آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,820 306,595,800 Rls. 9,450 $
202 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 4,344 305,216,948 Rls. 9,409 $
203 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 376 301,190,400 Rls. 8,463 $
204 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 368 290,268,759 Rls. 8,302 $
205 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 182 290,103,291 Rls. 8,780 $
206 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 555 286,729,244 Rls. 8,836 $
207 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 1,884 279,506,208 Rls. 7,917 $
208 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 7,971 279,383,158 Rls. 8,614 $
209 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 70 278,375,901 Rls. 8,554 $
210 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 500 270,179,800 Rls. 8,247 $
211 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 700 263,780,868 Rls. 8,134 $
212 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 3,600 262,974,580 Rls. 8,107 $
213 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 620 262,640,280 Rls. 8,097 $
214 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 750 261,999,305 Rls. 7,982 $
215 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,030 259,695,000 Rls. 8,008 $
216 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,925 246,215,375 Rls. 6,974 $
217 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70080020 شيشه عايق چندجدا ره بادوقاب شيشه اي درزگيري شده که بالايه هوا ياگازا زهم جدا شده ا ند 6,449 245,818,250 Rls. 6,821 $
218 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,921 241,596,000 Rls. 7,205 $
219 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 323 241,447,597 Rls. 7,308 $
220 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 206 231,037,408 Rls. 7,121 $
221 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 5,100 229,739,190 Rls. 7,082 $
222 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 1,050 228,338,252 Rls. 7,038 $
223 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 420 222,534,400 Rls. 6,860 $
224 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 269 221,770,256 Rls. 6,231 $
225 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 355 216,630,000 Rls. 5,970 $
226 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 2,106 214,238,808 Rls. 6,068 $
227 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 42 212,197,989 Rls. 5,708 $
228 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 110 205,425,720 Rls. 5,968 $
229 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 1,753 200,346,864 Rls. 6,126 $
230 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,324 197,239,440 Rls. 6,060 $
231 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,100 194,610,000 Rls. 6,000 $
232 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 44187900 ک ک ساير، چندلايه غير از كف هاي موزاييكي 3,630 189,950,640 Rls. 5,808 $
233 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 44181090 پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنايع دستي غير مذكور 665 184,752,252 Rls. 5,473 $
234 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 150 184,556,580 Rls. 5,691 $
235 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 110 176,903,676 Rls. 5,457 $
236 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 480 176,347,875 Rls. 4,893 $
237 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 472 171,685,980 Rls. 5,289 $
238 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 660 169,268,400 Rls. 4,962 $
239 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 98 168,080,976 Rls. 4,723 $
240 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 128 165,446,370 Rls. 4,591 $
241 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 85 163,532,336 Rls. 4,536 $
242 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 620 162,216,800 Rls. 4,960 $
243 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 168 148,670,592 Rls. 4,319 $
244 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 80 147,925,894 Rls. 4,559 $
245 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 58 147,305,445 Rls. 4,541 $
246 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 2,371 147,296,005 Rls. 4,087 $
247 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 345 141,377,172 Rls. 4,357 $
248 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 861 137,350,670 Rls. 4,233 $
249 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 1,773 136,962,620 Rls. 4,162 $
250 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 100 136,052,000 Rls. 4,118 $
251 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84136030 تلمبه هاي حلزوني 120 124,653,600 Rls. 3,844 $
252 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 341 123,770,700 Rls. 3,329 $
253 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 747 121,563,456 Rls. 3,270 $
254 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 120 120,396,992 Rls. 3,249 $
255 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,100 116,982,000 Rls. 3,600 $
256 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 1,100 115,698,000 Rls. 3,569 $
257 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 1,392 107,831,350 Rls. 3,323 $
258 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 106,121,900 Rls. 3,175 $
259 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 1,233 105,865,000 Rls. 2,960 $
260 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 655 103,362,287 Rls. 2,780 $
261 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,081 99,248,772 Rls. 2,686 $
262 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 340 95,040,792 Rls. 2,540 $
263 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 730 92,737,740 Rls. 2,593 $
264 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 750 90,103,500 Rls. 2,696 $
265 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 189 87,303,195 Rls. 2,690 $
266 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 113 86,784,530 Rls. 2,408 $
267 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 838 84,784,650 Rls. 2,463 $
268 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 68151090 ا شياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غيربرقي 457 82,938,810 Rls. 2,556 $
269 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 966 80,305,076 Rls. 2,300 $
270 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 54 77,115,828 Rls. 2,334 $
271 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 693 76,402,055 Rls. 2,228 $
272 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 948 75,791,760 Rls. 2,270 $
273 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 820 67,983,954 Rls. 2,082 $
274 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 850 62,949,135 Rls. 1,918 $
275 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 640 62,207,200 Rls. 1,917 $
276 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 510 61,099,020 Rls. 1,800 $
277 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 291 59,115,050 Rls. 1,682 $
278 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 950 55,078,056 Rls. 1,674 $
279 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2 54,092,380 Rls. 1,455 $
280 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,000 53,223,000 Rls. 1,641 $
281 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 23099010 خوراك اماده ابزيان 705 52,143,524 Rls. 1,426 $
282 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90281000 کنتورگاز 4 51,914,200 Rls. 1,529 $
283 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 441 51,254,707 Rls. 1,452 $
284 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 344 50,900,220 Rls. 1,570 $
285 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 23099010 خوراك اماده ابزيان 763 50,711,000 Rls. 1,512 $
286 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39161010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از پليمرهاي اتيلن 367 50,453,521 Rls. 1,357 $
287 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 53 45,450,468 Rls. 1,277 $
288 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 410 44,594,900 Rls. 1,330 $
289 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 610 44,262,820 Rls. 1,364 $
290 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 68061090 ک ک ک ساير 1,050 42,048,300 Rls. 1,258 $
291 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 70 41,038,891 Rls. 1,111 $
292 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 3 36,658,420 Rls. 1,130 $
293 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 309 35,884,170 Rls. 959 $
294 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 68061090 ک ک ک ساير 839 33,504,626 Rls. 987 $
295 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 94 32,305,108 Rls. 967 $
296 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 116 27,621,119 Rls. 830 $
297 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 29 27,455,248 Rls. 847 $
298 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90160090 ا جزا و قطعات ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم يا کمتر 1 25,246,782 Rls. 753 $
299 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 157 20,568,825 Rls. 634 $
300 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 29 19,620,471 Rls. 605 $
مجموع کل
14,237,694,482 ريال
مجموع کل
422,129 دلار