 Rls. 38,780 $
29 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 510 973,170,000 Rls. 30,000 $
30 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 844 806,761,433 Rls. 22,953 $
31 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 120 778,641,850 Rls. 21,070 $
32 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 115 659,225,770 Rls. 20,319 $
33 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 490 627,621,750 Rls. 17,950 $
34 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 60 439,769,857 Rls. 12,479 $
35 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,749 342,855,750 Rls. 10,050 $
36 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 34 335,473,848 Rls. 9,834 $
37 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 25 324,764,440 Rls. 10,010 $
38 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2 290,998,024 Rls. 8,967 $
39 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,444 286,580,895 Rls. 8,835 $
40 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 250 274,185,000 Rls. 8,449 $
41 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 41 260,019,685 Rls. 7,271 $
42 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 118 243,708,750 Rls. 6,716 $
43 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 490 204,168,972 Rls. 5,794 $
44 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 1,050 171,459,750 Rls. 5,250 $
45 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 915 167,234,550 Rls. 4,575 $
46 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 940 165,628,000 Rls. 4,700 $
47 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 112 163,304,100 Rls. 4,765 $
48 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,135 156,745,040 Rls. 4,668 $
49 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 21 143,701,141 Rls. 4,428 $
50 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 1,088 130,977,840 Rls. 3,710 $
51 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 241 127,404,680 Rls. 3,928 $
52 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 120 126,802,095 Rls. 3,908 $
53 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 940 122,057,120 Rls. 3,760 $
54 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 675 112,792,500 Rls. 3,375 $
55 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 71031020 عقيق 170 105,092,944 Rls. 2,896 $
56 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 110 99,507,000 Rls. 3,000 $
57 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 150 98,532,428 Rls. 3,037 $
58 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 500 76,524,290 Rls. 2,123 $
59 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 67010000 پوست پرندگان باپرياپرنرم, پر،واشياء ساخته شده ازانها غيرازمحصولات مشمول شماره 0505 100 75,063,914 Rls. 2,287 $
60 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 120 73,978,250 Rls. 1,990 $
61 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 71049090 سايرسنگهاي سنيتيک يادوباره ساخته شده گرا نبهايانيمه گرانبهاي درجه بندي نشده غير مذكور كارشده بجزفيروزه مصنوعي غيرازشماره 71042090 100 72,078,000 Rls. 2,000 $
62 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 71031020 عقيق 130 71,468,670 Rls. 2,138 $
63 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 100 65,679,500 Rls. 1,996 $
64 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 28 64,043,845 Rls. 1,955 $
65 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 190 62,776,000 Rls. 1,900 $
66 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 310 51,271,000 Rls. 1,580 $
67 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 180 49,560,000 Rls. 1,500 $
68 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 42050091 اشياء از چرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده از نوع مورد مصرف در ماشين الات يا وسايل مكانيكي يا براي مصارف فني 230 49,351,668 Rls. 1,454 $
69 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 360 49,125,600 Rls. 1,440 $
70 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 470 48,895,324 Rls. 1,433 $
71 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 110 42,706,800 Rls. 1,200 $
72 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 76 42,373,500 Rls. 1,300 $
73 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 205 40,813,725 Rls. 1,225 $
74 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 72 39,015,390 Rls. 1,110 $
75 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 130 36,924,750 Rls. 1,125 $
76 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 76 36,302,550 Rls. 1,110 $
77 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 165 27,571,500 Rls. 825 $
78 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 130 26,127,200 Rls. 800 $
79 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 186 23,759,400 Rls. 700 $
80 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 60 18,587,500 Rls. 500 $
81 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 170 17,482,500 Rls. 500 $
82 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 32121000 ورقهکهاي داغکزني 267 17,328,834 Rls. 534 $
83 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 25 16,429,700 Rls. 490 $
84 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 38 12,997,800 Rls. 358 $
85 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 123 12,969,981 Rls. 369 $
86 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2 10,676,700 Rls. 300 $
87 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 40 10,531,520 Rls. 320 $
88 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 40 5,018,625 Rls. 135 $
89 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 40 4,988,925 Rls. 135 $
90 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 1 4,284,125 Rls. 125 $
91 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 10019100 ک ک بذر 240 4,130,640 Rls. 120 $
92 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 16023900 فرآورده هاوکنسروهاا زپرندگان خانگي شماره 0105غيرا زبوقلمون ومرغ وخروس 57 1,847,600 Rls. 50 $
93 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 16023900 فرآورده هاوکنسروهاا زپرندگان خانگي شماره 0105غيرا زبوقلمون ومرغ وخروس 12 1,801,950 Rls. 50 $
94 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 10041000 ک بذر 40 101,826 Rls. 3 $
مجموع کل
641,120,333,847 ريال
مجموع کل
18,859,208 دلار