آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 33,664 37,572,608,600 Rls. 1,011,383 $
2 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 35,453 19,965,874,500 Rls. 580,032 $
3 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 13,275 19,026,885,600 Rls. 534,238 $
4 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 23,460 17,761,784,093 Rls. 496,694 $
5 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 21,200 16,619,014,313 Rls. 497,278 $
6 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 37,208 16,415,069,180 Rls. 465,662 $
7 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 19,550 16,045,838,636 Rls. 434,235 $
8 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 11,315 15,078,927,444 Rls. 408,068 $
9 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 108,700 14,107,830,000 Rls. 391,460 $
10 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,348 12,953,156,651 Rls. 360,283 $
11 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 27,110 11,349,225,094 Rls. 330,129 $
12 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 109,200 10,916,257,884 Rls. 333,598 $
13 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 124,642 10,044,272,675 Rls. 309,676 $
14 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,830 8,209,430,000 Rls. 245,644 $
15 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 37,456 8,149,471,900 Rls. 218,511 $
16 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 88,675 8,112,987,750 Rls. 250,027 $
17 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 9,604 7,472,435,220 Rls. 205,915 $
18 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,020 7,232,368,000 Rls. 222,967 $
19 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 40,889 7,106,534,400 Rls. 217,327 $
20 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 15,446 6,951,730,443 Rls. 195,333 $
21 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 16,000 6,899,013,634 Rls. 212,703 $
22 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 12,138 6,649,768,084 Rls. 188,357 $
23 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 4,675 6,566,322,000 Rls. 186,331 $
24 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 8,030 6,457,272,000 Rls. 197,440 $
25 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 46,654 6,006,900,000 Rls. 179,740 $
26 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 60,621 5,863,307,685 Rls. 180,383 $
27 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 44,497 5,640,060,776 Rls. 152,501 $
28 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 77,411 5,617,059,889 Rls. 169,672 $
29 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 13,500 5,590,760,000 Rls. 164,715 $
30 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,036 5,572,467,402 Rls. 171,756 $
31 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 23,198 5,399,365,798 Rls. 149,820 $
32 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,462 5,383,786,565 Rls. 164,030 $
33 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,702 4,809,205,216 Rls. 148,231 $
34 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,564 4,750,515,000 Rls. 129,368 $
35 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 2,546 4,574,874,598 Rls. 127,765 $
36 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 47,136 4,537,446,748 Rls. 134,238 $
37 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 18,683 4,426,614,000 Rls. 132,967 $
38 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 19,602 4,246,609,202 Rls. 120,468 $
39 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 2,946 4,200,087,881 Rls. 129,492 $
40 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 14,156 3,977,457,674 Rls. 111,761 $
41 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 18,481 3,958,452,000 Rls. 122,028 $
42 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 58,624 3,938,923,395 Rls. 110,059 $
43 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 54,653 3,744,896,389 Rls. 100,861 $
44 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 39,739 3,603,943,444 Rls. 103,817 $
45 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 4,315 3,597,506,136 Rls. 96,293 $
46 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 18,262 3,569,374,873 Rls. 101,550 $
47 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 19,800 3,544,120,845 Rls. 95,904 $
48 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,133 3,496,692,843 Rls. 107,776 $
49 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 53,046 3,469,738,860 Rls. 106,092 $
50 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,040 3,447,482,388 Rls. 92,428 $
51 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 440 3,399,277,650 Rls. 98,753 $
52 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,172 3,311,910,147 Rls. 101,284 $
53 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 2,440 3,212,377,000 Rls. 91,874 $
54 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 2,450 3,183,858,000 Rls. 93,327 $
55 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 21,453 3,175,950,000 Rls. 88,813 $
56 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 602 3,103,527,150 Rls. 83,982 $
57 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 20,575 3,017,971,862 Rls. 85,486 $
58 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 946 3,008,680,158 Rls. 81,421 $
59 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 14,000 2,922,565,020 Rls. 79,225 $
60 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 4,895 2,901,172,750 Rls. 77,782 $
61 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 12,419 2,822,350,764 Rls. 86,195 $
62 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 3,901 2,583,840,636 Rls. 79,655 $
63 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 5,490 2,566,255,706 Rls. 72,690 $
64 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,700 2,468,796,000 Rls. 75,742 $
65 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,887 2,463,753,950 Rls. 74,861 $
66 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 751 2,457,350,098 Rls. 71,700 $
67 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 36,981 2,428,146,890 Rls. 73,962 $
68 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,375 2,403,378,536 Rls. 64,650 $
69 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,356 2,382,417,262 Rls. 73,432 $
70 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 8,051 2,339,648,671 Rls. 71,090 $
71 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 10,480 2,334,315,630 Rls. 71,120 $
72 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 3,750 2,235,776,200 Rls. 68,967 $
73 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 14,515 2,207,216,218 Rls. 61,216 $
74 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 7,743 2,191,758,268 Rls. 60,816 $
75 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 28,922 2,188,545,685 Rls. 65,272 $
76 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 684 2,172,753,360 Rls. 64,800 $
77 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 6,167 2,143,888,246 Rls. 64,393 $
78 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 8,280 2,069,533,500 Rls. 61,925 $
79 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 28,928 2,059,037,184 Rls. 57,856 $
80 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 7,776 2,016,187,792 Rls. 59,401 $
81 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 28,380 1,994,484,213 Rls. 54,682 $
82 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 3,250 1,963,126,040 Rls. 59,926 $
83 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 26,776 1,960,421,560 Rls. 53,552 $
84 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 11,966 1,947,550,671 Rls. 54,723 $
85 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 44,294 1,935,555,888 Rls. 58,582 $
86 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 2,642 1,820,500,000 Rls. 51,663 $
87 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 850 1,644,300,440 Rls. 50,672 $
88 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 24,314 1,606,669,120 Rls. 48,628 $
89 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 15,600 1,583,069,530 Rls. 43,927 $
90 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 3,100 1,578,163,600 Rls. 46,831 $
91 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 1,585 1,465,639,488 Rls. 45,110 $
92 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39211400 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي اسفنجي ا ز پليمرهاي سلولزاحياشده 6,430 1,454,562,135 Rls. 40,083 $
93 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 380 1,442,782,900 Rls. 44,463 $
94 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 702 1,430,863,560 Rls. 40,205 $
95 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 3,000 1,398,846,826 Rls. 41,857 $
96 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 18,446 1,371,460,100 Rls. 36,892 $
97 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 279 1,354,223,427 Rls. 37,577 $
98 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 15,510 1,325,526,335 Rls. 40,856 $
99 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 20,764 1,245,734,610 Rls. 37,153 $
100 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 4,235 1,236,193,551 Rls. 33,362 $
مجموع کل
524,163,642,035 ريال
مجموع کل
15,079,440 دلار